Specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Hillerød Kommunes mål er at kunne tilbyde gode læringsmuligheder og -betingelser, der kan støtte det enkelte barns læring og trivsel. Derfor kan der tilbydes specialundervisning eller specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov, hvor skolen og Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) vurderer, at der er behov for det.

Alle folkeskoler i Hillerød Kommune arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber - for alle børn.

Specialundervisning defineres i BEK nr. 380 af 28/4/2012 (Specialundervisningsbekendtgørelsen) §1:
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Hvis du mener, at dit barn har brug for specialundervisning, kan du kontakte dit barns skole eller PPR på tlf. 7232 0000. PPR vil da undersøge dit barns behov og kan - hvis undersøgelsen giver grundlag for det - rådgive og anbefale skolen at iværksætte specialundervisning eller specialpædagogisk bistand i en periode.

Har dit barn behov for specialundervisning eller specialpædagogisk bistand, kan det være en fordel at være opmærksom på, at en tidlig indsats kan virke forebyggende.


Hvad omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Specialundervisning og specialpædagogisk bistand omfatter:

•Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

•Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

•Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.

•Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

•Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

•Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

 

Kommunens tilbud

Ifølge loven skal den enkelte skole kunne tilbyde specialpædagogisk bistand efter konkret behov. Tilbuddene om specialpædagogisk bistand findes derfor i forskelligt omfang på den enkelte skole, afhængigt af elevernes behov.
For at komme på et af de særlige tilbud, der er fælles tilbud for hele kommunen, kræves særlig visitation.

Kommunen råder over følgende særlige tilbud:

•Specialklasser for normaltbegavede børn, der har vanskeligheder inden for tale, sprog og læsning (ordblindeproblemer/specifikke læsevanskeligheder) (betegnes tale-læse-sprogklasser). Tilbuddet kan iværksættes på alle klassetrin og er en del af Kompetencecenter Grønnevang (Grønnevang Skole).

•Specialklasser for elever, der har svært ved at følge undervisningen i de almindelige klasser og har brug for mere individuel vejledning. Tilbuddet kan iværksættes på alle klassetrin og er en del af Kompetencecenter Grønnevang (Grønnevang Skole).

•Tale-, læse-, sprogklasse og specialklasse for 10. klasseelever findes på HUC.

•Specialklasser for normalt begavede børn med specifikke organisk-betingede vanskeligheder, impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og/eller kontakt/kommunikation (autismespektrumsforstyrrelse) på Kompetencecenter Vest (Kornmarkskolen).

•Specialskole for elever med autismespektrumforstyrrelser (Harløse Skole)

•Specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple handikap (Skolen ved Skoven).

•Dagbehandlingstilbud for normalt begavede børn med følelsesmæssige/adfærdsmæssige problemer/behov for alternativ skoleplacering (Store Dyrehave Skole).

•Dagbehandlingstilbud med undervisning til børn med følelsesmæssige vanskeligheder (Ullerødskolen).

•"Fonologigruppe" for børn med store udtaleproblemer i Sproghuset, Buevej 1.

•"Dysfasigruppe" for børn med forsinket sproglig udvikling i Sproghuset, Buevej 1.


Hvis du ønsker hjælp til dit barn, er du velkommen til at kontakte skolen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).


Tilsyn med specialundervisningen


Hillerød Kommune holder tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Her kan du se en tilsynsplan gældende fra marts 2020:

Tilsynsplan


Analyse af specialundervisningsområdet


Analysen af specialundervisningsområdet er nu gennemført, og økonomiudvalget har sendt resultaterne i høring den 11. april 2019.

Analysen identificerer seks anbefalinger og seks forslag til effektiviseringer. Du kan se alle analysens bilag herunder: 

Bilag 1 Godkendt kommissorium for Analyse af specialundervisningsområdet
Bilag 2 Endelig rapport - Analyse af specialundervisningsområdet Hillerød Kommune
Bilag 3 Kort version - Analyse af specialundervisningsområdet Hillerød Kommune
Bilag 4 Ekstern benchmarking
Bilag 5 Intern benchmarking
Høringsbrev
Protokol fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt Økonomiudvalget


 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her