Kontorelev i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune optager 4 kontorelever med speciale i offentlig administration en gang om året. Hillerød Kommune søger elever i januar måned, med ansættelse 1. september. Ansøgning om ansættelse foregår elektronisk via Hillerød Kommune hjemmeside, Jobindex og Jobnet.

 

 

Uddannelses ansvarlig

Anette Opstrup Tlf.nr. 7232 1281

Debbie Sørensen Tlf.nr. 72321282

Mail: hkelev-email@hillerod.dk

 

Adgangskrav

Du skal have betået en af følgende uddannelser:

HG, EUX, EUV eller HHX kontor.

Hvis du har betået STX, HTX eller HF skal du supplere med 10 ugers kursus på Handelsskolen.

Du skal have:

 • Dansk niveau C
 • Erhvervsøkonomi niveau E
 • Engelsk/fremmedsprog mindst 1 fag på niveau D
 • IT niveau C
 • Salg og service niveau D
 • Samfundsfag niveau D

 

Ansættelse og elevløn

Hillerød Kommune ansætter eleverne, som aflønnes centralt i kommunen. Eleverne får elevløn under uddannelsen i henhold til gældende HK overenskomst.

Du er ansat 37 timer om ugen, inkl. frokost.

Arbejdstiden kan variere fra praktiksted til praktiksted.

Praktik

Alle elever skal i praktiktiden rokere mellem forskellige arbejdssteder.

Som kontorelev vil du blive tilknyttet et af fire spor, og når du ansøger skal du beskrive hvilket spor du brænder mest for, og herudover skal du angive en prioriteret rækkefølge af de andre spor. Hillerød Kommune kan ikke garantere, at man tilbydes sin 1. prioritet.

Hillerød Kommune tilbyder følgende fire  spor i kontoruddannelsen i Offentlig Administration:

 • Teknisk spor

  På dette spor vil du blive tilknyttet afdelingerne ’By og Miljø’ og ’Ejendomme’.

   

  By og Miljø består af de 3 sektioner; Miljø, Byg og Kirkegårde - Klima, Natur og Byplan -Trafik, Vej og Park.

  Sektionens hovedopgaver består blandt andet i: Myndighedsbehandling inden for miljøområdet, herunder vandforsyning, spildevand og jordforurening. Bygge-og landzonesagsbehandling, skilte og facader, administration af udstykninger, kvalitetsstyringslov, sektorplaner for vand, spildevand, varme og affald, BBR og sekretariat for Boligkommissionen. Administration af de 3 kommunale kirkegårde i Hillerød samt to kapeller.

   

  Ejendomme er Hillerød Kommunes byg- og driftsherreorganisation. Vi bygger, drifter og vedligeholder kommunens bygninger og de faciliteter, de rummer. Vi skaber rum til byens liv og rammerne for kommunens mange aktiviteter.

   

  Som elev vil du blive tilknyttet økonomi-temaet i Ejendomme, hvor vi løser en lang række af opgaver. Blandt andet:

      • Budgetopfølgninger på anlægssager

      • Budgetopfølgninger på drift

      • Betaling af fakturaer

      • Fordeling af fakturaer

      • Controlling

      • Undervise internt i OPUS

      • Undervise internt i DALUX (Fagsystem ifm Kommunens bygninger og grønne arealer)

      • Afstemning af bank

      • Afstemning af mellemregning

      • Afstemning af Depositumskonti

      • Indblik i Ejendommes fagsystemer

      • Ad hoc opgaver i forbindelse med møder

  Sagsbehandler spor

   

  På dette spor vil du få kendskab til administrativ sagsbehandling i forhold til borgerne, børn såvel som ældre. Du vil henholdsvis skulle være i afdelingerne Familier og Sundhed samt Ældre/Sundhed - Visitation og Hjælpemidler.  

  I afdelingen Familier og Sundhed arbejder vi med familier, børn, unge og handicappede i aldersgruppen 0-18 år og vi består af følgende faggrupper: socialrådgivere/socialformidlere, psykologer, tale/hørerlærer (logopæd), sundhedsplejersker, projektmedarbejder og administrative medarbejdere.

   

  I afdelingen Ældre/Sundhed - Visitation og hjælpemidler arbejder vi med borgere som har brug for hjælp i forbindelse med deres nedsatte funktionsevne uanset deres alder.

   

  Vi består af følgende faggrupper; HK’ere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker.

  Vi vil gøre vores bedste for, at eleven her hos os, kan få tilrettelagt, sin uddannelse i den retning han/hun ønsker. Der er noget eleven skal lære, og vi ønsker at eleven får et bredt kendskab til de mange forskellige arbejdsopgaver, der er i forbindelse med at arbejde i offentlig administration. Målet er at få klædt eleven godt på, så eleven forhåbentlig nemt kan få et arbejde efter elevtiden.

   

  I begge afdelinger er der mange forskelligartede opgaver og flere forskellige faggrupper, men fælles for begge er at eleven vil arbejde med bl.a.:

   

      • Fordeling af post

      • Betaling af fakturaer

      • Øvrige økonomiske beregninger

      • Behandling af aktindsigt

      • Telefonisk og personlig borgerkontakt

      • Diverse lønindberetninger m.m.

  Borgerrettet spor

  I det borgerrettede spor vil du blive fysisk placeret i Jobcenter og i Borgerservice.

  På dette spor vil du få direkte borgerkontakt og dertil hørende ekspeditioner.

   

  De borgere, vi ekspederer i Jobcenter og Borgerservice dækker samtlige aldersgrupper i kommunen. Du bliver kommunens ansigt udadtil og skal kunne lide en uforudsigelig arbejdsdag, hvor man aldrig ved, hvad den næste ekspedition eller telefon drejer sig om.

   

   

  Borgerservice:

  I Borgerservice er vi 19 medarbejdere, en elev og en sektionsleder.

   

  Vi tager imod samtlige borgere til kommunen, og i vores kontaktcenter arbejder vi på at kunne straksafklare en stor del af de opkald, som dagligt kommer til kommunen.

   

  Borgerservice er delt i en Back- og en Frontgruppe, hvor elever fortrinsvis vil blive tilknyttet vores Frontgruppe, hvor eleven skal betjene borgerne efter oplæring, men også kommer til at arbejde med nogle af de øvrige opgaver, som ligger i Borgerservice.

   

  I Frontgruppen udsteder vi pas og kørekort, og har opgaver såsom folkeregister, sygesikring, NemId, samt telefonbesvarelse for hele kommunen.

   

  I Back-gruppen har vi økonomisk friplads og administrationssager indenfor pension samt kontrolafdeling.

   

   

   

  Jobcenter

  I Jobcentret er vi ca. 110 ansatte fordelt i 5 sektioner.

   

  Integration

  Integrationsteamet står for indsatsen for nytilkomne flygtninge, samt familiesammenførte fra lande uden for EU, i de første 5 år de er i Danmark.

   

  Målgruppen er meget bred, og spænder fra jobparate flygtninge og ægtefælleforsørgede, til personer med traumer eller psykiske lidelser.

   

  Indsatsen består i at lave planer med borgeren om job og uddannelse, henvise til danskuddannelse, og lave praktikker og løntilskud, der øger borgernes kendskab til det danske arbejdsmarked. Målsætningerne er typisk arbejde eller uddannelse.

   

  Vi har masser af gode administrative opgaver, bl.a. henvisninger til og opfølgning på sprogskole og bookning af samtaler.

   

  Job & opkvalificering

  I Job & opkvalificering er vi ca. 25 medarbejdere fordelt på 3 områder/målgrupper:

   

      • Dagpenge (forsikrede ledige)

      • Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

      • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

  Desuden varetager vi i teamet opgaven med at bemande jobcentrets front/reception.

  Kerneopgaven for alle områder/målgrupper er at få borgere i job. Vi har forskellige redskaber som understøtter dette. Den vigtigste indsats er det personlige møde/jobsamtalen som sagsbehandlerne har med borgerne.

   

  I sektionen har vi forskellige faste og ad hoc administrative opgaver, som vil være relevante og interessante for en kontorelev, ligesom bemanding af fronten vil være en interessant opgave.

   

   

   

  Fastholdelse

  Fastholdelsesteamet består af 27 medarbejdere, beskæftigelsessagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

   

  Målgrupper:

      • Borgere der er sygemeldte fra enten arbejde eller fra ledighed.

      • Borgere der er bevilget fleksjob og som enten er i job, eller som er ledige og venter på at få et job

      • Borgere der er bevilget et ressourceforløb og har behov for en langvarige tværfaglig koordineret indsats.

  Opgaver: Opgaverne består i opfølgningssamtaler med borgerne, hvor der følges op på hvor borger er i forhold til at vende tilbage i arbejde. Under samtalerne skal sagsbehandlervurdere, om der skal indhentes oplysninger der kan belyse borgeres helbredsmæssige eller arbejdsmæssige situation, om borger fortsat er uarbejdsdygtig, om der er progression i forhold til at nå de mål borger og sagsbehandler har sat.

   

  Opgaverne kan også bestå i rundbordssamtaler hvor arbejdsgiver, borger, sagsbehandler/fastholdelseskonsulent undersøge hvilke ændringer eller aftaler der skal til for at borger kan vende tilbage til arbejde – evt. delvist.

   

  Opgaver for en kommende elev kan være:

  Understøtte administrative opgaver som aktindsigt, telefonvagt, forberede oplæg til nye sager.

   

  Ungeteamet

  I ungeteamet er vi 20 ansatte.

  Ungeteamet varetager indsatsen for de unge under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

   

  Når en ung henvender sig til HUV for at søge uddannelseshjælp, bliver de henvist til visitationen, hvor man vurderer de unge i forhold til om de er parate til at gå i gang med en uddannelse. På baggrund heraf vurderes det, hvilken indsats der er behov for, for at hjælpe de unge i gang. Indsatsen kan bestå i et kort forløb, f.eks. i kommunens nytte indsats eller hos en privat virksomhed eller den kan bestå i et længerevarende forløb som indeholder flere forskellige aktiviteter samtidig og/eller i forlængelse af hinanden.

   

  De administrative funktioner i teamet består primært i at tage imod de unge, når de henvender sig på HUV og sætte dem i kontakt med de relevante sagsbehandlere. Herudover laves der forskellige administrative opgaver, der understøtter sagsbehandlerne i styringen af de unges kontakt med HUV og det aftalte forløb samt kontakten til de eksterne aktører, der står for de aktiviteter, de unge deltager i.

   

   

  Sekretariatet

  I Jobcentersekretariatet er vi 21 ansatte.

  Vi har et ydelsesteam, et sygedagpengeteam, et stabsteam, et administrativt team, sprogcentersekretariat og tværgående opgaver i forbindelse med virksomhedskontakten.

   

  Kerneopgaver i:

      • Ydelsesteamet er bl.a. udbetaling af kontanthjælp.

      • I sygedagpengeteamet er det bl.a. udbetaling af sygedagpenge.

      • I stabsteamet er det bl.a. juridiske opgaver, betjening af politisk udvalg, økonomistyring, udviklingsopgaver, systemansvarlig for fagsystem og meget andet.

      • Sprogcentersekretariatet servicerer Nordsjællands Sprogcenter, sprogcentersekretariatet sender bl.a. regninger ud på alt sprogundervisning i Nordsjælland.

      • Det administrative team har udbetaling af forskellige løntilskudsordninger, betaling af alle faktura, lønindberetning og mange andre administrative opgaver.

      • De tværgående opgaver i forbindelse med virksomhedskontakten ligger også i sekretariatet.

  I alle sekretariatets team er der mange spændende og relevante administrative opgaver for en kontorelev.

  Stabs spor

  På dette spor vil du blive tilknyttet afdelingerne Sekretariat & Personale, herunder Lønsektionen og/eller Byrådssekretariatet samt Økonomiafdelingen.

   

  Lønsektionen rådgiver og vejleder kommunens ledere og administrative medarbejdere i overenskomstmæssig forhold i samarbejde, for at sikre at der altid udbetales korrekt løn til alle ansatte i Hillerød Kommune.

   

      • Vi arbejder med rigtig mange forskellige typer opgaver i afdelingen, her nævnes blot et par stykker:

      • Vi opretter, ændrer eller lukker de medarbejdere i lønsystemet, som vi får besked på af lederne samt udarbejdelse af ansættelsesbreve, breve om ændringer og brev om fratrædelse.

      • Vi vejleder i indberetning af fravær som sygdom og ferie og sikrer at der indhentes refusion i forbindelse med fravær og særlige ansættelsesordninger.

      • Vi vejleder i forståelse af lønsedler og arbejdstidsopgørelser for ansatte og administrative medarbejdere.

      • Vi underviser ledere og administrative medarbejdere i brugen af alle administrative systemer it-systemer der benyttes i Hillerød Kommune.

      • Vi har en hotline, hvor vi yder telefonisk og personlig vejledning med kommunens ledere og administrative medarbejdere.

      • Vi arbejder med opdatering af vores hjemmeside og tryk af personaleadgangskort.

        

       Derudover håndterer lønsektionen mange forskelligartede interne opgaver såsom betaling af fakturer, bogføring af refusioner, afstemning af mellemregningskonti og bank konti.

       Endvidere diverse rettelser i IT systemer i forbindelse med organisationsændringer.

   

  Afdelingen består af 11 ansatte samt en kontorelev.

   

  Du får en introduktion til alle vores opgaver og derefter mulighed for at vælge et par stykker hvor du særligt kan dygtiggøre dig inden for fx dagpengelovning eller personale- og lønadministration.

   

  Vi arbejder med tavlemøder og fælleopgavebunker og planlægger dagen ud fra belastning og fremmøde, så du skal trives med en dynamisk arbejdsplads med kompleks lovgivning og løbende drift styring.

   

   

  Byrådssekretariatet understøtter og servicerer borgmesteren og direktionen i deres daglige arbejde.

   

  Byrådssekretariatet er en stabsfunktion, hvor opgaverne spænder over betjening af borgmester, kommunaldirektør, direktion og de politiske udvalg, i forhold til følgende opgaver: Generel sekretærbistand, herunder mødeplanlægning m.v.

   

      • Generel betjening af Direktionen, Byråd, Økonomiudvalget og de stående udvalg samt evt. ad hoc udvalg, dagsordener og referater for Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg

      • Borgmesterklager

      • Huslejenævn og Beboerklagenævn - sekretariatsbetjening

       Ud over sekretariatsteamet består Byrådssekretariatet af et juridisk team, som rådgiver og løser juridiske opgaver for hele organisationen og deltager i projekter og arbejdsgrupper. Den enkelte afdeling/institution bevarer ansvaret for og ejerskabet til konkrete sager, medmindre andet er aftalt. Herudover er det juridiske team ansvarlig for valg og folkeafstemning.

        

       Økonomiafdelingen håndterer mange forskelligartede opgaver i kommunen – hvoraf nogle er borgerrettede, primært via Opkrævningssektionen.

       Langt de fleste opgaver i Økonomiafdelingen er interne arbejdsopgaver, hvor afdelingen servicerer kommunens fagafdelinger.

        

       Opgaverne er blandt andre:

      • Budgetlægning af kommunens samlede budget på cirka 3 mia. kroner

      • Løbende budgetopfølgning med fagafdelingerne

      • Styring af anlægsprojekter

      • Befolkningsprognoser

      • Regnskabsaflæggelse

      • Styring af bankkonti og kommunens likviditet

      • Kontakt med leverandører til kommunen

      • Opkrævning af diverse kommunale ydelser

      • Ejendomsskat

      • Styring af indkøbssystem

      • Udbud og kontrakter

      • Vedligeholdelse af kommunens kontoplan

      • Undervisning af kommunens ansatte i brugen af økonomisystem

        

       Økonomiafdelingen består af 34 personer fordelt på fem sektioner/teams samt en økonomichef.

        

       De fem sektioner/teams er:

   

    • Budget- og Analysesektionen

    • Regnskabssektionen

    • Opkrævningssektionen

    • Indkøbssektionen

    • OPUS Teamet

Alle elever skal i praktiktiden deltage i 3 skoleforløb på Handelsskolen i Lyngby.

 • Elever under 25 år, mellem 15 - 19 uger
 • Elever over 25 år, mellem 13 - 17 uger

Hvis du er egnet og der er en ledig stilling, kan du fortsætte hos os, når du er udlært.

Det er vores mål, at medarbejderne er på et så højt fagligt niveau, at de kan matche den omverden, vi skal betjene og konkurrere med, hvorfor vi tilbyder og stiller krav om løbende efteruddannelse.

 

Elevklub

I Hillerød Kommune er der etableret en elevklub. Klubben er elevernes egen netværksgruppe.

Det er almindeligt, at klubben bruges til gensidig støtte, erfaringsudveksling, fagligt som uddannelsesmæssigt.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS