Boligselskaber

Begrebet "almen bolig" er en samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Alment støttede byggeri udført som udgangspunkt for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale. Det betyder, at der er blevet ydet offentlig støtte til at opføre byggeriet. Når der ydes offentlig støtte, er der fra politisk side blevet stillet krav om, at der føres offentligt tilsyn med byggeriet.
Almene boliger tilbydes og kører af almene boligorganisationer. Almene ældreboliger kan også tilbyde og drive af kommuner, regioner og selve institutioner.

Vedtægtsændringer til gennemsyn :

Fredensborg Boligselskab

Almene boligselskabet og kollegier i Hillerød Kommune:

Boligselskabet Nordsjælland

Bakkegade 25, 3400 Hillerød
Telefon: 4826 9000
Mail: hillerod@bdk.dk
Hjemmeside: www.boligselskabetnordsjaelland.dk

Boligforeningen VIBO

Skt. Peders Stræde 49 A, postboks 2204
1018 København K
Telefon 3342 0000
Mail: vibo@vibo.dk
Hjemmeside: www.vibo.dk

Frederiksborg Almene Boligforening

V/ administrator Boligforeningen VIBO

Skt. Peders Stræde 49 A, postboks 2204
1018 København K
Tlf.: 3342 0000
Mail: vibo@vibo.dk
Hjemmeside: www.fab-bolig.dk

Hillerød Boligselskab

Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg
Telefon: 7732 0000
Mail: dab@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk

Hillerød almennyttige Boligselskab

Østervang 103, 3400 Hillerød.
Telefon: 4824 1017
Mail: dab@dabbolig.dk
Hjemmeside: www.dabbolig.dk

Lejerbo

Huginsvej 1.B, 3400 Hillerød
Telefon: 7012 1310
Mail: lejerbo@lejerbo.dk 

Hjemmeside: www.lejerbo.dk

Frederiksborg Boligselskab

Vester Voldgade 17, 1552 København V
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk
Hjemmeside: www.kab-bolig.dk

Boligselskabet Domea Hillerød

Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup
Telefon: 7664 6580
Mail: hoje-taastrup@domea.dk
Hjemmeside: www.domea.dk

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)

Artillerivej 34, 2300 København S
Telefon: 3376 0420
Mail: aab@aab.dk
Hjemmeside: www.aab.dk

 

Styringsdialog

Byrådet i den kommune, hvori en boligorganisation har hjemsted, skal føre en styringsdialog med de enkelte boligorganisationer i form af regelmæssige møder med boligorganisationerne om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Der skal holdes mindst et dialogmøde årligt med hver enkelt boligorganisation. Derudover kan kommunen beslutte, at holde dialogmøder med de boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune. Såfremt der i disse afdelinger er forhold Hillerød Kommune ønsker at drøfte med boligorganisationen, inviteres også disse boligorganisationer til et dialogmøde. Har disse boligorganisationer selv et ønske om et dialogmøde med Hillerød Kommune bliver de også inviteret.

I 2015 er der 7 boligorganisationer, der har hjemsted i Hillerød Kommune. Redegørelser fra dialogmøderne liggerne nederst på denne side.

Derudover er der 3 boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, men hjemsted i en anden kommune:
Den almennyttige andelsboligforening VIBO (hjemsted København)
Arbejdernes Andelsboligforening (hjemsted København)
Industri og Håndværker Kollegiet (hjemsted København)

Grundlaget for styringsdialogen er boligorganisationernes seneste årsregnskab og en styringsrapport, som boligorganisationerne skal udarbejde årligt til kommunen. Styringsrapporten skal indeholde informationer om boligorganisationens virksomhed og oplæg til drøftelser på dialogmødet med kommunen. Der skal udarbejdes en redegørelse fra hvert enkelt dialogmøde på baggrund af de konkrete drøftelser på dialogmødet.

Udover de årlige dialogmøder med de enkelte boligselskaber har de almene boligorganisationer i Hillerød og Hillerød Kommune nedsat et samarbejdsudvalg, der hvert år i maj måned holder et fælles møde for alle de almene boligorganisationer, og hvor borgmesteren deltager. Derudover inviterer de almene boligorganisationer i efteråret til beboerdemokratiets dag, hvor beboerrepræsentanterne i de almene boligorganisationer og politikerne bliver inviteret til dialog. Temaet i 2015 var hvilken positiv forskel boligorganisationer kan gøre med få midler i forhold til de flygtninge, der får anvist en almen bolig.

Gennemgående drøftelser i 2015:
Flygtninge
Udvidelse af den kommunale anvisningsret i forhold til boliger til flygtninge blev igen drøftet med de 6 boligorganisationer, der har almene familieboliger i kommunen. Den generelle opfattelse hos boligorganisationerne er, at behovet for boliger til flygtninge ikke kan løses i det eksisterende almene byggeri i Hillerød Kommune.

Boligorganisationerne peger på, at de har lange ventelister til deres boliger, og hvis kommunen skal have stillet flere boliger til rådighed for kommunal anvisning end hver fjerde af de ledige bolig, som kommunen har krav på efter lovgivningen, vil det betyde at de personer, der står på deres ventelister, kommer til at vente endnu længere. Flere boligorganisationer gav udtryk for, at hvis de almene boligorganisationer skal være med til at løse kommunens opgave med at skaffe permanente boliger til flygtninge, vil det kræve, at kommunen giver tilsagn til etablering af flere almene familieboliger.

I forhold til de eksisterende almene familieboliger blev det drøftet med de enkelte boligorganisationer, om der kan indgås en aftale om, at boligorganisationen inden for et år stiller et nærmere antal boliger til rådighed for kommunal anvisning, udover det de lovgivningsmæssig er forpligtede til. Ved en sådan aftale kan antal boliger fastsætte efter de konkrete forhold i den enkelte boligorganisation. Boligorganisationer kan også selv bestemme hvilke afdelinger og hvilke boliger, der i det enkelte år skal tilbydes til kommunal anvisning. Flere boligorganisationer tilkendegav, at de vil overveje en sådan aftale. En boligorganisation har allerede i 2015 stillet en bolig ekstra til rådighed for kommunal anvisning, end de var forpligtede til.

2 boligorganisationer oplyste, at de oplever, at der er store sproglige udfordringer i forbindelse med flygtninges indflytning. Dette finder boligorganisationerne, ikke er rimeligt over for de nye beboere, idet de nye beboere derved bliver afskåret fra at få den information, der kan medvirke til, at de nemmere integreres i boligområdet.

Boligorganisationerne tilkendegav, at de ikke har mulighed for at stille en tolk til rådighed i forbindelse med indflytningen, idet det vil være en stor økonomisk udgift, som skal dækkes over huslejen i den enkelte afdeling. Boligorganisationerne opfordrede derfor kommunen til at sørge for, at der deltager en tolk ved indflytningen. Generelt har boligorganisationer et ønske om, at kommunen i et større omfang støtter op om flygtninge, i forbindelse med de får anvist en almen bolig.

Boligsocialt samarbejde
Flere boligorganisationer gav udtryk for, at de er meget glade for det boligsociale samarbejde, de har med kommuner og politiet. Der blev også givet stor ros til SSP i forhold til den indsat, de gør ude i boligområderne.

Nybyggeri af almene boliger
En række boligorganisationer tilkendegav, at de er meget interesseret i at etablere flere almene boliger i Hillerød Kommune, herunder også gerne bynære almene familieboliger.

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her