Spring menu over

Hvornår skal jeg have en landzonetilladelse?

 • Opfører byggeri, anlæg og ændrer til anvendelse, som ikke har med landbrug at gøre
 • Opfører byggeri, anlæg og ændrer anvendelse i landzone, hvor ejendommen er omfattet af en lokalplan uden bonusvirkning
 • Opfører byggeri, anlæg og ændrer anvendelse som ikke overholder en lokalplan med bonusvirkning.

 • Opfører byggeri, anlæg og ændrer til anvendelse der er nødvendige for ejendommens drift. Der skal være noteret landbrugspligt på din ejendom og du skal redegøre for den landbrugsmæssige nødvendighed i din byggeansøgning.
 • Opfører byggeri, anlæg og ændrer anvendelse som overholder en lokalplan med bonusvirkning.
 • Ombygger en overflødig bygning til én bolig og til visse former for erhverv, når bygningerne:
   • Er mere end 5 år gamle
   • Er i god stand
   • Ikke bliver ombygget væsentligt for at kunne leve op til kravene i bygningsreglementet
   • Anden lovgivning fx vej, miljø, naturbeskyttelses- og husdyrlovgivningen bliver overholdt
 • Udvider helårsbolig til maksimum 500 m2.

Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det.

Søg på adressen på korthjemmesiden og find ud af hvilke hensyn du skal tage til det landskab du bygger i.

Kvitteringsbrev:

 • Vi screener din ansøgning og oplyser dig om sagsbehandlingstiden i løbet af 14 dage fra vi modtager din ansøgning. Hvis vi kan se, at der mangler oplysninger, beder vi dig om at sende dem til os.

Naboorientering:

 • Når vi behandler sagen, udfører vi oftest en naboorientering, hvor de nærmeste naboer, lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Folkemuseet m.fl. bliver hørt og har 14 dage til at sende os et høringssvar.
 • Sagsbehandlingstiden kan blive længere, hvis der kommer indsigelser i forbindelse med naboorienteringen, da Arkitektur, Byplan- og Trafikudvalget skal behandle sagen. 

Vilkår:

 • Vi kan stille vilkår for en landzonetilladelse om placering, udformning, omfang, materialevalg mm, og vi kan forlange tilladelsens vilkår tinglyst på ejendommen.

Offentliggørelse:

 • Når vi meddeler en landzonetilladelse offentliggør vi tilladelsen på hjemmesiden i 4 uger. 
 • Vi kan tidligst meddele byggetilladelse efter klagefristens udløb. Hvis afgørelsen er blevet påklaget, er det Planklagenævnet, der tager stilling til om klagen har opsættende virkning.

Ofte stiller vi vilkår om, at du skal tinglyse landzonetilladelsen, så fremtidige ejere og andre kan se hvad der er givet tilladelse til.

Det er ejer, som er ansvarlig for tinglysningen.

Tinglys og få vejledning til tinglysningen hos Tinglysningsretten

Har du spørgsmål til tinglysningsprocessen skal du kontakte Tinglysningsretten på telefon 99685800.

 

Nyttig information ved tinglysningsprocessen:

 • Hillerød Kommunes cvr nr. 29189366. Selvom der bliver spurgt til adresse og myndighedsnummer, skal du ikke oplyse om dette.
 • Under "Servituttekst" skal du skrive dato for landzonetilladelsen samt kopiere tilladelsens vilkår og indsætte dem.
 • Som "Bilag" skal du vedhæfte landzonetilladelsen i pdf'format. 
 • Hillerød Kommune er både myndighed og påtaleberettiget, og skal skrive under med to underskrifter på hver rolle.
  • På siden "Underskriftmetode" markerer du "Hillerød Kommune" i "Underskriftsmappen".
  • I bjælken "CPR-numre" skriver du "*,*" og trykker på "Vælg". 

Når vi har givet en landzonetilladelse offentliggør vi den på kommunens hjemmeside i 4 uger, som er den periode du kan klage over afgørelsen.

Se aktuelle, offentliggjorte landzonetilladelser mv.

Vi offentliggør landzonetilladelser med en klageperiode på fire uger.

Enhver med retlig interesse i afgørelserne kan klage, herunder:

 • dig som ejer eller ansøger
 • naboer
 • foreninger med landskabs- og naturbevarende formål
 • andre myndigheder. 

Du kan klage over en afgørelse til Planklagenævnet via Klageportalen

Kommunen videresender klagen og sagens dokumenter samt vores bemærkninger til klagen til Planklagenævnet senest tre uger fra klagefristen er udløbet. Ansøger og klager får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Det er er Planklagenævnet som afgør om Hillerød Kommune har behandlet sagen korrekt.

Planklagenævnet fastslår, om klageren er berettiget til at få behandlet sin klage. Ligesom Nævnet fastslår om klagen er modtaget rettidigt.

Andre tilladelser

Der gælder særlige regler for byggeri, opført indenfor skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Som udgangspunkt skal du have en dispensation fra § 17 når du opfører byggeri indenfor skovbyggelinjen.

Kontakt Naturmyndigheden for spørgsmål om naturbeskyttelsesloven

I visse tilfælde skal der ikke indhentes dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det kan fx. være

 • når der også skal indhentes landzonetilladelse. 
 • når du max opfører 50 m² småhusbyggeri, eller
 • når byggeri ikke kommer nærmere skoven end eksisterende, lovligt byggeri (husrækkereglen).

Læs mere herom på Miljøministeriets hjemmeside: 

Vejledning om bygge- og beskyttelseslinjer hos Miljøstyrelsen

Læs om undtagelserne for dispensation til byggeri indenfor skovbyggelinjen

Når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager over tilladelsen, kan vi give byggetilladelse. Du kan søge byggetilladelse før klagefristen udløber. 

Søg om byggetilladelse

Få svar på dine spørgsmål om byggeri hos

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo