Spring menu over

Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på det social området

I henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 skal byrådet på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Ved angivelsen af fristerne svarer en uge til 5 arbejdsdage. For de områder, hvor fristen for behandling af en ansøgning er fastsat i dage i lovgivning er fristen i oversigten også angivet i dage.

Sagsbehandlingsfristerne finder tillige anvendelse på sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen til fornyet behandling i kommunen.
Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes.

Hvis vi ikke kan give dig svar på din ansøgning inden for den fastsatte frist, får du et brev med besked om grunden. Du får også at vide, hvornår du i stedet kan forvente svar.

Sagsbehandlingsfristerne er vedtaget af byrådet 31. maj 2023.

Udover pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister er kommunen opmærksom på vejledningspligten i retssikkerhedslovens § 5, herunder pligten til at foretage en helhedsvurdering, når der ansøges om hjælp efter den sociale lovgivning. Dette betyder, at kommunen har en vejledningspligt overfor borgere, der søger om hjælp og skal behandle en ansøgning om hjælp i forhold til alle de muligheder, der er for hjælp efter den sociale lovgivning, hvilket også fremgår af Ombudsmandens udtalelse FOU 2006.653.

Lyd- og videooptagelse af møder med kommunen
Der kan være situationer, hvor du som borger synes, det vil være rart at lave en lyd- eller videooptagelse af en samtale med fx din sagsbehandler.

Ønsker du at optage en samtale eller et møde, skal vi bede dig om at sige det til din sagsbehandler.

Du har ikke krav på at optage samtalen, og medarbejderen vil på baggrund af en konkret vurdering tage stilling til, om optagelsen kan finde sted.

Hillerød Kommune - logo