VVM - Vurdering af virkninger på miljøet

Når du som bygherre skal i gang med et projekt, skal du være opmærksom på, at det kan være omfattet af miljøvurderingsloven (tidligere VVM bekendtgørelsen). Det betyder, at du skal sende en ansøgning til kommunen om at få vurderet, om dit projekt kan have væsentlige konsekvenser for miljøet.

Hent ansøgningsskema om miljøvurdering her

Udfyldt ansøgningsskema om miljøvurdering skal indsendes til Hillerød Kommune både som word samt som PDF med underskrift. 

Særligt pligt til at søge digitalt via Byg og Miljø for nogle miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Hvis du søger om miljøgodkendelse af et projekt, som både er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 og af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, skal du søge digitalt via Byg og Miljø.

Du finder Byg og Miljø her 

Ansøgning om miljøvurdering kan indmeldes samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse. Byg og Miljø sørger for, at de oplysningskrav, virksomheden præsenteres for, svarer til oplysningskravene i godkendelsesbekendtgørelsen og kravene på VVM-bekendtgørelsen.

Det er dog også muligt at indsende ansøgning om miljøvurdering, før du ansøger om miljøgodkendelse.

Hvis du på samme tid ansøger om miljøvurdering, miljøgodkendelse samt eventuelt en spildevandstilladelse i Byg og Miljø, vil du kunne få afgørelserne om miljøgodkendelse og spildevandstilladelse samtidigt. Hvis det er muligt, vil myndigheden også meddele afgørelse vedr. miljøvurderingen sammen med de to andre afgørelser.

 

  

Visse projekter skal altid miljøvurderes, for andre projekter afgør kommunen ved såkaldte miljøscreeninger, om konkrete projekter kan have væsentlige konsekvenser for miljøet og derfor skal miljøvurderes. Screeninger er enten selvstændige afgørelser eller indgår som en del af kommunens godkendelse eller tilladelse til projektet. Kommunens afgørelser i henhold til miljøvurderingsloven offentliggøres og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis Hillerød Kommune afgør, at der skal gennemføres en miljøvurdering, skal bygherre udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Den giver en samlet beskrivelse af et projekt og konsekvenserne for miljøet. Formålet med miljøvurderingen er at give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.

Før udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten skal borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder have mulighed for at komme med forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger der særligt ønskes undersøgt i miljøkonsekvensrapporten, samt om der er alternative forslag til projektet, der skal undersøges.

Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres sammen med en tilladelse efter miljøvurderingsloven, hvor vilkårene for gennemførelse af projektet er fastsat. Miljøkonsekvensrapport og tilladelse vil være en offentlig høring. Reglerne for miljøvurdering fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25. oktober 2018.


Hvilke anlægstyper er VVM-pligtige

I Bilag 1 til bekendtgørelsen er der en liste over anlægstyper, der altid vil udløse en VVM, hvilket indebærer udarbejdelse af en VVM-redegørelse for eventuelle tænkelige miljøpåvirkninger af et projekt, samt en VVM-tilladelse med angivelse af rammer og betingelser for anlægget.

Anlægstyper, der muligvis kan have en væsentlig miljøpåvirkning, er optaget på bekendtgørelsens Bilag 2. For anlægstyper på Bilag 2 skal der gennemføres en screening for at afklare, hvorvidt et projekt vurderes at kunne have væsentlige miljøpåvirkninger, der udløser VVM eller vurderes ikke at have væsentlige miljøpåvirkninger, og derfor kan gennemføres uden VVM.

Bekendtgørelsens Bilag 3 opstiller kriterier for vurderingen af et projekt, screeningen.
Bygherrer til projekter for anlæg, der kan være omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, skal anmelde projektet til VVM-myndigheden, der i de fleste tilfælde er kommunen, ved at benytte et anmeldelsesskema, der udfyldes og returneres digitalt til Kommunen. Anmeldeskemaet svarer til bekendtgørelsens Bilag 5.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her