Affald

Her kan du finde affaldsregulativer og affaldsguide samt læse om farlige stoffer i byggeaffald.

Har du spørgsmål vedrørende

 • skrald
 • dagrenovation
 • madaffald
 • storskrald
 • haveaffald
 • flis
 • papirindsamling

skal du kontakte Hillerød Forsyning eller bruge søgefunktionen på Hillerød Forsynings hjemmeside. 

Gældende affaldstakster

På Hillerød Forsynings hjemmeside kan du selv betjene de forskellige affaldsservices: Selvbetjening

I forhold til madaffaldsordningen kan du bestille nye poser ved at sætte en tom pose i klemme i madaffaldsbeholderen, så tager skraldemanden en ny rulle med ved næste afhentning. 

Genbrugsstationen i Hillerød

På Genbrugsstationen kan du aflevere alt slags affald - undtagen dagrenovation og dyregødning. Enhver, der kommer på genbrugsstationen, skal rette sig efter personalets instruktioner og anvisninger.  

Derudover kan du aflevere gamle møbler og andre genbrugseffekter i Genbrugshuset, hvor kommunens institutioner og foreninger kan komme og hente det, og dermed give tingene nyt liv.

Genbrugsstationen 
Lyngevej 2
3400 Hillerød

Åben alle dage fra kl. 9 - 17. 

Genbrugsstationen holder lukket:

 • Påskedag 
 • Pinsedag
 • St. Bededag
 • Kr. Himmelfartsdag  
 • 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar

Hillerød Kommunes Erhvervs- og Husholdningsaffaldsregulativer

Retningslinjerne for håndtering af affald fra erhverv fastlægges i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Erhvervsaffaldsregulativ

Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Husholdningsaffaldsregulativ

Se bilag 1 om  adgangsforhold og indretning af standpladser

Se bilag 2 om bestemmelser for afbrænding af haveaffald

Se bilag 3 om bestemmelser om miljøboksordning

Genbrugsguide / Affaldshåndbogen 

Affaldshåndbogen har skiftet navn og hedder nu Genbrugsguiden.

I Genbrugsguiden kan du læse om kommunens forskellige ordninger, f.eks. mad- og plastaffald og storskrald, få tips til sortering og aflevering. Derudover indeholder den et kort over den nye genbrugsstation, så du kan forberede dig, inden du kører derhen.

Vejregister og afhentningsdatoer for papir, storskrald og flishugning skal du nu finde på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Genbrugsguiden 

Køkkenkværne

Det er ikke tilladt at installere køkkenkværne i Hillerød Kommune.

Det er Hillerød Kommunes vurdering at installering af køkkenkværne ikke er en optimal måde at håndtere madaffald fra enfamiliehuse. Affaldsbortskaffelse af madaffald fra private er reguleret af kommunens regulativ for husholdningsaffald. I Hillerød Kommune indsamles madaffaldet og sendes til bioforgasning.

Det er desuden vores vurdering, at det ikke er miljømæssigt acceptabelt at øge udledningen af organisk stof til vores renseanlæg ved brug af køkkenkværne. Materialet fra køkkenkværne kan desuden nedsætte selvrensningsevnen i hovedkloakledningen.

Genanvendelse af byggeaffald

Efter "Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald” må sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald genanvendes uden tilladelse.

Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås: Sorteret bygge- og anlægsaffald, der med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenede materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affald må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

Affaldet kan efter bekendtgørelsen genanvendes på to måder:

 • som erstatning for primære råstoffer
 • forberedes til genbrug, til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil. Forberedelse kan fortolkes som mursten, som renses for mørtel for at bruges som mursten igen, osv.

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Hillerød Forsyning. Det er bygherren, der har ansvaret for at bygge- og anlægsaffaldet bliver håndteret efter gældende regler. Hvis du er i tvivl om, om der er miljøskadelige stoffer i dit byggeaffald, kan du i nedenstående folder læse om hvilke typer huse, der kunne have PCB, asbest eller andet lignende gemt, samt hvor i huset det kan være brugt.

Folder - miljøskadelige stoffer i byggeaffald

Du kan læse mere om bygge- og anlægsaffald samt anmelde dit affald på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Asbest i affald

Asbest er et byggemateriale, der kan tåle meget høje varmegrader, og som ikke kan brænde. Derfor er det i mange år blevet brugt til isolering og brandsikring. 

Asbest er lavet af naturlige fiberformede mineraler, der er så små og tynde, at de kan trænge ind i kroppen via luftvejene.

Bortskaffelse af asbestholdigt materiale skal anvises af Hillerød Forsyning. Dog kan hele plader i mindre omfang afleveres på Genbrugspladsen. 

Bygninger fra før slutningen af 1980’erne indeholder med vis sikkerhed asbest et eller flere steder.

Hvis man er i tvivl, kan man bruge følgende tommelfingerregel: hvis bygning eller materiale er fra før forbud (midt 1980’er afhængig af materiale) skal det behandles som asbestholdigt. 

Anmeld asbestaffald

Rengøring af asbestholdige materialer

Tagplader som indeholder eller som kan indeholde asbest må ikke højtryksspules. Ved rengøring af en hel tagflade skal spulevandet opsamles og filtreres.

 

Sikker håndtering af asbest

Det er arbejdstilsynet, der regulerer reglerne for sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbestholdigt materiale. Generelt gælder følgende: 

 • Med undtagelse af mindre vedligeholdelsesarbejde skal området være afgrænset, afspærret og afskærmet. 
 • Nedtagning skal ske forsigtigt så asbestholdigt materiale ødelægges mindst muligt.  
 • Ved store vedligeholdelses- eller nedbrydningsopgaver skal dem der udfører opgaverne være uddannet.
 • Ved mindre opgaver skal der bæres støvmasker, dragter og handsker.

Tjek om der er asbest i dit tag

Man kan selv kontrollere om ens eternittagplader er asbestholdige. På bagsiden af tagpladerne er der et 5-10-cifret nummer. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest.

Bly i affald

Du skal anmelde dit blyholdige affald til Hillerød Forsyning. 

Anmeld blyholdigt affald

 

Afhængigt af hvilke blyforbindelser det drejer sig om, kan det have forskellige egenskaber og farlighed. Det kan f.eks. gøre produktet, jorden eller affaldet kræftfremkaldende eller miljøskadeligt, og ved forskellig koncentration.

Hvis man er i tvivl om, hvilke specifikke blyforbindelser f.eks. en gammel maling indeholder, kan man nøjes med at bestemme indholdet af bly og så behandle det som om, det var den farligste blyforbindelse. Det vil sige, at man bruger forsigtighedsprincippet.

Når man klassificerer farlige stoffer med miljøfare, risikosætningerne R50/53, er grænseværdien 0,25 %, svarende til 2.500 ppm. Ved som udgangspunkt at bruge denne grænseværdi sikrer Hillerød Kommune, at samme farlighedsdefinition for blyforbindelser bruges, uanset om det er i produkter, kasserede produkter, altså affald, eller jord. 

Hillerød Kommune bruger som udgangspunkt 2.500 ppm = 2.500 mg pr. kg TS som grænseværdi for, hvornår indholdet af blyforbindelser gør affaldet farligt.

Det vil sige, at hvis affaldsproducenten ikke kan dokumentere præcis hvilke blyforbindelser en given affaldsfraktion indeholder, så bruger Hillerød Kommune grænseværdien 2.500 ppm.

OBS!

Vær i øvrigt opmærksom på reglerne om kildesortering, at farligt affaldsfraktion ikke må blandes med andre affaldsfraktioner, og at håndteringen ikke må bidrage til forurening af omgivelserne.

PCB i affald

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et miljøproblematisk stof, som kan forekomme i affaldsstrømme i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. 

PCB er udbredt i byggeriet. PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, men er nu forbudt. De største mængder af PCB, findes i dag i elastiske fuger og i termoruder.

Du skal anmelde dit PCB-holdige affald til Hillerød Forsyning.

Anmeld PCB-holdigt affald

 

Grunden til at PCB'er er blevet forbudt, er den sundhedsskadelige påvirkning som bl.a. kan være hormonforstyrelser og kræft.

Skal du renovere eller nedrive et hus, der er fra 1950-1970, skal du derfor få dit hus screenet for PCB, så byggeaffaldet bliver behandlet korrekt.

Du kan læse mere om PCB i PCB-guiden.

PCB-guide

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her