Spring menu over

Offentlig vej eller privat veje

Kommunen eller staten har ansvar for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Det vil sige at veje, stier, fortove, pladser og torve skal være i færdselsmæssig god stand. Huller, som er til fare for cyklister og andre trafikanter, opspring i fortovsfliser og lignende skader bliver løbende repareret af Hillerød Kommune.

Vejene fejes efter en fastlagt fejeplan, hvor byens veje, pladser og stier fejes i faste rutiner og intervaller. Gågaderne fejes flere gange om ugen, indfaldsvejene fejes en gang om ugen, og boligvejene fejes ca. en gang hver 2. måned.

En gang om året bliver alle de kommunale veje set efter, og der bliver lavet en vedligeholdelsesplan for veje, stier, fortove og broer. Vedligeholdelsesplanen indebærer nye asfaltslidlag, overfladebehandling af kørebanerne og fortovsomlægning.

Dit ansvar som grundejer

Bor du på en offentlig vej, skal du holde rent, fjerne ukrudt fra skel til kørebanekant, rydde sne og gruse eller salte  fortovet ud for din ejendom. Vejene og cykelstierne tager kommunen sig af.

Som grundejer skal du også sørge for at beskære buske, træer og hække, så de ikke er til gene for gående, cyklister og biler. Beskæringen skal foretages til skel så beplantningen holdes inden for din egen grund. Hvis din beplantning har bredt sig ud over fortovet, vejen eller stien skal du beskærme det, så det ikke skygger for vejbelysningen eller dækker for vejskiltene.

Hillerød Kommune bruger ikke kemiske ukrudtsmidler på offentlige arealer. Det er derfor ikke tilladt at anvende sådanne midler på kommunale arealer dvs. fortove, stier og pladser.

Private fællesveje er privatejede veje, som alle har adgang til. Vejene ejes enten af grundejerne, af en grundejerforening eller af en tredje part. Grundejerne har selv ansvar for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne.

Grundejerforeninger eller ejere på private fællesveje i by må ikke ændre på vejens udformning. Det vil sige, at hverken beplantning eller anlæg af fx bump, opsætning og nedtagning af skilte m.m. ikke må finde sted uden Hillerød Kommunes godkendelse og Politiets samtykke.

Der gælder samme regler for private fællestier som for private fællesveje.

Her kan du læse mere om:

Fartdæmpning på private fællesveje

Vedligeholdelse og istandsættelse

Ofte stillede spørgsmål

 

Her kan du læse mere om privatvejsloven.

En privatvej er ejet af én eller flere grundejere, men har ikke status som privat fællesvej og er derfor ikke underlagt kommunens myndighed. Privatveje er typisk små vejarealer i en boligafdeling, institution eller virksomhed. Det er grundejeren, der har ansvaret for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan uden tilladelse fra kommunen og for egen regning ændre på vejens indretning og udstyr.

Trafik, Vej og Park

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo