Børn med handicap eller alvorlig sygdom

Børn og unge med et betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan i den forbindelse få rådgivning og støtte fra kommunen.

Handicaprådgiverne arbejder indenfor Lov om Social Service - primært inden for paragrafferne 41-52. Lovgivningen har til sigte at give mulighed for at familien med et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan leve et liv så tæt på det almindelige som muligt.

Der lægges vægt på, at der er et tæt samarbejde og en ligeværdig dialog mellem familie og rådgiver.

Handicaprådgivningen:

 • støtter sådan, at I som familie bliver i stand til fortsat at kunne tage ansvar for egen tilværelse
 • oplyser om relevante tilbud og medinddrage andre relevante faglige samarbejdspartnere
 • har det overordnede ansvar for de beslutninger, der bliver truffet i henhold til Servicelovens paragraffer
 • har en central rolle som tovholder og koordinator for familien i samarbejdet mellem familien og de professionelle
 • indhenter ifølge aftale med jer relevante udtalelser, til brug for at give den tilstrækkelige vejledning og træffe optimale beslutninger
 • arbejder ud fra et helhedssyn på den samlede familie
 • inddrager gerne netværkets ressourcer
 • kan tilbyde samtaler på kontoret, hjemmebesøg og deltagelse i møde på sygehus, institution og skole m.v.
 • yder dækning af merudgifter for et barn med handicap i henhold til § 41 i Lov om social service
 • yder dækning af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til § 42 i Lov om social service
 • yder familievejledning til familier med børn og unge under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
   

Dækning af merudgift

Dækning af merudgifter for et barn med handicap i henhold til § 41 i Lov om social service.

Kommunen skal dække jeres nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis jeres barn bor hjemme hos jer. Det er også en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.752 kr. (2017).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Ansøg om merudgiftsydelse efter § 41

Erklæring om oplysningspligt efter § 41

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejdsfortjeneste i henhold til § 42 i Lov om social service.

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn.

Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.
Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Nye ansøgninger har et loft for den månedlige kompensation på 29.918 kr. (2017).

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42

Erklæring om oplysningspligt efter § 42

Ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år

§ 45 i Lov om social service giver mulighed for - med op til 15 timer om måneden - at iværksætte ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, der på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene udenfor hjemmet.

Læs mere om Lov om Social Service på retsinformation.dk

Aflastning

§ 44 og § 52 i Lov om social service giver mulighed for at etablere bl.a. aflastning dels i hverdagen, men også i weekender og andre kortere eller længere perioder.
Læs mere om Lov om Social Service på retsinformation.dk

Familievejledning

Familievejlederen vejleder familier med børn og unge under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes indenfor 3 måneder efter kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. 

Vejledningen ydes i henhold til bekendtgørelsen om familievejlederordningen.

Kontakt Handicaprådgivningen

Hillerød Kommune
Familier og Sundhed
Handicapteamet
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Den enkelte handicaprådgiver kan træffes på telefon ved direkte indvalg – dette udleveres ved første samtale, ligesom der vil være mulighed for at sende e-mail.
Du kan kontakte den administrative medarbejder telefonisk og her træffe aftale om en samtale med en handicaprådgiver.

Maja Frederiksen, sektionsleder, mail: mafre@hillerod.dk, tlf. 7232 5520

Lene Simony, faglig leder, mail: ls@hillerod.dk, tlf. 7232 5521

Elise Schnoor, familievejleder, mail: es@hillerod.dk, tlf, 7232 5523

Annette Bendtsen, visitator, mail: annbe@hillerod.dk, tlf. 7232 5522

Birgitte Worholm, administrativ medarb., mail: bw@hillerod.dk, tlf. 7232 5572

Camilla Helene Larsen, handicaprådgiver, mail: calar@hillerod.dk, tlf. 7232 5584

Elsebeth Madsen, handicaprådgiver, mail: elma@hillerod.dk, tlf. 7232 5524

Helle Mortensen, handicaprådgiver, mail: helm@hillerod.dk, tlf: 7232 5526

Henriette Andersen Wulff, handicaprådgiver, mail: heaw@hillerod.dk, tlf. 7232 5529

Karina Mette Ingemann Kristiansen, handicaprådgiver, kakri@hillerod.dk, tlf. 7232 5580

Sara Shivana Hebo Christensen, sach@hillerod.dk, tlf. 7232 5511

Tina Hedegaard Jensen, handicaprådgiver, mail: tije@hillerod.dk, tlf. 7232 5525

Fysioterapi til børn og unge med handicap

Målgruppe

• Børn og unge med handicap fra 0-17 år, der er set af en børnelæge på Hillerød Hospital eller et andet hospital.
• Barnet har en nedsat fysisk funktionsevne.
• Barnet har midlertidigt eller varigt behov for fysioterapeutiske ydelser for at kunne udvikle og/eller vedligeholde fysiske færdigheder samt undgå sekundære følger.
• Barnet har behov for fysioterapeutiske ydelser som en del af en tværfaglig koordineret indsats.

Målet med ydelsen

Målet med ydelsen er at sikre den bedst mulige motoriske udvikling hos børn med motoriske vanskeligheder af en sådan karakter, at det er indgribende i forhold til barnets generelle udvikling og deltagelse.
Indsatsen foregår som en del af en tværfaglig koordineret indsats i et habiliteringsforløb for børn med tidligt erhvervet eller medfødt funktionsnedsættelse. Målet er at fremme bedst mulig kropsfunktion gennem aktiviteter, indlæring og selvstændighed i forhold til barnets sociale deltagelse.
Der lægges vægt på at indsatsen foregår i barnets daglige miljø og at forældrene inddrages i en familiecentreret praksis. Indsatsen skal være en samarbejdsproces mellem barnet, forældrene, barnets institution/skole, terapeuten og de øvrige fagpersoner, der er relevante for habiliteringen.
Indsatsen vurderes løbende og tilpasses barnets alder og aktuelle udviklingstrin.
Fysioterapeuten har viden om og erfaring med tests og undersøgelse af børn.
Fysioterapeuten tilrettelægger indsatsen efter målbare mål og evaluerer disse.
Indsatsen foregår på et fagligt velfunderet grundlag, hvor den nyeste viden løbende danner baggrund for indsatsen.
Fysioterapeuten kender redskaber til at formidle relevante aktiviteter m.v. til forældre og personer i barnets nærmiljø.

Ydelsens indhold:
1. Træning, rådgivning og vejledning
2. rådgivning og vejledning
3. Mitii træning

Fysioterapeuten planlægger i samarbejde med forældre og evt. institution, hvor det er mest hensigtsmæssigt at indsatsen foregår.
Barnet undersøges af fysioterapeuten og tests benyttes, når det er relevant.
Fysioterapeuten har det faglige ansvar for tilrettelæggelse af indsatsens form og indhold.
Fysioterapeuten søger gennem leg og aktiviteter at motivere barnet til aktivitet for at udvikle barnets motorik.
Fysioterapeuten rådgiver, vejleder og superviserer forældre og evt. institutionspersonale om aktiviteter, der fremmer barnets motoriske udvikling og som implementerer færdigheder i barnets hverdag.
Fysioterapeuten forventer, at barnets forældre deltager aktivt i samarbejdet omkring indsatsen med bl.a. fastsættelse af relevante mål for barnet og evaluering af disse.
Fysioterapeuten forventer også at forældrene er med til at implementere nyopnåede færdigheder i barnets dagligdag og motiverer barnet til deltagelse i aktiviteter, der understøtter barnets udvikling motorisk, kognitivt og socialt.

Kontakt fysioterapeuterne og ergoterapeut

Annette Fløistrup, fysioterapeut, mail: anfl@hillerod.dk, tlf. 7232 8801
Birgitte Bie, fysioterapeut, mail: bibi@hillerod.dk, tlf. 7232 8805
Ingelise Rosenstand, fysioterapeut, mail: ingr@hillerod.dk, tlf. 7232 8804
Lotte S. Greve-Thomsen, børneergoterapeut, mail: logr@hillerod.dk, tlf. 7232 5514 


Nyttige links fra fysioterapeuterne


Børnefysioterapi for forældre
Serviceloven
Sundhedsstyrelsen
Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling
Get moving
Center for hjerneskade
Helene Elsass center
Sport for Brains
Ridefysioterapi
Food for brains
Mitii - Move it to improve it
Sjældne handicap
Muskelsvindfonden
Spastikerforeningen
Bevægelseshandicap
Skæve kranier og flade baghoveder
Søvn

Fysioterapeuterne arbejder indenfor følgende lovgrundlag

Serviceloven:
§ 11 stk.3; ved kortvarige afgrænsede forløb.
§ 44: længerevarende vedligeholdelses- træning.
§52 stk. 3 nr. 10; ved genoptræningsforløb, som ikke vurderes at kunne blive dækket efter anden lovgivning. Forudsætter en § 50 undersøgelse.
§ 86 stk. 2: Formålet er at forhindre funktionstab og fastholde borgerens hidtidige funktionsniveau.

Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om træning i kommuner og regioner – december 2009”

Børn med handicap

Børn med handicap kan hjælpes på vej af kommunen

Hjælp til dig, der har et barn med handicap

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne.

Målet er, at både I som familie og barnet kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets handicap.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

 • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
 • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
 • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Rådgivning af forældre til et barn med handicap

Når I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få en grundig rådgivning. Rådgivningen kan fx dreje sig direkte om barnets handicap og løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver og aflastning.

Kommunen har ansvar for at rådgive om relevante støttemuligheder son følge af barnets handicap. Hvis der er behov for specialviden, kan kommunen inddrage specialrådgivning fx fra andre kommuner - eller indhente rådgivning fra VISO.

I kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer. Desuden er der mulighed for at komme på et kursus specielt for forældre til et barn med handicap.

Hjælp til at finde den bedste støtte

Kommunen skal hjælpe jer med at finde rundt i de forskellige muligheder for hjælp og støtte. Oftest vil en af kommunens medarbejdere selv opsøge jeres familie, men I kan også selv kontakte kommunen. Hvis I udelukkende søger rådgivning, kan I få den anonymt – hvis I ønsker det.

Kommunen oplyser jer om relevante støttemuligheder og sørger for at drøfte familiens samlede situation grundigt med jer. Det er væsentligt at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som forældre. I har problemerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

Kommunen har inden for lovens rammer selvstændigt fastlagt niveauet for de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

Dagtilbud til børn med handicap

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud.

Afhængig af omfanget af dit barns handicap, kan det integreres i kommunens ordinære dagtilbud: dagpleje, vuggestue og børnehave. Kommunen skal samtidig sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som fx støttepædagog, hjælpemidler, særligt legetøj mv.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning. Fx specialgrupper i almindelige tilbud eller en specialbørnehave til børn på 0-6 år.

Hvis dit barn på grund af sit handicap har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, er der mulighed for efter en konkret, individuel vurdering, at kommunen kan give en forælder tabt arbejdsfortjeneste, så barnet kan blive passet i sit eget hjem.

Sagsbehandleren i kommunen vil sammen med relevante fagfolk og dig selv finde den bedste løsning for dit barn og din familie som helhed.

Ud over fripladstilskud for økonomisk trængte og søskenderabat, er der et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Du kan læse om de forskellige tilskudsordninger og de aktuelle fripladsgrænser under 'Regler for dagtilbud'. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling informerer om særlige dag- og klubtilbud.

Døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap

Hvis I ikke har mulighed for at have jeres barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo: plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud. Forældremyndigheden vil forsat være jeres.

Hvis I vælger at tage imod tilbuddet om døgnophold, kan I have glæde af den rådgivning og støtte, I kan få i forældre- og handicaporganisationerne. For de fleste er det en stor lettelse at tale med andre forældre i samme situation.

Via Danske Handicaporganisationers hjemmeside kan I finde kontaktoplysninger på de forældre- og handicaporganisationer, der er relevante for jer.

Søg om støtte til merudgifter for et barn med handicap - §41

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:

 • særlig kost
 • medicin
 • beklædning
 • ekstra vask
 • aktiviteter i fritiden
 • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Der kan også være merudgifter til befordring af barnet.

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.752 kr. (2017).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Søg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - §42

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 29.918 kr. (2017).

Du kan læse om reglerne på hjemmesiden for Børne- og Socialministeriet.

Pasning og ledsagelse af barn med alvorlig sygdom

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt og bliver indlagt på hospital, eller under hospitalslignende forhold i hjemmet i mindst 12 dage, kan du muligvis have ret til at få fri fra dit arbejde og få økonomisk kompensation. Enten med fuld løn, hvor din arbejdsgiver får refusion, eller med den aktuelle dagpengesats, se § 26 i barselsloven.

Hvis du i forvejen har fået bevilget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forhold til servicelovens § 42, og også bliver godkendt til at passe dit alvorligt syge barn i forhold til barselslovens § 26, kan du selv vælge ordning.

Du kan læse mere i artiklen 'Dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn' på borger.dk og i barselsloven. Du kan læse om samspillet mellem servicelovens § 42 og barselslovens § 26 hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Pasning af nærtstående

Bestemmelserne i servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom omhandler også børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom.

Ledsageordning for børn og unge

Børn og unge fra 12 til 18 år, som bor hjemme, har mulighed for at søge om 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet. Læs mere i artiklen om ledsageordning.

Støtte til bil for forældre og plejeforældre

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan søge støtte om støtte til køb af en bil grundet i barnets handicap. Du søger om støtte på vegne af barnet, men det er barnet, som skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov m.v., der er afgørende for støtten.

Du kan læse om og ansøge om støtte til bil på siden 'Støtte til handicapbil'.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Børn og unge-udvalget

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som er truffet af Børn og unge-udvalget, skal du indbringe din sag for Ankestyrelsen inden fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere her på borger.dk om at søge aktindsigt.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS