Billedet viser en glad dreng der løftes op i luften.

Børn med handicap eller alvorlig sygdom

Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan i den forbindelse få rådgivning og støtte fra kommunen. Tilbud kan blandt andet være særlige dagtilbud, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning (efter servicelovens § 32 § 41 § 42 § 44)

Lovgivningens formål er at give mulighed for at familier med et barn under 18 år der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan leve et liv så tæt på det almindelige som muligt (Lov om Social Service – primært inden for paragrafferne 41-52).

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

 • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
 • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
 • hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Der lægges vægt på, at der er et tæt samarbejde og en ligeværdig dialog mellem familie og rådgiver. Det er væsentligt at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som forældre. I har problemerne tæt på, og kun I kender hele familiens situation og dagligdag.

Handicaprådgivningens opgaver er at...

 • støtte sådan, at I som familie bliver i stand til fortsat at kunne tage ansvar for egen tilværelse
 • oplyse om relevante tilbud og medinddrage andre relevante faglige samarbejdspartnere
 • have det overordnede ansvar for de beslutninger, der bliver truffet i henhold til Servicelovens paragraffer
 • have en central rolle som tovholder og koordinator for familien i samarbejdet mellem familien og de professionelle
 • indhente relevante udtalelser ifølge aftale med jer, så de har mulighed for at give den tilstrækkelige vejledning og træffe optimale beslutninger
 • arbejde ud fra et helhedssyn på den samlede familie
 • inddrage netværkets ressourcer hvis det er relevant
 • eventuelt at tilbyde samtaler på kontoret, hjemmebesøg og deltagelse i møde på sygehus, institution og skole m.v.
 • yde dækning af merudgifter for et barn med handicap i henhold til § 41 i Lov om social service
 • yde dækning af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til § 42 i Lov om social service
 • yde familievejledning til familier med børn og unge under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Støtte til merudgifter (§41)

Dækning af merudgifter for et barn med handicap

I kan som familie søge om at modtage et tilskud (dækning af merudgift) til at forsøge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

For at få dette tilskud kræver det at merudgifterne er en konsekvens af jeres barns nedsatte funktionsevne. I kan kun modtage tilskuddet hvis jeres barn bor hjemme hos jer.

I kan som familie eksempelvis have merudgifter i forbindelse med:

 • særlig kost
 • medicin
 • beklædning
 • ekstra vask
 • aktiviteter i fritiden
 • handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.

Det er vigtigt at sige at hvilke tilskud man som familie kan få afhænger af mange faktorer, og det kan derfor være forskelligt fra familie til familie.

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 5.044 kr. (2020). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af jeres families indtægt.

Du/I kan søge om dækning af merudgifter digitalt ved at trykke på nedenstående link:
På dette link kan du ansøge om merudgiftsydelse efter § 41

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (§42)

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn. Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.
Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 31.936 kr. (2020).

Du/I kan søge om tabt arbejdsfortjeneste digitalt ved at trykke på nedenstående link:

Tryk for for at ansøge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42

Har du som forælder modtaget dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe dit alvorligt syge eller handicappede barn i perioden fra 1. februar 2017 til 31. december 2019, har du muligvis fået for lidt udbetalt, hvis du var omfattet af ydelsesloftet.

Social- og Indenrigsministeriet har ved en fejl udmeldt en for lav sats, som er blevet brugt ved kommunens beregning af tabt arbejdsfortjeneste. Dette har kommunen modtaget orientering om fra ministeriet i februar 2020.

Som kommune har vi pligt til at genberegne udbetalingen i de sager, hvor du som borger muligvis har fået for lidt udbetalt.

Der er tale om sager, hvor du som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for at passe et barn med alvorlig sygdom eller handicap hjemme.

Det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse på 3 år, der gælder, hvilket betyder at du kan have krav på efterbetaling 3 år tilbage fra det tidspunkt, hvor Social- og Indenrigsministeriet orienterede kommunen om fejlen. Det vil sige for perioden fra 1. februar 2017 til 31. december 2019.

 Hvis du i ovennævnte periode har modtaget højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven, kan du ved at trykke her rette henvendelse til Familier og sundhed att.: Birgitte Worholm, som vil beregne din udbetaling af  tabt arbejdsfortjeneste på ny.

Dagtilbud til børn med handicap

Når behovet for at få passet dit barn med handicap opstår, skal kommunen sørge for et dagtilbud.

Afhængig af omfanget af dit barns handicap, kan det integreres i kommunens ordinære dagtilbud: dagpleje, vuggestue og børnehave. Kommunen skal samtidig sørge for, at der er den nødvendige støtte til rådighed som fx støttepædagog, hjælpemidler, særligt legetøj mv.

Har dit barn på grund af sit handicap et særligt behov for støtte, behandling m.v., er der som regel andre muligheder for pasning. Fx specialgrupper i almindelige tilbud eller en specialbørnehave til børn på 0-6 år. Har du i stedet ønsker om at hjemmetræne dit barn kan du læse mere i fanen nedenfor Hjemmetræning af børn og unge med særlige behov

Hjemmetræning af børn og unge med særlige behov

Hjemmetræning er et alternativ til forældre, som ikke ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om fx en plads i et særligt dagtilbud.

Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år, hvis funktionsnedsættelse gør det nødvendigt at iværksætte et helt særligt tilbud til barnet eller den unge.

Hjemmetræning skal søges hos og godkendes af kommunen, blandt andet på baggrund af en børnefaglig undersøgelse.

Hvis du vil ansøge om hjemmetræning, skal du derfor kontakte kommunen. Se fanen Kontakt handicaprådgivningen.

Du kan læse mere om hjemmetræning på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside ved at trykke her.

Døgn og aflastningstilbud til børn med handicap (§44 jævnfør 84, §52)

Hvis I ikke har mulighed for at have jeres barn med handicap hjemme, findes der forskellige tilbud, hvor barnet kan bo: plejefamilier, opholdssteder og døgntilbud. Forældremyndigheden vil forsat være jeres. Aflastning er muligt dels i hverdagen, men også i weekender og andre kortere eller længere perioder. Læs mere om Lov om Social Service på retsinformation.dk (nyt vindue)

Bliver det besluttet at jeres barn skal i døgnophold, kan I have glæde af den rådgivning og støtte, I kan få i forældre- og handicaporganisationerne. For de fleste er det en stor lettelse at tale med andre forældre i samme situation.

Via Danske Handicaporganisationers hjemmeside kan I finde kontaktoplysninger på de forældre- og handicaporganisationer, der er relevante for jer.

Ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år (§45)

Børn og unge fra 12 til 18 år med funktionsnedsættelse, som bor hjemme og ikke kan færdes alene ude, har mulighed for at søge om 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter uden for hjemmet (i henhold til § 45).

I kan ansøge om ledsagelse til den unge hos kommunen, som afgør, om barnet eller den unge kan få ledsagelse læs mere i artiklen om ledsageordning her

Familievejledning (§11 stk. 8)

Når I bliver forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få en grundig rådgivning. Rådgivningen kan fx dreje sig direkte om barnets handicap og løsningen af praktiske problemer eller om fremtidsperspektiver og aflastning. Familievejlederen kan udelukkende informere og vejlede om støtte muligheder, men har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælp til jer som familie.

Familievejlederen vejleder familier med børn og unge under 18 år med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes indenfor 3 måneder efter kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.

Vejledningen ydes i henhold til bekendtgørelsen om familievejlederordningen som du kan læse mere om her

Andre nyttige links der alle åbnes i nyt vindue:

Kontakt handicaprådgivningen

Hillerød Kommune
Familier og Sundhed
Handicapteamet
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Familievejledning:
Miriam Falch Rasmussen, familievejleder i handicaprådgivningen, tlf. 7232 5523

Handicaprådgivere:
Camilla Helene Larsen, handicaprådgiver, tlf. 7232 5584
Elsebeth Madsen, handicaprådgiver, tlf. 7232 5524
Tina Hedegaard Jensen, handicaprådgiver, tlf. 7232 5525
Jovana Mladenovic, handicaprådgiver, tlf. 7232 5556
Bjarne Grenvald, handicaprådgiver, tlf. 7232 5529
Belinda Friis, handicaprådgiver, tlf. 7232 5537
Caroline Riiber Søholm Andersen, handicaprådgiver, tlf. 7232 5527
Janni Christensen, handicaprådgiver, tlf. 7232 5511
Emrah Yagci, handicaprådgiver, tlf. 7232 5545
Helle Sofie Norup Nielsen, handicaprådgiver, tlf. 7232 5588

Andre medarbejder i handicaprådgivningen:
Maja Frederiksen, sektionsleder, tlf. 7232 5520
Annette Bendtsen, visitator, tlf. 7232 5522
Birgitte Worholm, administrativ medarbejder, tlf. 7232 5572

Fysioterapi til børn og unge med handicap

Målgruppe

 • Børn og unge med handicap fra 0-17 år, der er set af en børnelæge på Hillerød Hospital eller et andet hospital.
 • Barnet har en nedsat fysisk funktionsevne.
 • Barnet har midlertidigt eller varigt behov for fysioterapeutiske ydelser for at kunne udvikle og/eller vedligeholde fysiske færdigheder samt undgå sekundære følger.
 • Barnet har behov for fysioterapeutiske ydelser som en del af en tværfaglig koordineret indsats.

Målet med ydelsen

Målet med ydelsen er at sikre den bedst mulige motoriske udvikling hos børn med motoriske vanskeligheder af en sådan karakter, at det er indgribende i forhold til barnets generelle udvikling og deltagelse.

Indsatsen foregår som en del af en tværfaglig koordineret indsats i et habiliteringsforløb for børn med tidligt erhvervet eller medfødt funktionsnedsættelse. Målet er at fremme bedst mulig kropsfunktion gennem aktiviteter, indlæring og selvstændighed i forhold til barnets sociale deltagelse.

Der lægges vægt på at indsatsen foregår i barnets daglige miljø og at forældrene inddrages i en familiecentreret praksis. Indsatsen skal være en samarbejdsproces mellem barnet, forældrene, barnets institution/skole, terapeuten og de øvrige fagpersoner, der er relevante for habiliteringen.
Indsatsen vurderes løbende og tilpasses barnets alder og aktuelle udviklingstrin.
Fysioterapeuten har viden om og erfaring med tests og undersøgelse af børn.
Fysioterapeuten tilrettelægger indsatsen efter målbare mål og evaluerer disse.
Indsatsen foregår på et fagligt velfunderet grundlag, hvor den nyeste viden løbende danner baggrund for indsatsen.

Fysioterapeuten kender redskaber til at formidle relevante aktiviteter m.v. til forældre og personer i barnets nærmiljø.

Konkret om ydelsen

Ydelsens indhold:

 1. Træning, rådgivning og vejledning
 2.  Rådgivning og vejledning
 3. Mitii træning

Fysioterapeuten planlægger i samarbejde med forældre og eventuel institution, hvor det er mest hensigtsmæssigt at indsatsen foregår. Barnet undersøges af fysioterapeuten og tests benyttes, når det er relevant.

Fysioterapeuten har det faglige ansvar for tilrettelæggelse af indsatsens form og indhold.
Fysioterapeuten søger gennem leg og aktiviteter at motivere barnet til aktivitet for at udvikle barnets motorik.

Fysioterapeuten rådgiver, vejleder og superviserer forældre og eventuelt institutionspersonale om aktiviteter, der fremmer barnets motoriske udvikling og som implementerer færdigheder i barnets hverdag.

Fysioterapeuten forventer, at barnets forældre deltager aktivt i samarbejdet omkring indsatsen med blandt andet fastsættelse af relevante mål for barnet og evaluering af disse.

Fysioterapeuten forventer også at forældrene er med til at implementere nyopnåede færdigheder i barnets dagligdag og motiverer barnet til deltagelse i aktiviteter, der understøtter barnets udvikling motorisk, kognitivt og socialt.

Kontakt fysioterapeuterne og ergoterapeut

Annette Fløistrup, fysioterapeut, tlf. 7232 8801
Ingelise Rosenstand, fysioterapeut, tlf. 7232 8804
Lotte S. Greve-Thomsen, børneergoterapeut, tlf. 7232 5514

Nyttige links fra fysioterapeuterne - alle links åbnes i nyt vindue
Get moving - om at få mere bevægelse ind i hverdagen
Link til Center for hjerneskade
Link til hjemmeside for ridefysioterapi
Link til hjemmeside om Mitii - Move it to improve it
Link til socialstyrelsens side om sjældne handicap
Link til socialstyrelsens side om bevægelseshandicap
Link til muskelsvindfonden
Link til Landsforeningen for Cerebral parese

Fysioterapeuterne arbejder indenfor følgende lovgrundlag

§ 11 stk.3; ved kortvarige afgrænsede forløb.
§ 44: længerevarende vedligeholdelses- træning.
§52 stk. 3 nr. 10; ved genoptræningsforløb, som ikke vurderes at kunne blive dækket efter anden lovgivning. Forudsætter en § 50 undersøgelse.
§ 86 stk. 2: Formålet er at forhindre funktionstab og fastholde borgerens hidtidige funktionsniveau.

”På dette link kan du læse om Sunhedsstyrelsens "Vejledning om træning i kommuner og regioner – december 2009”

På dette link kan du læse mere om serviceloven

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her