Fartdæmpning på private fællesveje

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje

Denne side indeholder information til grundejere på private fællesveje i boligområder, som ønsker at få etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen er vejmyndighed og skal derfor godkende forandringer på vejarealet.

Vi får mange henvendelser vedrørende trafikdæmpning på både private fællesveje og kommuneveje. På kommuneveje er det en politisk prioritering, hvor der skal etableres foranstaltninger og der er som udgangspunkt ikke afsat økonomiske midler til trafiksaneringsprojekter foranlediget af løbende henvendelser. I stedet arbejdes med en trafiksikkerhedsplan, hvorfra der i de kommende budgetter prioriteres konkrete initiativer til forbedring af trafiksikkerheden i kommunen.

På private fællesveje kan I dog ansøge om selvfinansierede projekter jf. nedenstående.

Sådan ansøger I om trafiksanering

En ansøgning om trafiksanering skal i alle tilfælde godkendes af vejmyndigheden (Hillerød Kommune) og Nordsjællands Politi. Der er dog forskel på hvem ansøgningen skal sendes til, alt efter om det er en privat fællesvej i byzone eller landzone:

Hvilken type ansøgning?

Privat fællesvej i byzone

Privat fællesvej i landzone

Trafiksanering med fysiske foranstaltninger, eksempelvis bump

Ansøgning sendes til Hillerød Kommune

Ansøgning sendes til Nordsjællands Politi

Kun hastighedsnedsættelse /skilt

Ansøgning sendes til Nordsjællands Politi

Ønskes trafiksanering med fysiske foranstaltninger på en privat fællesvej skal alle på vejen støtte op om projektet. Derfor ser vi gerne, at det er grundejerforeningen eller et vejlaug, der henvender sig på vegne af alle på vejen. Vi gør opmærksom på, at en eventuel tilladelse gives som en såkaldt offentligretlig tilladelse og at uoverensstemmelser mellem beboere / grundejere vedrørende de trafikdæmpende foranstaltninger, skal afklares privatretligt mellem de implicerede parter.

Det er en god idé at kontakte kommunen og forelægge idéen inden der udarbejdes en detaljeret projektansøgning.

Projektansøgningen skal indeholde følgende:

  • Angivelse af hvilke foranstaltninger der er tale om og udformning heraf. Hvis det er bump skal de være typegodkendt til den gældende hastighed jf. vejdirektoratets katalog over typegodkendte bump
  • Målfast kort/tegning hvorpå det angives hvor de fysiske foranstaltninger skal anbringes, idet der tages højde for kørekurver som gør det muligt at passere med renovationskøretøjer, beredskabskøretøjer og eventuelt busser mv. samt udkørsel til/fra ejendomme
  • Skilte- og afmærkningsplan, med angivelse af placering, tavle-type og vejafmærkning
  • Belysningsplan. Foranstaltningerne kan placeres ud for eksisterende belysning og ellers kan det være nødvendigt med ny belysning eller reflekser
  • Ansøgningen sendes af eksempelvis en grundejerforening eller et vejlaug, hvorved det tilkendegives at der er opbakning om projektet.

Projektansøgningen kan udarbejdes af en rådgiver som har erfaring med trafiksanering og kendskab til vejreglerne, men det er ikke et krav. Ansøgningen sendes til Trafik, vej og park.

Projektet skal overholde vejreglerne. Herudover indeholder ”Håndbog om Fartdæmpere”, som kan findes på vejregler.dk, mange relevante regler.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her