Godkendelse af vejmyndighedsprojekt

Skal du i gang med en byggemodning el. lign. kan du her finde information om, hvordan du får projektet godkendt.

Inden byggemodning af en grund eller et større anlægsprojekt på offentligt vejareal må starte, skal Hillerød kommune godkende det tekniske projekt. Læs her hvordan du får et projekt godkendt.
 
Sagsgang
1. Ansøgning og tegningsmateriale skal sendes med almindelig post til Hillerød Kommune, By & Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød og pr. e-mail til trafikvejogpark@hillerod.dk.
2. Ansøgeren modtager en kvitteringsskrivelse med oplysning om sagsnummer og forventet sagsbehandlingstid.
3. By & Miljø indhenter udtalelse fra Nordsjællands Politi, Handicaprådet og evt. andre afdelinger i kommunen.
4. Ansøger vil modtage en samlet godkendelse af vejmyndighedsprojektet forudsat kommunen kan godkende vejmyndighedsprojektet.

 
Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal indeholde tekniske tegninger og oplysninger om:

 • Projektets indhold og omfang.
 • Beskrivelse af projektet og af de enkelte anlægselementer herunder vej- og stianlæg, kørebaneafmærkning, vejudstyr inkl. evt. belysningsmaster, vejtavler, cykelbomme m.v. samt grønne områder m.v., afvanding af overflade vand fra veje og stier og tilhørende ledningsanlæg inkl. evt. nedsivningsgrøfter, nedsivningsbassiner m.v. Tegning skal være i farve.
 • Beskrivelse af hvordan Movias bemærkninger er behandlet i projektet
 • Trafiksikkerhedsrevisionsprojekt og tilgængelighedsprojekt udført af uddannet trafiksikkerhedsrevisor
 • Dimensionerende køretøj, planlægningshastighed og hastighedsbegrænsning
 • Beskrivelse af hvordan vejsyn af evt. tilstødende offentlige veje og stier vil udføres.
 • Opsætning, vedligehold og nedtagning af midlertidig skiltning, køreplader, orange toppe m.v. udføres på offentlig vej. 
 • Omfang at evt. jordkørsel på offentlig vej, kørerute, antal ton i alt og pr. dag, vægt af lastbiler m.v.
 • Eventuelle afvigelser i forhold til gældende standarder og normer.
 • Forventet start og sluttidspunkt for anlægsarbejdet.
 • Kontaktpersoner.
 • Tekniske tegninger som angivet nedenfor.

Tekniske tegninger m.v.
Vejmyndighedsprojektet skal overholde gældende vejregler, og dette skal fremgå af tegningsmaterialet.

Tegninger skal angives med nordpil, målestoksforhold, tydelig signaturforklaring, tegningsnummer jf. tegningsliste samt revisionsnummer. Koter skal angives i højdeplansystem DVR90. Koordinater skal angives i system UTM 32 N. Filnavne på digitale filer skal indeholde tegningsnummer, revisionsnummer og titel på tegningen fx ”Situationsplan”.

Tegningsmaterialet skal som minimum omfatte følgende dokumenter og tekniske tegninger:

 • Tegningsliste med navn på tegning, dato og revisionsdato og målestoksforhold
 • Situationsplan for veje- og stier og grønne områder samt skel til matrikler. Såfremt der eksisterer veje i området skal disse vejnavne angives på situationsplanen. Såfremt de nye veje har fået vejnavn skal dette vejnavn angives på tegningen ellers skal der angives Vej A, Vej B, Sti A, Sti B osv
 • Plantegning med vej- og stianlæg, overkørsler til de enkelte matrikler, vejbelysningsmaster, evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump, indsnævring m.v.), vejtræer, vejtavler m.v. Tegning skal være med stationsnumre til vej-og stianlæg. Tegning skal være i farve
 • Såfremt der udføres anlæg i det offentlige vejareal eller fx på anden tilstødende matrikel skal der til ansøgningen vedlægges tegning visende nuværende skel samt forslag til ny skelføring. Nuværende og forslag fremtidigt skel skal angives med hver sin farve. Arealændringen der foreslås skal angives i m2
 • Plantegning der tydeligt viser hvilken part der står for vedligeholdelse og drift herunder glatførebekæmpelse og snerydning af hvilket område i den private byggemodning. Tegningen skal vise alle elementer herunder støttemure mv. der ønske opført i det offentlige vejareal. Parterne er typisk Grundejerforening, Hillerød Forsyning samt kommunen (fx ny overkørsel i offentligt vejareal)
 • Kote og Belægningsplan med koter og angivelse af fald i promille. Belægning skal angives i overkørsler mellem skel til de enkelte grunde og kørebanen
 • Plan med vejtavler og kørebaneafmærkning angivet med ikon og korrekt nummer jf. gældende afmærkningsbekendtgørelse samt vejnavneskilt. Tegningen skal være i farve
 • Plantegning der tydeligt viser hvilke veje, stier, overkørsler, grønne arealer, andre arealer,  ledningsanlæg, belysningsanlæg, vejudstyr, skilte, nedsivningsbassiner m.v. der efter overdragelse vil være ejet af Grundejerforening, Hillerød Forsyning, Hillerød Kommune og evt. flere parter. Arealer på tegning skal angives med farvesignatur
 • Ledningsplan udarbejdet fra oplysninger i LER over eventuelt eksisterende ledninger, brønde, pumpestationer m.v. Af planen skal de enkelte ledninger være angivet med tekst fx spildevandsledning, regnvandsledning, vandledning osv. Hver ledningstype skal have sin egen farve
 • Ledningsplan med projekterede spildevandsledninger, regnvandsledninger, brønde, vejbrønde, evt. nedsivningsbassin, evt. nedsivningsgrøft, evt. faskiner, evt. LAR-anlæg m.v. hvor hver type af ledning er angivet med tekst og med hver sin farve
 • Belysningsplan inkl. angivelse af maste, armatur og lyskilde type samt lyspunkthøjde samt henvisning til Hillerød Kommunes belysningsplan
 •  Lysteknisk beregning med tydelig dokumentation for at vej- og stibelysningsklasse er overholdt
 • Plan over midlertidig skiltning, evt. afspærring, evt. køreplader på eksisterende vejareal. Tegning skal være i farve
  • Afmærkningsplan skal også indsendes sammen med ansøgning om gravetilladelse senest 3 uger før anlægsarbejdet påbegyndes. Afmærkningen skal ske i overensstemmelse med gældende vejregler.
 • Længdeprofil for veje og stier med hældning angivet i promille
 • Tværprofiler for veje og stier inkl. samlet vej- og stiudlæg, bredde på rabatter, bredde på kørebane, bredde af fortov m.v. samt bredde på sti
 • Tværprofiler skal vise opbygning af vej- og stikasse angivet med materialetype, opbygning og tykkelse, ledninger, vejtræer, belysningsmaster m.v.,skel og koter. På tegningen skal angives mål på de enkelte anlægselementer.  
 • Detailplan for overkørsler til offentlig vej eller privat fællesvej
 • Detailplan for hastighedsdæmpende foranstaltninger fx hævet overflade, bump, indsnævring samt  kørekurver for lastbiler i fx kryds, vendepladser, rundkørsler med angivelse af dimensionsgivende køretøj og - hastighed. Tegning skal være i farve.

Sådan sender du ansøgningen

Vejmyndighedsprojekt skal sendes til Hillerød Kommune i både papirformat og i digitalt format.

Vejmyndighedsprojektet inkl. tegninger skal fremsendes i papirformat i 3 eksemplarer til Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Endvidere skal vejmyndighedsprojektet inkl. tegninger sendes digitalt i PDF og DXF format til trafikvejogpark@hillerod.dk.

Ændret projekt – indsendelse af reviderede tegninger
Bliver projektet ændret i godkendelsesfasen skal nyt tegningsmateriale fremsendes i digitalform i PDF og DWG format og i papirform i 3 eksemplarer. Reviderede tegninger skal have løbende revisionsnummer og ændringer på tegningen skal angives med ”sky-signatur”.

Byggestyring

Hillerød Kommune anbefaler, at bygherre hyrer professionel rådgiver til at projektere, planlægge, styre og følge tilsyn med anlægsarbejderne frem til overdragelsesforretning til Grundejerforening eller Hillerød Kommune, og at rådgiveren samtidig er kommunens kontaktperson på sagen. 

Kontakt til Movia og andre parter

Inden ansøgning sendes til kommunen skal bygherre kontakte Movia, så de har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Kommunen kontakter Nordsjællands Politi samt evt. handicapråd, lokalråd og ældreråd.

Fuldmagt

Hvis ansøger er en anden end ejeren af området der skal byggemodnes, skal ansøger vedlægge en fuldmagt fra ejeren. Er ejeren et selskab skal fuldmagten være underskrevet af de tegningsberettigede og der skal vedlægges dokumentation for, at pågældende kan tegne selskabet.

Garantistillelse

Ansøger skal stille en anfordringsgaranti for at få byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, jf. byggelovens § 4. Garantisummen skal dække byggemodning herunder bl.a. anlæg af veje, stier, parkeringsarealer, belysning og ledningsanlæg til regnvand inkl. rendestensbrønde, ledninger og grøfter m.v., afskærmningsforanstaltninger samt supplerende vejanlæg der er krævet uden for byggemodningsområdet.
 
Garantien skal omfatte den samlede anlægssum ekskl. omkostninger til spildevandsanlæg.
 
Garantien nedskrives 1. gang når bygherre har overdraget den private byggemodning til Grundejerforening og evt. flere parter fx Hillerød Kommune (overkørsel m.v.) og der foreligger overdragelsesnotat underskrevet af bygherre, Grundejerforening, Hillerød Kommune og evt. flere parter.  2. nedskrivning sker 3 år efter at byggemodningen blev overdraget når etableringspleje af det grønne er afsluttet. Herefter vil kommunen som udgangspunkt tilbageholde 250.000 kr. i 5 år efter byggemodningen blev overdraget. Endelig frigivelse af garantien sker herefter, når kommunen godkender dette.

 
Vejgennemgang

Inden byggemodningen starter skal bygherre gennemføre et vejgennemgang, hvor eksisterende skader på veje, stier m.v. registreres. Bygherre udarbejder vejgennemgangsrapport før og efter byggemodningen. Vejgennemgangsrapporten skal indeholde fotos af eksisterende vej- og stianlæg m.v. og plantegning hvor nummer på de enkelte fotos er angivet. Rapporten sendes til Hillerød Kommune i PDF-format eller der afleveres USB-stik til kommunen senest 1 uge efter af byggemodningen er startet.

Ifbm. Med overdragelse af byggemodningen til Grundejerforening el. anden part foretages indkalder Hillerød Kommune og evt. tilstødende grundejerforening/vejlaug og lign. til vejgennemgang. Bygherre
udarbejder vejgennemgangsrapport og indkalder til og skriver referat af evt. opfølgningsmøder hvor mangelafhjælpning gennemgås.

Krav til midlertidig skiltning og renholdelse

Krav til vejsyn, skiltning og renholdelse
Under byggemodningen er det bygherres ansvar at opsætte, vedligeholde og nedtage midlertidig skiltning, evt. udlægge køreplader og sørge for løbende renhold af veje og stier. Afmærkning skal foretages efter gældende vejregler. Midlertidig skiltning og afmærkning fx A39 tavle (vejarbejde) skal være sikret mod væltning med fx 2 gummiføder/sandsække el. lign.
Veje og stier m.v. skal fejes og renholdes minimum én gang pr. dag.
Omkring byggemodningsområdet skal opsættes byggepladshegn der skal være tilstrækkeligt afstivet så det ikke vælter. Byggepladshegnet skal være minimum 2 meter højt og typisk forhandles det i sektioner af ca. 3,5 meters bredde.  .

Ovenstående gælder indtil den samlede byggemodningen er afsluttet, og anlægget er overdraget til Grundejerforening eller anden part.

Generelle krav til udførelse af byggemodningen

 

For at undgå at fortovsbelægning ”skrider ud” skal der langs fortove udføres kantstøbning i beton med min. minimum styrke 10 MN/m2 (10 Mpa). Kantstensbetonen skal være produceret på betonværk.

Brolægger arbejdet udføres efter kravene i brolæggernormen.

 

Fortovsfliser skæres i smig hvor det er nødvendigt for at undgå for store fuger i belægningen.

Skæring i betonfliser m.v. skal ske med vådskæring.

 

El-skabe, installationsskabe m.v. samt belysningsmaster skal placeres med bagside i skel.

Hvis vejbrønde og kantsten indgår i byggemodningen skal vejbrønde placeres så der er 3-4 cm mellem brøndkarm og kantsten.

 

Riste til vejbrønde skal lukke i køreretningen.

 

De skal min. være 75 cm fra vandspejl i vejbrønden til overkant kørebane/terræn.

Standere, galger m.v. skal placeres min. 0,5 m fra kant af kørebane (asfaltkant) eller cykelsti/gangsti.

Bygherre skal levere og opsætte standere og vejnavneskilte efter kommunens forskrifter dvs. alustander og vejnavneskilt med blå baggrund og hvid tekst. Kommunen kan stile krav om galger i stedet for alm. standere.

 

Ovenstående punkter er ikke udtømmende men tænkt som en hjælp til den private bygherre.

Vej- og stibelysningsanlæg overdrages til Grundejerforeningen. Såfremt der ifbm. den private byggemodning sker ændringer i vej-og stibelysning i offentlig vejareal skal overdragelse aftales specifikt med kommunen.

 

Kvalitetsikringsmateriale og ”Som udført” tegninger af det endelige projekt

Når arbejdet er færdiggjort sender Bygherre ”som udført” -tegninger i digitalform i DXF og PDF format til trafikvejogpark@hillerod.dk

”Som udført” tegninger skal angives med nordpil, målestoksforhold, tydelig signaturforklaring, tegningsnummer jf. tegningsliste samt revisionsnummer. Koter skal angives i højdeplansystem DVR90. Koordinater skal angives i system UTM 32 N. Filnavne på digitale filer skal indeholde tegningsnummer, revisionsnummer og titel på tegningen fx ”Situationsplan”.

Endvidere sendes ”som udført” tegninger i 1 stk. papirformat til:

Hillerød Kommune
By & Miljø, Trafik, Vej og Park.
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
 
Endvidere fremsender Bygherre til kommunen:
Drift og vedligeholdelsesplan for evt. LAR-anlæg, grønne anlæg m.v.
Diverse KS-skemaer herunder datablade på anlægselementer, modtagekontrol m.v.
KS- materiale skal være godkendt af kommunen før der afholdes overdragelsesforretning.
Attest fra tilstødende grundejerforeninger, vejlaug, grundejere m.v. om at de ikke har krav til Bygherre ifbm. med anlægsarbejdet som fx skader på veje, stier, m.v.
Attest fra aut. Elektriker på at vej- og stibelysningsanlæg er udført efter gældende regler.

 

 Såfremt der udføres anlæg i det offentlige vejareal eller fx på anden tilstødende matrikel skal der til ansøgningen vedlægges tegning visende nuværende skel samt forslag til ny skelføring. Nuværende og forslag fremtidigt skel skal angives med hver sin farve. Arealændringen der foreslås skal angives i m2”. 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS