Spring menu over

Trin 1 - Inden du søger byggetilladelse

Læs om dit byggeri kræver tilladelse, og hvad du skal vide inden du søger og byggetilladelse. Du får svar på hvordan du finder ud af hvilke regler der gælder for din ejendom, og på hvordan du tager hensyn til bevaringsværdig arkitektur og naboer.

1 Kræver mit byggeri byggetilladelse?

Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis du vil:

 • Opføre en tilbygning, en udestue, et anneks eller på anden måde vil udvide etagearealet på en bygning fx ved at inddrage tagetagen. Læs om undtagelserne for byggetilladelse i BR18 § 5
 • Ændre anvendelse fx fra bolig til erhverv, fra sommerhus til helårsbeboelse mv.
 • Rive en bygning ned
 • Opføre en garage, carport, overdækning, udhus m.m, når det samlede areal af alle småbygninger på ejendommen overstiger 50 m²
 • Nedlægge din bolig eller sammenlægger den med en anden bolig 
 • Opføre byggeri, der strider med byggeretten/ kræver helhedsvurdering eller kræver dispensation fra krav i BR18.
 • Opføre en skorsten som udvider etagearealet eller genibrugtager et nedlagt aftrækningssystem. Læs mere i BR18.
 • Opsætte en minivindmølle på dit tag.

2 Hvad hvis jeg holder et arrangement, opsætter et stort telt eller en scene? Skal jeg så søge om tilladelse?

3 Skal jeg bruge en byggerådgiver?

Ukompliceret byggeri (enfamiliehuse, udhuse og carporte):

 • Du bestemmer selv om du vil bruge en rådgiver. Ofte er det dog en god idé at have en rådgiver på sagen, da lovgivningen på byggeområdet er kompleks.
 • En rådgiver kan være fx en arkitekt, ingeniør eller konstruktør. Visse håndværkere vil også kunne fungere som rådgivere.
 • Det er vigtigt, at du har gjort et godt forarbejde, så din ansøgning er korrekt udfyldt. Jo mere fyldestgørende din ansøgning er, jo hurtigere bliver sagsbehandlingen, og jo billigere bliver byggesagsgebyret.

Erhvervs- og etagebyggeri:

 • Når du bygger mere komplekst byggeri er det altid en god idé at have en professionel rådgiver på projektet fra start.
 • Er byggeriet i brandklasse 2, 3 og 4, skal du fx have en certificeret brandrådgiver på sagen fra starten. På samme måde skal du have en anerkendt statiker/certificeret konstruktionsrådgiver på sagen, hvis byggeriet er i konstruktionsklasse 2 og 3.

4 Forhåndsdialog - og kan jeg få vejledning af en byggesagsbehandler inden jeg ansøger?

Mindre sager, fx. enfamiliehuse:

Du er velkommen til at ringe til os i vores åbningstid for at drøfte dine spørgsmål med os.

Vi vil kunne henvise dig til relevant lovgivning og oplyse dig om generelle forhold. Vi kan ikke træffe afgørelser i telefonen.

Hvis du ønsker et bindende svar fra os, skal du sende os dine spørgsmål med relevante tegninger via vores mail med relevant materiale, der oplyser sagen. Du må forvente behandlingstid på min. 80 dage.

Du har også mulighed for at møde op i Borgerservice og få en kort snak med os. 

Bestil tid til en kort snak med en byggesagsbehandler i Borgerservice Byggesagsbehandling ligger under "Andre henvendelser"

Forhåndsdialogmøde ved større projekter:

Vi bruger ofte forhåndsdialogmøder ved større, mere komplekse byggeprojekter. Afhængigt at projektet vil fagpersoner fra miljø, vej- og planmyndigheden kunne deltage. Projektets rådgivere kan også deltage på mødet.

Ønsker du at komme godt fra start med dit byggeprojekt, kan et forhåndsdialogmøde være en god idé.

Mødet kan fx handle om:

 • projektet i forhold til lokalplan
 • Indplacering i brand- og konstruktionsklasser
 • forventningsafstemning om tidsfrister og sagsbehandlingstid
 • ansøgningens kvalitet og omfang

Sådan bestiller du et forhåndsdialogmøde før indsendelse af ansøgning til et større projekt:

Du sender os en mail, hvor du beskriver dit projekt, og du vedhæfter relevante tegninger og oplysninger om projektet. Send gerne forslag til mødetidspunkter. Vi vil kontakte dig for at aftale mødetidspunktet. Du må regne med at mødet tidligst kan blive afholdt 14 dage fra vi modtager din henvendelse.

Det første forhåndsdialogmøde er gratis. Derefter koster forhåndsdialogmøder 1.024 kr. i timen pr. deltager fra kommunen.

5 Hvad gælder for min ejendom: Lokalplaner, kommuneplanramme og tinglyste servitutter?

Dit byggeri kan være omfattet af anden lovgivning med bestemmelser for hvad du må bygge, fx lokalplaner, landzonebestemmelserne og bygningsfredninger.

Selv om dit byggeri ikke kræver byggetilladelse, kan du stadig have brug for tilladelse fra anden lovgivning.

Find ud af hvad der gælder for din ejendom:

6 Beregn bebyggelsesprocenten for din ejendom når du udarbejder dit byggeprojekt

Du finder ud af, hvordan du udregner bebyggelsesprocenten på denne måde:

 • Tjek hvilket år lokalplanen eller byplanvedtægten er vedtaget
 • Undersøg på nedenstående link, hvilket bygningsreglement, som var gældende da lokalplanen eller byplanvedtægten blev vedtaget.

Find tidligere bygningsreglementer

 • Brug beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende da lokalplanen eller byplanvedtægten blev vedtaget når du laver din beregning af bebyggelsesprocenten/udnyttelsesgraden. I Byplanvedtægter bliver begrebet udnyttelsesgrad anvendt, i dag anvender man begrebet bebyggelsesprocent i lokalplaner.

7 Få styr på brandreglerne

8 Klimakrav til nybyggeri (LCA)

Der er pr. 1. januar 2023 kommet krav om LCA-beregning for nybyggeri.

Det kan være en god idé at være opmærksom på klimapåvirkningen, allerede tidligt i projekteringen.

Læs mere om klimakravene (LCA)

 

9 Find gamle tegninger af eksisterende byggeri

Se i Weblager.dk om der ligger nogle gamle tegninger af byggeriet på din grund før du begynder at projektere dit byggeri.

Søg i byggesagsarkivet

10 Hvad med arkitekturen, og de bevaringsværdige- og fredede bygninger?

Når du bygger til eller bygger om, er det en god idé at kende både den arkitektoniske, kulturhistoriske og byggetekniske baggrund for dit hus.

Du kan med fordel stille dig selv disse spørgsmål:

 • Er byggeriet tilpasset skala, arkitektur og bebyggelsesstrukturer i det område jeg vil bygge i?
 • Vil bygningen patinere smukt?

Få nyttig viden om arkitektur og bevaring inden du bygger

Kommunen har sammen med Kulturarvsstyrelsen udført et SAVE-register, som kortlægger arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i bygninger og kulturmiljøer. 

Du finder retningslinjer for bevaringsværdigt byggeri og kulturmiljø i Kommuneplan 2021, retningslinje 1.12.1- 1.12.6.

Hvad betyder bevaringskategorien for min bygning?

Bevaringskategori 1-3 Høj bevaringsværdi

Du skal søge at bevare bygningen i sit oprindelige udtryk i forhold til materialevalg, arkitektur mm.

Dette skal du redegøre for i din byggeansøgning.

Bevaringskategori 4 Middel bevaringsværdi

Du skal i din byggeansøgning beskrive hvordan bygningsændringen tager hensyn til arkitekturen. 

Kommunen vil i forbindelse med behandlingen af din byggesag vurdere om ændringen er forenelig med bygningens arkitektur.

Bevaringskategori 5-9 Lav bevaringsværdi Her er der ingen specifikke bestemmelser andet end retningslinjerne i kommuneplanen, se ovenfor.

Generelt anbefaler vi, at du sikrer dig, at du udfører enhver om-og tilbygning og renovering i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

Fx kan det have stor betydning for husets arkitektur når der sker udskiftning af vinduer, tagmaterialer mm.

11 Hvad med mine naboer?

Når du bygger om eller bygger nyt kan det have betydning for dine naboer. 

Derfor udfører vi ofte en partshøring af dine naboer, så de kan komme med evt. bekymringer eller gøre os opmærksomme på forhold, som de mener vi bør kende til.  

Det kan derfor være en god idé at have snakket med dine naboer om dit byggeri, inden du indsender ansøgningen. Det kan fremme det gode naboskab på sigt, og måske kan det medvirke til at du undgår at genere nogen ufrivilligt.

12 Hvad skal jeg mere huske?

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan give dig en byggetilladelsen. Det kan for eksempel være følgende forhold:

Har du styr på spildevandsforholdene? Hvis du skal udføre ny kloak, skal du undersøge, om der er kloakeret i området. Er dette ikke tilfældet, skal spildevand afledes på anden vis.

Du har pligt til at aflede spildevand fra din ejendom på lovlig vis.

Læs om reglerne for håndtering af spildevand og regnvand og søg om tilladelse hos miljømyndigheden

Skal du flytte din indkørsel eller vil du udvide den nuværende overkørsel til offentlig vej, skal du søge om tilladelse hos vejmyndigheden.

Søg om tilladelse til at udvide din overkørsel eller ansøg om ny

Vil du opsætte stillads eller på anden måde bruge offentlig vej, skal du huske at ansøge vejmyndigheden om tilladelse til det.

Søg om tilladelse til at bruge kommunens vej

Visse aktiviteter i forbindelse med dit erhverv kræver miljøgodkendelse.

Læs om reglerne og søg om miljøgodkendelse

Når du ønsker at opføre byggeri i nærheden af skove og søer, skal du inden da have en dispensation.

Læs om, og søg om dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Når du skal udvide dit dyrehold eller etablere et nyt dyrehold, skal du have tilladelse fra miljømyndigheden.

Søg om tilladelse til dyrehold på din ejendom

Er din ejendom kortlagt som forurenet skal du have en §-8-tilladelse før du må starte oprensningen af din grund.

Søg om §-8 tilladelse hos miljømyndigheden

Når du opfører større bygge- og anlægsprojekter, som har indflydelse på mange mennesker og på miljøet, skal kommunen screene projektet.

Se hvilke anlægsprojekter som skal screenes eller miljøvurderes før start

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

13 Søg om byggetilladelse

Læs om hvordan du søger om byggetilladelse

Hillerød Kommune - logo