Byggeri og anlæg i landzone

Her kan du læse om regler for byggeri og ændret anvendelse i landzone.

I landzone må der, som udgangspunkt, kun opføres byggeri, som er nødvendigt for landbrugserhvervets drift.

Hvis du ønsker at opføre andet byggeri, ændre anvendelsen af et areal, udstykke mm. skal du indhente en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 

Ansøg om landzonetilladelse her

Du ansøger ved at sende os en mail til byg@hillerod.dk

Følgende oplysninger skal fremgå af din ansøgning:

 • Fulde navn
 • Fuldmagt fra ejer, hvis du ikke er ejer
 • Telefonnummer
 • Ejendommens adresse/matrikelnummer, hvis der er flere matrikler
 • Hvad søger du om tilladelse til: Ny bebyggelse, ændret anvendelse af byggeri, ændret anvendelse af arealer, terrænregulering etc.
 • Redegør for eksisterende og ansøgte arealer på bygninger og arealer.
 • Vedhæft målsatte og sigende tegninger, der beskriver dit projekt på en sådan måde at det kan forstås af udefrakommende og kan sendes i naboorientering og præsenteres for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

 

Sådan behandler vi typisk en landzonesag

 1. Vi modtager din ansøgning, screener den, kvitterer indenfor 14 dage for modtagelsen, og oplyser om sagsbehandlingstid, evt. manglende materiale mm.
 2. Sagsbehandlingstiden kan være lang pga. naboorientering, politisk behandling mv. så ansøg altid i god tid. Sagsbehandlingstider
 3. Når vi behandler sagen, udfører vi oftest en naboorientering, hvor de nærmeste naboer, lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Folkemuseet m.fl. bliver hørt og har 14 dage til at sende et evt. høringssvar.
 4. I sager, hvor der indkommer indsigelser, skal Miljø- og Teknik Udvalget tage stilling til sagen. Dette kan forlænge sagsbehandlingstiden.
 5. Hillerød Kommune kan stille vilkår i en landzonetilladelse om placering, udformning, omfang, materialevalg mm., og vi kan forlange tillladelsens vilkår tinglyst på ejendommen.
 6. Når Hillerød Kommune meddeler en landzonetilladelse offentliggør vi tilladelsen på hjemmesiden i 4 uger. Se link til offentliggørelserne, nederst på denne side.
 7. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indtil 4 uger fra offentliggørelsen.
 8. Der kan tidligst meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb. Hvis afgørelsen er blevet påklaget, er det Natur-og Miljøklagenævnet, der tager stilling til om klagen har opsættende virkning.
 9. En landzonesag vil blive vurderet i forhold til det landskab, ejendommen ligger i. Det kan derfor være en god idé at læse kommunens landskabskarakteranalyse, før du beslutter dig for, hvordan dit drømmebyggeri skal se ud, og hvor du ønsker at placere det.
 10. Husk også at ansøge om byggetilladelse, eller indhente øvrige tilladelser efter husdyrloven, vejloven mv.

Hvilke typer byggeri og anvendelse skal du indhente en landzonetilladelse til: 

 • Genopførelse af nye beboelsesbygninger
 • Bygninger eller anlæg til erhverv, som ikke er landbrugsmæssigt nødvendige
 • Til- og ombygning af eksisterende helårsbolig, når det samlede bruttoetageareal overstiger 500 m²
 • Udvidelser på mere end 500 m² af lovligt etablerede virksomheder i overflødiggjorte driftsbygninger
 • Indretning af flere boligenheder i bygninger, som er egenede hertil. Det er en forudsætning at boligenhederne indrettes uden væsentlig om-eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m² og kan ikke overgå til anvendelse til fritidsbolig.
 • Terrænreguleringer, som ikke er nødvendige for landbrugsdriften af en landbrugsejendom. 
 • Etablering af støjvolde
 • Opsætning af vindmøller. Læs herom via link i højre spalte.
 • Opsætning af hustandsvindmøller 
 • Solcelle- og solfangeranlæg på terræn
 • Solcelle-og solfangeranlæg på erhvervs-og etagebygninger
 • Udstykning af ejendomme 
 • Ændret anvendelse af bygninger, fx. ved etablering af hestespension, større erhvervsvirksomhed i en overflødiggjort landbrugsbygning, indretning af ferielejligheder eller etablering af flere boliger i eksisterende stuehus mm.
 • Ændret anvendelse af landbrugsjord og andre ubebyggede arealer, fx ved etablering af en ridebane, etablering af en sø, en motorcrossbane, pileanlæg mm. Ved større sager, som medfører væsentlige ændringer for området, kan det blive nødvendigt at udarbejde en landzonelokalplan.
 • Byggeri og anlæg til landbrugserhvervet, som ligger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, jf. planlovens § 36, stk 2. 

Hvilke sager skal du anmelde efter planlovens §§ 36, 37 og 38:

 • Byggeri og anlæg, der er nødvendigt for driften af den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg. Det er en forudsætning, at byggeriet bliver opført i tilknytning til eksisterende byggeri på ejendommen.
 • Mindre byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af eksisterende dambrug på en landbrugsejendom.
 • Indretning af én bolig i en bygning, en mindre håndværks- eller industrivirksomhed, lager- og kontorformål, samt mindre butikker i bygninger, der er opført, og som ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom. Det er en forudsætning, at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, jf. planlovens § 37.
 • Byggeri, som i bygningsreglementet er fritaget for krav om byggetilladelse (Mindre carporte, garager, udhuse o.lign),,og som ikke medfører oprettelse af ny bolig.
 • Husk du skal altid ansøge om byggetilladelse, inden du bygger, også selvom du ikke skal indhente landzonetilladelse. Du søger om byggetilladelse via Byg og Miljø

Særligt om skovbyggelinjen ( § 17 i naturbeskyttelsesloven- NBL):

Der gælder særlige regler for byggeri, opført indenfor skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

I visse tilfælde skal der ikke indhentes dispensation fra NBL, når der også skal indhentes landzonetilladelse. 

Du kan læse mere om disse undtagelser her: 

Se alle aktuelle landzonetilladelser her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her