Spring menu over

Hvilket lovgrundlag gælder?

·   lov om private fællesveje

·   lov om vintervedligeholdelse og renholdelse m.v.

·   lov om vejbidrag

·   færdselsloven

·   lov om offentlige veje

·   hegnsloven

·   lov om mark- og vejfred.

  

Hvem skal istandsætte og vedligeholde en privat fællesvej?

I byzone: Ifølge privatvejslovens § 44 påhviler det ejerne af de ejendomme, der grænser op til den private fællesvej, og som har vejret, at vedligeholde vejen, så den er i god og forsvarlig stand. I praksis betyder dette at man skal vedligeholde den del af vejen der grænser op til ens ejendomsskel.
 
I landszone: Ifølge privatvejslovens § 13 skal de der er forpligtet hertil, i medfør af en aftale, vedligeholdelse vejen så den er i god og forsvarlig stand. Er der ingen aftale skal de grundejere der har vejret, vedligeholde vejen efter deres brug af vejen. 

Hvis der ikke er aftalt andet, skal den enkelte grundejer vedligeholde vejen ud til vejmidten. 

Hvad gør man, hvis man på vejen ikke kan blive enige om at istandsætte vejen?

Hvis en grundejer ikke vedligeholder sin del af vejen, så den er i god og forsvarlig stand eller grundejerne på vejen ikke kan blive enige om et fælles istandsættelsesprojekt, kan en eller flere grundejere anmode om et vejsyn. Ved et vejsyn besigtiger vejmyndigheden vejen og beslutter om vejen skal istandsættes som enkeltstående arbejder (af de tilstødende grundejere) eller som et samlet arbejde (hvor udgifterne fordeles mellem brugerne af vejen). 

Hvis ikke arbejdet er udført inden den givne frist udløber, eller det udførte arbejde ikke svarer til den stand, som Hillerød Kommune har forlangt, udfører Hillerød Kommune arbejdet for den pågældende grundejers regning.

Hvad gør man hvis en eller flere grundejere ikke vil betale?

Hvis en kreds af grundejere har slået sig sammen om at udføre en samlet istandsættelse og aftalt en fordelingsnøgle for fordeling af udgiften hertil, er der tale om en privatretlig aftale, der er kommunen uvedkommende.

Vejlaug/grundejerforening?

En gruppe af grundejere kan slå sig sammen i et vejlaug/ grundejerforening, som varetager vedligeholdelse af vejen.

Oprettelse af et vejlaug fratager ikke den enkelte grundejer ansvaret for istandsættelse og vedligeholdelse af vejen. Uenighed i vejlauget/ grundejerforeningen om betaling af grundejernes bidrag er kommunen uvedkommende.

Hvem skal renholde den private fællesvej?

Du har som grundejer pligt til at holde fortov og vej ren ud for din grund. Du kan dog vælge at indgå en aftale med en anden person om at holde rent ud for din grund.

Hvis der ligger affald, der kan være til gene for færdslen eller som forurener, kan kommunen fjerne det for din regning.

Hvem har pligt til at glatførebekæmpe på den private fællesvej?

Du har som grundejer pligt til at glatførebekæmpe på den private fællesvej og hermed sikre at der ikke er glat på fortov, sti og kørebane ud for din grund.

Hvis du ikke overholder forpligtigelserne kan kommunen rydde sneen og gruse m.v. for din regning.

HUSK!

Hvis der sker en ulykke, fordi du ikke har opfyldt din pligt, er det dig, der er erstatningsansvarlig.

Trafik, vej og park

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo