Veje

Her kan du finde oplysninger om drift og brug af kommunens veje. Du kan også læse om hvilke forpligtelser, du har som grundejer samt hvilke forpligtelser kommunen har.

Dit ansvar som grundejer 

Bor du på en offentlig vej, skal du holde rent, fjerne ukrudt fra skel til kørebanekant, rydde sne og gruse eller salte fortovet ud for din ejendom. Vejene og cykelstierne tager kommunen sig af. Tilsvarende tager kommunen sig af gågaderne for grundejernes regning.

Se evt. regnskabet for gågaderne .

Som grundejer skal du også sørge for at beskære buske, træer og hække, så de ikke er til gene for gående, cyklister og biler. Beskæringen skal foretages til skel så beplantningen holdes inden for din egen grund. Hvis din beplantning har bredt sig ud over fortovet, vejen eller stien skal du beskærme det, så det ikke skygger for vejbelysningen eller dækker for vejskiltene.

Hillerød Kommune bruger ikke kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer. Det er derfor ikke tilladt at anvende sådanne midler på kommunale arealer dvs. fortove, stier og pladser. 

Husk at klippe hækken

Træer, hække og buske gror og kan gøre det vanskeligt for gående, cyklister og biler at færdes på veje, stier og fortove.

som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt. 

Du kan på tegningen se, hvilke regler der er gældende i Hillerød Kommune: 

Over fortov og rabat skal højden være mindst 2,80 meter.

Over kørebaner og kombineret fortov/cykelsti skal højden være mindst 4,00 meter.

Hjørnegrunde, som har oversigtsarealer, skal du beskære som beskrevet i deklarationen, så udsynet til vejen bliver bevaret.

Husk at hvis du som grundejer ikke beskærer din beplantning, kan vi udføre beskæringen på din regning.

 • Disse bestemmelser er fastlagt i lovbekendtgørelse om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 87 samt Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234 af 4. november 2015, § 61, gældende for private fællesveje i byer.

Ud- og indkørsel

Overkørselsregulativ
Hillerød Kommunes regulativ er vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget den 05.09.2012. Formålet med regulativet er at skabe ensartede regler for placering og udformning af overkørsler i hele kommunen under hensyntagen til trafiksikkerhed, funktion, holdbarhed og udseende.
Regulativet foreskriver, at overkørsler til private ejendomme skal udføres i overensstemmelse med kommunens overkørselsregulativ, som er udarbejdet i henhold til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. 

I vurdering af overkørslernes udformning og placering, indgår der følgende overordnede forhold:
• Kan overkørslen føres til mindre vej, eller sammenlægges med eksisterende overkørsel som privat fællesvej.
• Overkørslens benyttelse (køretøjstype og antal).
• Overkørslens beliggenhed (by- eller landzone).
• Specielle restriktioner for området.
• Oversigtsforholdene på og til vejen for alle trafikanttyper.
• Vejens tvær- og længdeprofil, afvanding, fartdæmpere, afstribning, belysning m.v.

Ansøgning - Hvad skal du gøre?
Ved ønske om at anlægge, flytte eller ændre en overkørsel skal dette ansøges og godkendes af Hillerød Kommune. Hillerød Kommune skal som vejmyndighed altid godkende nye overkørsler og ændring af eksisterende. Dette gælder både på private fællesveje i byområder og på offentlige veje (if. Lov om offentlige veje § 68-72 og Lov om private fællesvej § 62).

Ansøgning sker til Trafik, Vej & Park i Hillerød Kommune. Ansøgningsskema kan rekvireres her.

Ansøgningen skal sendes til:

Trafikvejogpark@hillerod.dk

eller

Hillerød Kommune
Trafik, Vej & Park
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød


Du kan forvente at din ansøgning vil blive behandlet at Hillerød Kommune indenfor 2-3 uger.

Det skal du være opmærksom på 
Ved anlæg af ny indkørsel eller udvidelse af en eksisterende på offentlige eller private fællesveje, gælder følgende: 

 • Kommunen vurderer som vejmyndighed de enkelte ansøgninger individuelt. Af trafikale årsager søges at begrænse antallet og bredden af overkørsler mest muligt. 
 • Det er som udgangspunkt kun tilladt med én overkørsel på 3 m målt i skel. I særlige tilfælde, dvs. hvor færdselsmæssige grunde taler herfor, eller ikke er i strid med dette, kan der tillades overkørsler på op til 5 m målt i skel. Der anbefales en minimum afstand fra skel mod nabo på 0,3-0,5 meter af hensyn til fremtidige hegn, installationer osv.
 • Såfremt der ønskes plads til flere end 2 biler på egen grund, er det grundejers eget ansvar at indrette sin ejendom til dette.
 • Ved placeringen af indkørslen skal der sikres en hensigtsmæssigt afstand til lygtepæle, brandhaner og andre elektriske installationer.
 • Det er grundejers ansvar at undersøge hvorvidt der er tinglyste servitutter eller krav i lokalplan i tilknytning til ejendommen. Andre love og bekendtgørelser kan have betydning, fx krav i lokalplanen vedrørende befæstelse på den private grund.

Hvad koster det?
Vedlagt bagerst i regulativet er tegninger over mulige overkørselsløsninger samt beskrivelse af udførelse og materialer.

Alt arbejde på offentligt fortov og vej (dvs. uden for skel) skal udføres af privat virksomhed (faglært brolægger) på grundejerens regning. På private fællesveje udføres arbejdet af grundejeren selv eller ejeren af vejen.

Såfremt der på vejarealet forefindes faste genstande, og såfremt disse kan/må flyttes, sker dette for grundejerens regning.

 Offentlige træer langs veje og gader

Hillerød Kommune har en fantastisk naturrigdom, både i byzone og landzone, bl.a. på grund af de træer, som står på kommunalt ejede arealer. Træerne både i parker, ved veje, ved skoler mm., har en stor værdi, både økonomisk og rekreativt.

Da Hillerød Kommune har visioner om at være en grøn kommune, er træerne en vigtig del af denne vision. Træerne virker således både som CO2-fikserende individer, samt skaber herlighedsværdig for flertallet af kommunens borgere.

Hillerød Kommune får hvert år mange henvendelser fra borgere, der ønsker at få beskåret eller fældet kommunale træer. Hver gang en henvendelse bliver modtaget, tager relevante medarbejdere fra By og Miljø ud og besigtiger træet/træerne. I de fleste tilfælde finder medarbejderne, at træerne ikke er til fare, og at der derfor ikke er et fagligt grundlag for en beskæring. Ofte finder By og Miljø, at en beskæring vil være skadelig for træets vækst og potentielt vil virke negativt på træets levetid.

Direktionen for Hillerød Kommune, har vedtaget at nedenstående kriterier skal være opfyldte, før et kommunalt ejet/fredet træ kan beskæres/fældes: 

 • Træet/træerne er til fare for personskade, eller 
 • Træet/træerne er til fare for bygningsskade, eller 
 • Træet/træerne er til fare for trafiksikkerheden, eller 
 • Træet/træerne er til fare for luftledninger, eller 
 • Træet/træerne bør beskæres, set ud fra en driftsfaglig betragtning

Således at et træ kun kan beskæres eller fældes hvis det er påkrævet ud fra en driftsmæssig betragtning og/eller træet er til fare for trafik, personer, bygninger eller luftledninger.

Er du kommet til skade på vejareal

Er du så uheldig, at du på grund af huller eller andre ujævnheder kommer til skade på en offentlig vej eller fortov, kan du søge erstatning fra kommunen.

Ved uheld på grund af manglende snerydning på fortove er den tilstødende grundejer ansvarlig, og et evt. erstatningskrav skal rettes til grundejeren.

Ved uheld, hvor der sker skade på dine ting, herunder bil. Ifølge erstatningsansvarslovens § 19 er der som udgangspunkt ikke erstatningsansvar for kommunen, når der er tegnet en tingsforsikring (kaskoforsikring, fx bil, hus-, indboforsikring), medmindre vi kan gøres erstatningsansvarlige for skaden. Og det er således din kaskoforsikring, der skal dække skaden i første omgang. Du har således, ifølge loven, en forpligtelse til at sikre, at skaden godtgøres af andre (dvs. her kaskoselskabet). Det er så op til jeres selskab, at gå videre med kravet til kommunen, hvis de mener det er/kan være berettiget.

Ved uheld, hvor der er sket skade på en person. Ifølge erstatningsansvarslovens § 19 er der som udgangspunkt ikke erstatningsansvar for kommunen, medmindre vi kan gøres erstatningsansvarlige for skaden.

I tilfælde af skade, kan du sende os en anmeldelse skriftligt eller på e-mail til forsikring@hillerod.dk og trafikvejogpark@hillerod.dk, der skal indeholde alle følgende oplysninger:
 
• Skadested – Vejnavn og nummer
• Tidspunkt for uheldet – Dato og tidspunkt
• Dit navn, adresse og telefonnummer
• Hvordan præcist skete uheldet?
• Hvad var årsagen til uheldet? Var det fx et hul? Hvor stort var hullet (diameter og dybde)?
• Hvilken skade er sket – ting- eller personskade?
• Fotodokumentation af skadestedet (tæt på og langt fra) + af det beskadigede.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang og karakter.

Søger du tilladelse til opsætning af nabohjælp skilt

For at Hillerød Kommune kan give tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte skal vi bruge følgende informationer: 

 1. Et oversigtskort og billeder der viser skiltenes placering.
 2. Placeres skiltene på kommunens vejudstyr og matrikel?
 3. Placeres skiltene på egen matrikel og stander?
 4. Placeres skiltene på kommunens matrikel på egen stander?
 5. Ansvarlig person for skiltene i forbindelse med uheld?

Ansøgningen bedes sende til Trafik, vej og park.

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her