Kontorelev i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune optager 4 kontorelever med speciale i offentlig administration en gang om året. Hillerød Kommune søger elever i januar måned, med ansættelse 1. september. Ansøgning om ansættelse foregår elektronisk via Hillerød Kommune hjemmeside, Jobindex, Jobnet og Praktikpladsen.

 

Uddannelses ansvarlig

Anette Opstrup tlf.nr.72 32 12 65

Marlene Vedel tlf. 72 32 12 71

Mail: hkelev-email@hillerod.dk

På hvert spor tildeles eleven en oplæringsansvarlig.

 

Adgangskrav

Du skal have bestået en af følgende uddannelser:

HG, EUX, EUV eller HHX kontor.

Hvis du har bestået STX, HTX eller HF skal du supplere med 5 ugers kursus på Handelsskolen.

 

Ansættelse og elevløn

Hillerød Kommune ansætter eleverne, som aflønnes centralt i kommunen. Eleverne får elevløn under uddannelsen i henhold til gældende HK overenskomst.

Du er ansat 37 timer om ugen, inkl. frokost.

Arbejdstiden kan variere fra afdeling til afdeling.

Praktik

Som kontorelev vil du blive tilknyttet et af de fire spor, hvor du vil rokere mellem de respektive afdelinger.

Når du ansøger skal du beskrive, hvilket spor du brænder mest for, og herudover skal du angive en prioriteret rækkefølge af de andre spor. Hillerød Kommune kan ikke garantere, at man tilbydes sin 1. prioritet.

Hillerød Kommune tilbyder følgende fire spor i kontoruddannelsen i Offentlig Administration:

 • By, Miljø og Ejendomme

  På dette spor vil du blive tilknyttet afdelingerne By og Miljø og Ejendomme.

   

 • By og Miljø er kommunens myndighed på det tekniske område. Afdelingen består af 4 sektioner med 65 ansatte:

  • Byg
  • Byudvikling
  • Natur, Miljø og Klima
  • Trafik, Vej og Park

   

  Du vil få fast plads i Byg, men du vil også få opgaver i de tre andre sektioner.

  Hovedopgaver i afdelingen er blandt andet:

  • Myndighedsbehandling inden for miljøområdet, herunder grundvand, spildevand, jordforurening, virksomheds- og landbrugstilsyn samt udarbejdelse af sektorplaner for vand, spildevand, varme og affald.
  • Beskyttet natur, og vedligehold af vandløb.
  • Bygge-og landzonesagsbehandling, administration af udstykninger, kvalitetsstyringslov, sektorplaner, BBR og ejendomsregistrering o. lign.
  • Udarbejdelse af lokalplanener og kommuneplan, byudvikling.
  • Tilsyn med veje, trafikplanlægning og vejmyndighedsopgaver.

   

  Du vil få faste administrationsopgaver såsom aktindsigter, høringer, offentliggørelser, registreringer og udsendelser. Derudover byder By og Miljø på mange forskelligartede opgaver, og der vil være mulighed for at komme med ”ud i marken” på tilsyn.  

  Ejendomme er Hillerød Kommunes bygge- og driftsorganisation. Vi bygger, drifter og vedligeholder kommunens bygninger og de faciliteter, de rummer. Vi skaber rum til byens liv og rammerne for kommunens mange aktiviteter.

  Af Ejendommes ca. 230 ansatte, har knapt 40 af dem arbejdsplads på Rådhuset. Langt de fleste arbejder nemlig ude på kommunens ejendomme, hvor de drifter og vedligeholder vores 780 bygninger og 3,2 km2 areal.

  Ejendomme er organiseret i fem sektioner:

  • Bygninger
  • Udearealer
  • Decentral drift
  • Rengøring/Cafeladen
  • Administration

  Som elev vil du blive tilknyttet økonomi-temaet i administrationen i Ejendomme, hvor vi løser en lang række af opgaver som bl.a.:

  • Budgetopfølgning på drift og anlægssager
  • Betaling og fordeling af fakturaer
  • Controlling
  • Afstemning af bank, mellemregning og depositumskonti
  • Undervise internt i OPUS og DALUX (fagsystemer)
  • Medarbejderadministration
  • Ad hoc-opgaver

  Ud over økonomiopgaver vil du også blive knyttet til opgaver i de fire andre sektioner. Her kan du bl.a. hjælpe med administration af portefølje, serviceaftaler, postomdeling, assistere på byggesager, publikationer, planlægge møder og skrive referater, etc.

  Administrativ medarbejder

  På dette spor vil du få kendskab til administrativ sagsbehandling i forhold til borgerne, børn såvel som ældre. Du vil skulle være elev i 2 afdelinger.

   

  Ældre og Sundhed – Visitation og Hjælpemidler

  Ældre og Sundhed – Visitation og Hjælpemidler, hvor du bliver en del af team 4. Afdelingen består af 1 sektionsleder og 30 ansatte:

  Vi arbejder til daglig med følgende opgaver:

  • Telefonisk og personlige kontakt til borgere og samarbejdspartnere
  • Sagsbehandling af ansøgninger, bl.a. plejeboliger, handicapbiler, parykker, fodindlæg m.m.
  • Behandling af klager og aktindsigt
  • Fakturaer
  • Øvrige økonomiske beregninger
  • Opkrævning
  • Postfordeling

  Familie og Sundhed - Fællessektionen

  Familie og Sundhed, hvor vi arbejder med familier, børn, unge og handicappede i aldersgruppen 0 – 18 år.

  I Familie og sundhed sidder du i Fællessektionen, som består af 1 sektionsleder og 8 ansatte som har opgaverne for følgende faggrupper: Socialrådgivere/socialformidlere, psykologer, tale/hørelærere, sundhedsplejersker, projektmedarbejdere og administrative medarbejdere.

  Vi arbejder bl.a. med følgende opgaver:

  • Fordeling af post
  • Kvitteringsskrivelser af underretninger
  • Fakturaer
  • Udbetalinger til borgere
  • Økonomiske beregninger
  • Administration i forbindelse med en anbringelse
  • Behandling af aktindsigt
  • Telefonisk kontakt til borgere og samarbejdspartnere
  • Lønindberetninger
  • Controlleropgave

   

  Vi vil begge steder gøre vores bedst for at du kan få tilrettelagt din uddannelse i den retning du ønsker. Der er noget du skal lære og igennem arbejdet vil du få et bredt kendskab til de mange forskellige arbejdsopgaver der er i forbindelse med at arbejde i en offentlig administration. Uddannelsen kan være et springbræt, hvis du ønsker mere sagsbehandling og f.eks. vil læse videre til socialformidler/socialrådgiver.

  Borgerrettet

  På dette spor vil du blive fysisk placeret i Jobcenter og i Borgerservice og få direkte borgerkontakt og ekspeditioner.

  De borgere, vi ekspederer i Jobcenter og Borgerservice dækker samtlige aldersgrupper i kommunen. Du bliver kommunens ansigt udadtil og skal kunne lide en uforudsigelig arbejdsdag, hvor man aldrig ved, hvad den næste ekspedition eller telefon drejer sig om.

  Borgerservice

   I Borgerservice er vi 19 medarbejdere, en elev og en sektionsleder.

  Vi tager imod samtlige borgere til kommunen, og i vores kontaktcenter arbejder vi på at kunne straks afklare en stor del af de opkald, som dagligt kommer til kommunen.

  Borgerservice er delt i en Back- og en Frontgruppe, hvor elever fortrinsvis vil blive tilknyttet vores Frontgruppe, hvor eleven skal betjene borgerne efter oplæring, men også kommer til at arbejde med nogle af de øvrige opgaver, som ligger i Borgerservice.

  Opgaverne består bl.a. af:

  • Pas og kørekort
  • Folkeregister, herunder behandling af flytninger, indrejse mv.
  • Sygesikring, herunder skift af læge mv.
  • NemId
  • Telefon
  • Økonomisk friplads 

   

  Jobcenter

  I Jobcentret er vi ca. 110 ansatte fordelt i 5 sektioner.

  Job & opkvalificering

  I Job & opkvalificering er vi fordelt på 3 områder:

  • Dagpenge (forsikrede ledige)
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

  Desuden varetager vi i teamet opgaven med at bemande jobcentrets front/reception.

  Fastholdelse

  Fastholdelsesteamet består af beskæftigelsessagsbehandlere og virksomhedskonsulenter som varetager følgende opgaver:

  • Borgere der er sygemeldte fra enten arbejde eller fra ledighed.
  • Borgere der er bevilget fleksjob og som enten er i job, eller som er ledige og venter på at få et job
  • Borgere der er bevilget et ressourceforløb og har behov for en langvarige tværfaglig koordineret indsats.

   

  HUV Hillerød Uddannelsesvejledning

  Ungeteamet varetager indsatsen for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  De administrative funktioner i teamet består primært i at tage imod de unge, når de henvender sig på HUV og sætte dem i kontakt med de relevante sagsbehandlere. Herudover laves der forskellige administrative opgaver der understøtter sagsbehandlerne i styringen af de unges kontakt med HUV og det aftalte forløb samt kontakten til de eksterne aktører, der står for de aktiviteter, de unge deltager i.

   

  Sekretariatet

  Sekretariatet består af et ydelsesteam, et sygedagpengeteam, et stabsteam, et administrativt team, sprogcentersekretariat og tværgående opgaver i forbindelse med virksomhedskontakten.

  Opgaverne består bl.a. i:

  • Ydelsesteamet er bl.a. udbetaling af kontanthjælp.
  • I sygedagpengeteamet er det bl.a. udbetaling af sygedagpenge.
  • I stabsteamet er det bl.a. juridiske opgaver, betjening af politisk udvalg, økonomistyring, udviklingsopgaver, systemansvarlig for fagsystem og meget andet.
  • Sprogcentersekretariatet servicerer Nordsjællands Sprogcenter, sprogcentersekretariatet sender bl.a. regninger ud på alt sprogundervisning i Nordsjælland.
  • Det administrative team har udbetaling af forskellige løntilskudsordninger, betaling af alle faktura, lønindberetning og mange andre administrative opgaver.
  • De tværgående opgaver i forbindelse med virksomhedskontakten ligger også i sekretariatet.

  Løn og Økonomi

  Løn og økonomi

  På dette spor vil du blive tilknyttet afdelingerne Lønsektionen og Økonomiafdelingen.

  Lønsektionen rådgiver og vejleder kommunens ledere og administrative medarbejdere i overenskomstmæssige forhold, for at sikre at der altid udbetales korrekt løn til tiden til alle ansatte i Hillerød Kommune.

   Afdelingen består af 1 lønchef, 11 ansatte samt 1 kontorelev.

  Vi arbejder med rigtig mange forskellige typer opgaver i afdelingen, her nævnes blot et par stykker:

  • Vi opretter, ændrer og fratræder medarbejdere i lønsystemet
  • Sender breve vedrørende ansættelse, ændringer og fratrædelse.
  • Søger sygedagpengerefusion
  • Betaling af faktura
  • Vi yder telefonisk og personlig vejledning for kommunens ledere og administrative medarbejdere i f.eks.: Indberetning af sygdom, ferie, barsel m.m., forståelse af lønsedler, rådgivning og hjælp til de administrative systemer samt personaleadgangskort

  Du får en introduktion til alle vores opgaver og derefter mulighed for at vælge et par stykker hvor du særligt kan dygtiggøre dig inden for fx dagpengelovning eller løn- og personaleadministration.

   Vi arbejder med tavlemøder og fællesopgavebunker og planlægger dagen ud fra belastning og fremmøde, så du skal trives med en dynamisk arbejdsplads med kompleks lovgivning og løbende drift styring.

   

  Økonomiafdelingen håndterer mange forskelligartede opgaver i kommunen. Opgaverne vedrører såvel interne opgaver, hvor kontakten primært er til andre ansatte i kommunen, som borgerrettede i Opkrævningssektionen, hvor meget af kommunikationen foregår med borgerne.”

  Langt de fleste opgaver i Økonomiafdelingen er interne arbejdsopgaver, hvor afdelingen servicerer kommunens fagafdelinger.

   Opgaverne er blandt andre:

  • Budgetlægning af kommunens samlede budget
  • Løbende budgetopfølgning med fagafdelingerne
  • Styring af anlægsprojekter
  • Befolkningsprognoser
  • Regnskabsaflæggelse
  • Styring af bankkonti og kommunens likviditet
  • Kontakt med leverandører til kommunen
  • Opkrævning af diverse kommunale ydelser
  • Ejendomsskat
  • Styring af indkøbssystem
  • Udbud og kontrakter
  • Vedligeholdelse af kommunens kontoplan
  • Undervisning af kommunens ansatte i brugen af økonomisystem

   Økonomiafdelingen består af 1 økonomichef og 34 ansatte fordelt på fem teams. 

  De fem teams er:

  • Budget- og Analysesektionen
  • Regnskabssektionen
  • Opkrævningssektionen
  • Indkøbssektionen
  • OPUS Teamet

   

Uddannelsesperioden forløber typisk over 2 år og indeholder 13-15 ugers undervisning, fordelt på 3 skoleophold på Lyngby Handelsskole Unord. 

Hvis du er egnet og der er en ledig stilling, kan du fortsætte hos os, når du er udlært.

Det er vores mål, at medarbejderne er på et så højt fagligt niveau, at de kan matche den omverden, vi skal betjene og konkurrere med, hvorfor vi tilbyder og stiller krav om løbende efteruddannelse.

 

 

Elevklub

 

 

I Hillerød Kommune er der etableret en elevklub, det er elevernes egen netværksgruppe.

 Elevklubben mødes én gang om ugen til frokost og én gang om måneden holder de elevklubmøde.

Det er vigtig at, der er fokus på et godt sammenhold, særligt når der starter nye elever hvert år.

 Det er almindeligt at fællesskabet bliver brugt til at dele erfaringer med hinanden, fagligt som uddannelsesmæssigt.  

Følg vores elever på Instagram

Kom med bag kulissen og mød vores elever på Instagram @kontorelever

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her