Spring menu over

Det afhænger af, hvor voldsom din skade er, og hvilken alder du har. Rehabilitering dækker over forskellige indsatser til mennesker, der enten har eller er i risiko for at miste noget af deres fysiske kunnen eller deres psykiske og/eller sociale funktionsevne.

Når der skal planlægges et genoptrænings- og/eller rehabiliteringsforløb, skal der først ske en individuel eller tværfaglig vurdering af din samlede funktionsevne, behov, potentiale og mål. Målet er at hjælpe og understøtte dig til at opnå bedst mulig funktionsevne og livskvalitet i hverdagen.

Hvis du har været indlagt på hospitalet og hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning eller rehabilitering efter din udskrivelse, vil hospitalet udarbejde en genoptræningsplan, som efter dit samtykke sendes til kommunen. Genoptræningsplanen er formelt en henvisning fra sygehus til genoptræning og/eller rehabilitering efter udskrivelse. Hillerød Kommunes Træningssektion bruger genoptræningsplanen til at iværksætte den passende faglige indsats til dig på rette niveau. Gennem forløbet vil der løbende blive foretaget en vurdering af din funktionsevne, dine behov og potentialer, og indsatserne tilpasses herefter.

Når hospitalet udarbejder en genoptræningsplan til dig, vurderer de, hvorvidt der skal henvises til:
• Almen genoptræning.
• Genoptræning på specialiseret niveau (foregår i hospitalsregi). 
• Rehabilitering på specialiseret niveau. Læs mere her.

Den kommunale genoptræning vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan være på Sundhedscentret, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Du kan læse mere om de tre niveauer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Nogle gange vil der undervejs i dit genoptrænings- og eller rehabiliteringsforløb være behov for forskellige faggruppers indsats og kompetencer. Det kan, alt efter dit forløb, være en eller flere af følgende faggrupper:
•Sagsbehandlere fra relevante afdelinger i kommunen
•Ergo- og fysioterapeuter
•Talepædagog
•Neuropsykolog
•Synskonsulent
De faggrupper, der er involveret i dit forløb, vil samarbejde på tværs i det omfang, der er behov for det.

Hvis du gennem en periode har mistet funktioner, kan du få tilbudt træning til at genvinde dine kræfter og funktioner. Genoptræning er et tilbud til dig, så du kan undgå vedvarende eller yderligere svækkelse. Det er din læge, der kan henvise dig til tilbuddet. Den kommunale genoptræning vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan være på Sundhedscentret, i nærmiljøet eller i dit hjem.

Det er af stor betydning for komplekse rehabiliteringsforløb, at indsatsen, som skal iværksættes, er velkoordineret, og at de rette tilbud bliver givet på det rette tidspunkt i rehabiliteringsprocessen. Hillerød Kommune har et hjerneskadesamråd, hvis formål er at sikre kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløb.

Som borger deltager du ikke selv  i hjerneskadesamrådet, men den ansvarlige koordinator kan drøfte nogle af de problemstillinger, der kan være i dit forløb. Den enkelte sag koordineres af en ansvarlig koordinator frem til første hjerneskadesamrådsmøde og imellem møderne.

Hjerneskadesamrådets opgave er særligt:
• at sikre overgange og sammenhænge mellem afdelinger, der er involveret i sagen (for borgere over 18 år) og
• at sikre koordinering til andre aktører i og uden for Hillerød Kommune ved behov.

Hjerneskadesamrådet er sammensat af følgende repræsentanter:
• Leder af Socialfaglig Enhed (formand).
• Sagsbehandler fra Socialfaglig Enhed
• Sagsbehandler og leder fra Jobcentret
• Sagsbehandler fra Ældre og Sundhed
• Repræsentant fra Kommunikationscentret
• Repræsentant fra Træningssektionen.

Deltagerne mødes én gang om måneden.

Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter standarden for de forskellige tilbud. Dette er beskrevet i Kvalitetsstandarder for Servicelovens paragraffer. Formålet med kvalitetsstandarder er, at du kan læse, hvilken type hjælp du eller en af dine nærmeste kan få, og hvad du kan forvente af vores forskellige tilbud. Derudover er det Lov om Social Service og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der sætter rammerne for kommunens tilbud.

Tilbud til børn og unge under 18 år med erhvervet hjerneskade kan du læse mere om her.

Læs mere om muligheder for genoptræning.

Borger- og Socialservice

Telefontider
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12
Hillerød Kommune - logo