Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får jeg vejret?

Spørgsmål om vejret er et privatretsligt forhold mellem grundejeren, der ønsker vejretten, og ejeren af vejarealet. Hvis der er uenighed om hvorvidt der er tilknyttet vejret til en given ejendom, kan dette ikke afgøres af vejmyndigheden, men må afklares ved domstolene. Vejmyndigheden kan i særlige tilfælde tildele vejret.
I nogle tilfælde er vejretten tinglyst på vejarealet (ejendommen hvor vejen ligger), og i så fald kan man finde en servitut om vejret i tingbogen. Det er dog ikke noget krav, at en vejret er tinglyst.

Hvad er en vejret? Og er en færdselsret det samme?

Vejret er betegnelsen for retten til at benytte en vej over en anden mands ejendom, hvorved vejen får status som privat fællesvej. En vejret er tilknyttet den ejendom som har vejret og altså ikke tilknyttet en person. En færdselsret er betegnelsen for en given person eller persongruppes ret til at færdes på en vej. 

Hvad er forskellen på en privat vej og en privat fællesvej?

En privat vej er et areal inde på en ejendom som benyttes som intern vej, indkørsel, parkeringsareal eller lignende. En privat fællesvej er et færdselsareal som anvendes af andre end den ejendom, hvor vejen er beliggende på. Hillerød Kommune er vejmyndighed på private fællesveje. 

Kan man begrænse færdslen for uvedkommende på en privat fællesvej?

En privat fællesvej er som udgangspunkt åben for al færdsel, medmindre der er opsat skilte eller bomme der begrænser adgangen eller visse typer færdsel. Adgangsbegrænsninger på private fællesveje i byzone skal godkendes af vejmyndigheden med politiets samtykke, og være begrundet af særlige omstændigheder. Afspærring af private fællesveje i landzone skal godkendes af Politiet. På veje og stier i det åbne land skal man være opmærksom på naturbeskyttelseslovens regler, der indebærer at færdsel til fods og på cykel kun kan begrænses hvis den pågældende færdsel er til særlig gene for omgivelserne. Kommunen kan tilsidesætte et sådant forbud. 

Hvem må parkere på private fællesveje?

På private fællesveje gælder de almindelige regler om parkering i Hillerød (se ’bekendtgørelse om parkering’), hvilket betyder at alle kan parkere langs vejen, så længe der ikke er opsat skilte med p-forbud. Det kræver vejmyndighedens og politiets accept at opsætte p-forbud. 

Hvilke forpligtelser har de tilstødende grundejere mht. klipning af hække og anden beplantning?

Vejbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer at klippe, beskære eller fjerne beplantning som genrer færdslen på en privat fællesvej. Se i øvrigt ’vedligeholdelse af veje -> klipning af beplantning’, hvor reglerne er beskrevet nærmere. 

Hvornår må man anlægge en privat fællesvej?

For at anlægge en privat fællesvej, skal der være et såkaldt vejudlæg (reservation af areal til vejformål). Vejudlægget kan laves af ejeren af ejendommen, i en lokalplan eller af vejmyndigheden. Vejudlægget skal være godkendt af vejmyndigheden. I byzone skal der udover vejudlægget, godkendes et detailprojekt før vejen må anlægges og tages i brug. Endvidere skal vejmyndigheden godkende overkørsler fra private fællesveje til offentlige veje. 

Må man nedlægge en privat fællesvej?

I byzone må man ikke nedlægge en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I landzone må ejeren af vejen som udgangspunkt nedlægge vejen, men hvis en grundejer med interesse i spørgsmålet gør indsigelse imod det, skal vejmyndigheden tage stilling til spørgsmålet og træffe afgørelse om hvorvidt vejen må nedlægges eller ej. 

Må vi plante træer på vejarealet?

På de private fællesveje i by kan I søge kommunen om tilladelse til at plante træer langs vejarealet. Hvis der gives tilladelse, kan kommunen senere af hensyn til færdslen eller i forbindelse med istandsættelse af vejen kræve, at træerne på eller over vejen nedskæres, studses, opstammes eller fjernes. I skal selv betale for indkøb af træerne og selv forestå plantningen og vedligeholdelsen (f.eks. beskæring).

På private fællesveje i landzone kan der plantes træer på vejearealet, hvis der er enighed herom og politiet giver samtykke.

Kan vi på den private fællesvej etablere trafikregulerende foranstaltninger f.eks. fordi der bliver kørt for stærkt?

Grundejerne på en privat fællesvej i by kan fremsætte et ønske om, at der etableres trafikregulerende foranstaltninger. Disse skal godkendes af Hillerød Kommune og Nordsjællands Politi. Grundejerne afholder selv udgifterne til disse foranstaltninger.

På privat fællesveje i landzone kan der etableres trafikregulerende foranstaltninger på vejearealet, hvis der er enighed herom og politiet giver samtykke.

Vi skal holde en vejfest - Kan vi i den forbindelse lukke eller afspærre vejen?

I skal søge en tilladelse hos kommunen. Hvis afspærring af vejen ikke har betydning for andre trafikanter end jer selv, vil kommunen normalt give en tilladelse.

Jeg vil gerne have en ekstra indkørsel til min ejendom. Kan dette lade sig gøre?

Du skal søge en tilladelse hos kommunen for at anlægge en ekstra indkørsel (overkørsel) til ejendommen. Kommunen afgør, om det er færdselsmæssigt forsvarligt at anlægge endnu en overkørsel til en ejendom.

Hvis der gives en tilladelse, kan kommunen stille krav om bredden af adgangen og til hvordan den skal udføres. Du skal selv betale for etablering af en overkørsel.

Kan jeg klage over kommunens afgørelse i en konkret sag?

Klage over kommunens afgørelse kan ske til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål. Vejdirektoratet kan således kun tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer.

Hvor kan jeg læse mere om private fællesveje?

På Vejsektorens hjemmeside er der mere information om de private fællesveje.

Vi gør opmærksom på at ovenstående ’spørgsmål og svar’ er vejledende og af generel karakter. Er du i tvivl om reglerne i forhold til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte Trafik, vej og park som kan hjælpe dig med at forstå reglerne.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her