Spring menu over

Grønt Råd er et rådgivende råd med lokale repræsentanter for grønne organisationer og foreninger, som politikere og embedsmænd kan bruge som sparringspartnere i forbindelse med kommunal planlægning og planlægning inden for natur og miljø.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Jørgen Schultz, tlf. 5370 1540, mail jorgen.k.schultz@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaj Larsen, tlf. 5054 6064, mail kajlarsen103@msn.com

Danmark Naturfredningsforening, Jørgen Nielsen, tlf. 8691 5210, mail jbn.post5@gmail.com

Danmarks Jægerforbund, Jørgen Jacobsen, tlf. 6172 7028, mail jjacpost@hotmail.com

Nordsjællands Landboforening, Inge Christoffersen Holding, mail inge@freerslevkotel.dk

DOF Nordsjælland, Stig Englund, tlf. 4826 5842/2342 2356, mail hilleroed@dof.dk

Friluftsrådet, AnneMette Schoeller, mail nordsjaelland@friluftsraadet.dk

Museum Nordsjælland, Esben Aarsleff, tlf. 4824 3448/5184 3626, mail eaa@museumns.dk

Naturhistoriske Forening for Nordsjælland, Vibeke Hansen

Naturstyrelsen Nordsjælland, Anna Thormann, tlf. 4061 0272, mail ant@nst.dk

Haveselskabet, Susanne Sylvest Carlsen

Hillerød Kommune, formand Grønt Råd, sektionsleder Vibeke Meno, tlf. 7232 2120, mail vibme@hillerod.dk

Hillerød Kommune, Kirstine Thoresen-Lassen, tlf. 7232 2189, mail kthl@hillerod.dk

Kommissoriet er vedtaget 4. december 2007 og revideret 5. februar  2019.

1. Formål og arbejdsområde

1.1 Grønt Råd er et organ, hvori der kan udveksles erfaringer, ideer og informationer mellem interessegrupper og Hillerød Kommune om emner inden for natur, miljø, klima og friluftsliv, samt kulturhistoriske værdier og planlægningsforhold i det åbne land.

1.2 Grønt Råd har følgende formål:

 • At fremme og styrke dialog og samarbejde mellem kommunen, borgere, foreninger og virksomheder omkring natur, miljø, klima og friluftsliv samt planlægningsforhold og lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til det åbne land og bebyggelse.
 • At styrke den gensidige orientering mellem kommunen og medlemmerne i Grønt Råd for derved at give grobund for nye idéer og samarbejdsrelationer.
 • At rådgive Natur, Miljø og Klimaudvalget og forvaltningen om forhold
  vedrørende natur, miljø, klima, friluftsliv, kulturhistoriske værdier og
  planlægningsforhold i Hillerød Kommune, herunder at bidrage med konkret viden til projekter og politikudvikling.

1.3 Grønt Råds kompetencer er alene rådgivende over for forvaltningen og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Rådet har ingen beslutningskompetence i kommunes sags- og myndighedsbehandling. Byrådet eller ét af de politiske udvalg kan bede om rådets indstilling og synspunkter i en konkret sag. I forbindelse med beslutning og sagsbehandling har Natur, Miljø og Klimaudvalget ikke høringspligt overfor Grønt Råd.

1.4 Anbefalinger fra Grønt Råd til konkrete sager kan forelægges Natur, Miljø og Klimaudvalget.

2. Sammensætning

2.1 Grønt Råd er sammensat af medlemmer fra foreninger og organisationer med tilknytning til Hillerød Kommune og med interesser knyttet til udfordringer og forhold vedrørende natur, miljø, klima og friluftsliv samt planlægning og lokale kulturhistoriske værdier i tilknytning til det åbne land. Naturstyrelsen Nordsjælland er medlem af rådet som observatør.
Grønt Råds aktuelle sammensætning fremgår af bilag 1 til kommissoriet.

2.2 Repræsentanter for kommunens forvaltning deltager fast i rådets møder. Rådet ledes af By & Miljø, Hillerød Kommune.

2.3 Optagelse af yderligere medlemmer skal behandles af Natur, Miljø og Klimaudvalget

2.4 Kommissoriet for Grønt Råd godkendes af Natur, Miljø og Klimaudvalget.

3. Møder og arbejde

3.1 Grønt Råd mødes som udgangspunkt 5 gange årligt.

3.2 Af de årlige møder afholdes mindst ét møde som besigtigelsestur, ligesom Grønt Råd mødes én gang med Natur, Miljø og Klimaudvalget.

3.3 På årets sidste møde fastlægges kommende års mødekalender. Alle møder indkaldes med mindst en uges varsel. Medlemmer indsender forslag til dagsorden. Endelig dagsorden udsendes inden mødet.

3.4 En repræsentant for administrationen er fast referent på møderne. Referatet udsendes til godkendelse via mail og betragtes som godkendt, hvis der ikke er kommet skriftlige bemærkninger til referatet senest 1 uge efter udsendelsen.

3.5 Godkendte referater er tilgængelige på Hillerød Kommunes hjemmeside og fremsendes til medlemmerne af Natur, Miljø og Klimaudvalget.

3.6 Grønt Råd kan beslutte at invitere gæster til at deltage i møderne for at orientere om status, udvikling osv. på områder relateret til formålet. Medlemmernes ønsker til oplæg eller gæster skal indgives i god tid og mindst 14 dage før mødet.

Sammensætning af Grønt Råd

Grønt Råd er pr. januar 2019 sammensat af et medlem fra hver af følgende organisationer:

 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland
 • Friluftsrådet
 • Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
 • Museum Nordsjælland
 • Naturhistoriske Forening for Nordsjælland
 • Naturstyrelsen Nordsjælland
 • Nordsjællands Landboforening

Natur

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Husk altid at bruge Digital Post, hvis du skriver noget om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo