Spring menu over

Hvis dit barn har brug for særlig støtte, har vi forskellige tilbud alt efter barnets alder og funktionsniveau.

Når dit barn har behov for en særlig støtteindsats, samarbejder dit barns institution eller skole altid med dig som forælder.

I dagligdagen vil de fagprofessionelle i dit barns institution eller skole hjælpe og støtte dit barn ud fra barnets individuelle behov i de vante omgivelser.

Hvis de fagprofessionelle i dit barns institution eller skole vurderer, at de har brug for faglig vejledning for at støtte dit barn, kan de få tværfaglig support fra psykologer, konsulenter på tale-høre området, sundhedsplejersker med flere. De er alle specialiserede i at hjælpe institutioner og skoler med at fremme børns trivsel, udvikling og læring i inkluderende læringsmiljøer

Du skal kontakte lederen i dit barns institution eller skole, hvis du oplever at dit barn har behov for særlig støtte.

Hvis dit barns institution eller skole i samarbejde med dig som forælder, vurderer at dit barn har brug for en mere specialiseret indsats, kan dit barn blive indstillet til visitation til en tilbudstype, der imødekommer dit barns behov bedst muligt.

Der findes en bred vifte af specialtilbud i Hillerød Kommune, som du kan læse mere om herunder.

Hvis dit barn har brug for støtte i mindre end ni undervisningstimer om ugen, foregår støtten indenfor den almindelige undervisning. Støtten kan blandt andet udmøntes som undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærerordninger og undervisningsassistenter, som både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. 

Kompetencecenter Grønnevang
Specialklasser for normaltbegavede børn, der har vanskeligheder inden for tale, sprog og læsning (ordblindeproblemer/specifikke læsevanskeligheder) (betegnes tale-læse-sprogklasser). Tilbuddet kan iværksættes på alle klassetrin og er en del af Kompetencecenter Grønnevang (KCG) på Grønnevang Skole.

Kompetencecenter Vest
Specialklasser for normalt begavede børn med specifikke organisk-betingede vanskeligheder, impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og/eller kontakt/kommunikation (autismespektrumsforstyrrelse) på Kompetencecenter Vest (KCV) på Kornmarkskolen.

10. klasseskolen
Skolen har en specialklasse for elever i 10.klasse med specifikke indlærings-vanskeligheder. Det er ikke et krav, at eleverne skal til folkeskolens prøver. Men elever der skønnes at kunne gennemføre prøver i dansk, engelsk og matematik på 9. - 10. klasses niveau, har mulighed for at gå til disse prøver.

Harløse Skole
Specialskole for normalt begavede elever med autismespektrumforstyrrelser. Skolens primære formål er, at ruste eleverne til et voksenliv med så høj grad af selvstændighed og selvindsigt som muligt, samt at give alle elever mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve.


Skolen ved Skoven
Specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple handikap. Hovedparten af eleverne har kognitive udfordringer, der kan omfatte hukommelse, sprogfunktion, opmærksomhedsfunktion og/eller evnen til selvregulering. Skolen har desuden elever med multiple funktionsnedsættelser.


Hillerød Dagbehandlingsskole
Hillerød Dagbehandlingsskole er et kombineret behandlings-, familie- og skoleforløb for børn og unge mellem 6 og 16 år med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Formålet med forløbet er at give mulighed for at vende tilbage til et mere almindeligt skole- eller uddannelsesforløb efterfølgende. Hele familien involveres aktivt i forløbet.

Elever i specialklasser kan gå i alment klubtilbud - Hillerød Fritidsordning

Harløse Skole er en heldagsskole, hvor klub er en del af skoletilbuddet. Skolen ved Skoven har også et klubtilbud enkelte aftener om året, som eleverne kan tilmeldes fra gang til gang.

Levuk
Er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan også være unge indenfor autismespektret. Man skal visiteres til dette klubtilbud.

CSU Egedammen er et specialundervisningscenter, der tilbyder specialundervisning for unge med særlige behov. Der er tilbud om: 

  • STU for unge med udviklingshæmning
  • STU for unge med autisme
  • 9. og 10. klassetrin for unge udviklingshæmning, autisme og for normaltbegavede unge
  • Daghøjskolen for normaltbegavede unge, som har problemer med kontakt og opmærksomhed.

Læs mere på CSU Egedammens hjemmeside

Hillerød Kommune - logo