Parkeringsfond

Vedtægt for Hillerød Kommunes parkeringsfond.

Vedtægten er udarbejdet i medfør af Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde.
 
I de til enhver tid gældende bebyggelsesregulerende og byplanmæssige bestemmelser stilles der krav om udlæg af parkeringsarealer på den enkelte ejendom.
 
Ved ny- og ombygninger eller ændret anvendelse på ejendomme i Hillerød By vil det i visse tilfælde blive vanskeligt for en grundejer at opnå en hensigtsmæssig disponering af grundarealet, når det nødvendige parkeringsbehov skal opfyldes på egen grund.
 
Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære omhandler Byrådets adgang til at fravige bestemmelserne i bygningsreglementerne eller bestemmelserne i lokalplaner og byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund betinget af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond.
 
Denne vedtægt omhandler Hillerød Byråds retningslinjer for administration af cirkulæret og erstatter Vedtægt for Hillerød Kommunes parkeringsfond, vedtaget 26. august 1999.
 
§ 0 Navn og hjemsted 

Fondens navn er Hillerød Kommunes Parkeringsfond, i det efterfølgende betegnet ’Parkeringsfonden’.

Fondens hjemsted er Hillerød Kommune.
 
§ 1 Formål
Formålet med en parkeringsfond er at gøre det muligt for grundejeren, hvor Byrådet i øvrigt skønner det hensigtsmæssigt, helt eller delvist at få dækket sine parkeringsbehov i forbindelse med anlæg af offentlige parkeringspladser, således at parkeringspladserne indgår som en del af disse.
 
§ 2 Vedtægtens gyldighedsområde
Vedtægtens bestemmelser gælder for i Hillerød By i den til enhver tid gældende kommuneplan i Hillerød Kommune.
Vedtægtens bestemmelser gælder endvidere for de områder i Hillerød By, der er omfattet af en lokalplan i hvilke Byrådet specifikt har besluttet, at vedtægtens bestemmelser skal være gældende.
 
§ 3 Vedtægtens anvendelse
Vedtægten kan tages i anvendelse i nedenstående tilfælde:
Hvis en grundejer ikke kan dække parkeringsbehovet efter de gældende regler på egen grund, kan der efter ansøgning indgås overenskomst med Byrådet om etablering af de manglende parkeringspladser uden for grunden.
 
I de tilfælde, hvor Byrådet finder det hensigtsmæssigt, bliver der indgået overenskomst efter nedenstående retningslinjer. Herved overtager Byrådet grundejerens forpligtelser om anlæg af parkeringspladser, mod at ejeren indbetaler et beløb til parkeringsfonden.
 
§ 4 Administration
I de til enhver tid gældende bebyggelsesregulerende og byplanmæssige bestemmelser stilles der krav om anlæg af parkeringspladser på egen grund.

Bestemmelserne om anlæg af parkeringspladser træder i kraft ved
a. Nybyggeri herunder udvidelse af eksisterende bebyggelse
b. Ændret anvendelse eller ombygning, der giver anledning til en forøgelse af parkeringsbehovet.

Hvis det ved en samlet plan over ejendommens/ejendommenes friareal er eftervist, at det krævede antal parkeringspladser ikke på hensigtsmæssig måde kan være på ejendommen /ejendommene, kan grundejeren søge om indgåelse af overenskomst med Byrådet.
 
Overenskomsten indeholder bestemmelser om, at de parkeringspladser der ikke hensigtsmæssigt kan etableres på egen grund (for flere grunde eventuelt fællesareal eller del af fællesareal) tilvejebringes ved kommunens foranstaltninger mod at grundejeren indbetaler et beløb til Parkeringsfonden.
 
§ 5 Parkeringsfondens anvendelse
Parkeringsfondens midler må kun anvendes til etablering af offentligt tilgængelige parkeringspladser, der betjener parkeringsfondens område. Placeringen af parkeringspladserne sker i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Pladserne kan være underlagt restriktioner som tidsbegrænsning eller være afgiftsbelagte.
 
§ 6 Parkeringsnormer
Normerne for anlæg af parkeringspladser på ejendomme inden for parkeringsfondens område fastsættes således:
Hvis en ejendom er omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, gælder normerne i disse planer.
Hvis en ejendom ikke er omfattet af byplanvedtægt eller lokalplan, gælder normerne i den til enhver tid gældende kommuneplan.
 
§ 7 Bidragets størrelse
Når der som nævnt i § 4 er indgået overenskomst med Byrådet, betales der et kontant bidrag pr. parkeringsplads til Parkeringsfonden.
Bidragets størrelse fremgår af takstbladet


 
§ 8 Betaling
Det er et vilkår for meddelelse af byggetilladelse, dispensation eller tilladelse til ændret anvendelse, at grundejeren har tiltrådt overenskomst om indbetaling af bidrag til Parkeringsfonden.
 
Indbetaling skal ske kontant og med det fulde bidrag. Bidraget skal være indbetalt inden der udstedes ibrugtagningstilladelse.
 
Indbetaling skal ske kontant og med det fulde bidrag og er et vilkår for udstedelse af byggetilladelse, meddelelse om dispensation eller tilladelse til ændret anvendelse.
 
Grundejeren indestår for betaling af bidraget til parkeringsfonden.
Bidraget indbetales til Hillerød Kommune
 
§ 9 Anlæg af parkeringspladser
Byrådet etablerer løbende det antal parkeringspladser, der kan finansieres af parkeringsfondens midler. Der skal etableres det antal parkeringspladser som Byrådet har indgået overenskomst om. Anlæg skal ske inden for en frist af 5 år fra betalingsdagen.
 
Parkeringspladserne anlægges med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom, dvs. at parkeringspladserne kan etableres såvel i centerområdet som i grænseområderne, der støder op hertil.
 
§ 10 Regnskab
Parkeringsfondens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens øvrige virksomhed.
Regnskab aflægges og revideres i forbindelse med kommunens øvrige regnskabsaflæggelse.
Hvis Byrådet opløser Parkeringsfonden skal indbetalte, ikke anvendte bidrag tilbagebetales til bidragyderen.
 
§ 11 Forholdet til cirkulære om kommunale parkeringsfonde
For forhold, der ikke berøres i denne vedtægt, gælder cirkulærets bestemmelser.
 
§ 12 Klage, ændring og ikrafttrædelse
Byrådets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, da det er frivilligt at indgå aftale med byrådet.
 
Ændringer af nærværende vedtægt skal vedtages af Byrådet
 
Vedtægten træder i kraft ved Byrådets beslutning.
 
Vedtægten erstatter "Vedtægt for Hillerød Kommunes Parkeringsfond" kaldet "Parkeringsvedtægt, Hillerød Kommune" vedtaget af Hillerød Byråd den 24. november 1994.
 
§ 13 Vedtagelsespåtegning
 
Vedtaget af Hillerød Byråd, den 30. november 2016
 
Borgmester Dorte Meldgaard
Kommunaldirektør Erik Nygreen

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her