Spring menu over

Aktuelle vejarbejder

Taget på busterminalen ved Hillerød Station trænger til en renovering.

Hillerød Kommune står for renoveringen, der begynder mandag den 29. november og forventes afsluttet inden jul.

I perioden vil det være nødvindigt at lukke nogen af båsene til busserne. Arbejdet tilrettelægges således, at der så vidt muligt kun afspærres 2 båse samtidigt. Det vil især påvirke busserne på den side af terminalen, der vender mod sporene.

 

 

Hillerød kommune etablere helleanlæg ved Frederiksværkgade fra d.5. januar til den 6. maj 2022. 

Der opsættes lysregulering på strækningen og etableres sikker krydsning for bløde trafikanter.

Ved spørgsmål kan projektleder Peter Marcussen (PMA) PMA@NIRAS.DK kontaktes.

Se kort 1, Kort 2 og kort 3.

I forbindelse med etablering af fjernvarme til Milnersvej 43 vil der i perioden 17. januar til den 7. februar være arbejde på cykelstien. Der etableres cykel/gang omkørsel. 

Se mere på Hillerød Forsynings hjemmeside.

 

Grundejerforeningen for campusområdet vil mandag den 24.01.2022 igangsætte arbejdet med etablering af en vendeplads (grøn) på Campusvej.

Dette vil betyde at det ikke længere vil være muligt, at tilgår campusområdet fra nord (rød pil) i fremtiden vil alt biltrafik til området skulle foregå direkte fra Carlsbergvej (gul pil)

Arbejder og planlægning bliver foretaget af Grundejerforeningen.

Se kort.

Samlet projektoversigt

Cykelstier Frejasvej og Selskovvej

Stade: Stierne taget i brug

Tidsplan: Plantning af hække og mangelarbejder afsluttes november 2021

 

Milnersvej, signalreguleret stikrydsning mv. samt projektudvidelse delt sti mv.

Stade: Anlægget er i drift

Tidsplan: Anlægsarbejder er udført og afsluttet. Projektudvidelse delt sti udføres i 4. kvt. 2021 afhængig af vejret

 

Tamsborgvej cykelsti

Stade: Arbejdet udført

Tidsplan: Afsluttet

 

Genopretning af Roskildevej og samt signalanlæg

Stade: Arbejdet er udført

 

Fremkommelighed og mobilitet

Stade: Anlægsarbejder i rundkørslen ved McDonalds er afsluttet på nær mangelarbejder

Tidsplan: Juni 2021

 

Stade: Projektering af fremkommelighedstiltag Skansevej og Carlsbergvej ikke igangsat

Tidsplan: Skal igen behandles af ABT med hensyn til koordination Batzkes Bakke samt revideret analyse pga. af hospitalets flytning. ABT behandling december 2022.

 

Stade: Cykellandevej 

Tidsplan: Ultimo 2021-22

Busfremkommelighed regionsbus 375R

Stade: Planlægning igangsat

Tidsplan: Anlægsarbejder 2022

 

Analyse af BRT lignende tiltag

Stade: Analyse igangsat

Tidsplan: Analyse afsluttes 1-2 kvt. 2022

 

Trafiksanering Nødebo

Stade: Projektet er udført på nær afsætningsplads ved skolen samt afklaring af et bump.

Tidsplan: Manglende arbejder 4. kvartal 2021.

 

Shunt fra motorvejens forlængelse

Stade: Udført og i drift. Autoværn mangler at blive opsat

Tidsplan: Jutoværn 4. kvt. 2021 eller 1. kvt. 2022

 

Trafiksikring Bendstrup - Lykkeholm

Stade: Undersøgelse af skolevejsforbindelser er afsluttet

Tidsplan: Løsningsforslag fremlagt for udvalget i oktober 2020. Dialog med lokalrådet er afholdt

 

Favrholm, stationsforplads, stibro, buslommer og erstatningsgolfbane

Stade: Golfbanearbejder er i gang. Licitation stationsplads er afholdt.

Tidsplan: Anlæg erstatningsgolfbane 2021-22. Forplads, stibro og buslommer September 2021 -4. kvt. 2023

Bemærkning: Skybrud har medført forsinkelser og ekstraudgifter på golfbaneprojektet. Disse forventes på 

Mere info: Favrholm stationsforplads

 

Sti bag om badmintonhallen

Stade: Primære anlægsarbejder er afsluttet og stien taget i brug.

Tidsplan: Slidlag udføres september 2021.

 

Missing links cykelrutenet

Stade: Ansøgning cykelpuljen maj 2021

Tidsplan: 2021 - 2025

 

Bedre skiltning cykelstier

Stade: Igangsat i 2. kvartal.2021 med dialogmøder og fælles cykelbesigtigelser med projektpartnere

Tidsplan: Rute etableres ultimo 2021

 

Cykelruter i Nordsjælland

Stade:  Hovedrute afsluttet

Tidsplan: Afsluttet i 2021

 

Støjkortlægning

Stade: Støjkortlægning afsluttet. Udarbejdelse af handlingsplan pågår

Tidsplan: Støjkortlægning og handlingsplan forelægges ABT 4. kvartal 2021

Fornyelse af Slotsgade

Stade: Projektforslag godkendt, videre projektering og udbudsmateriale pågår

Tidsplan: Første etape Projektering 2021 og udførelse 2022

Ullerød Nord - byggemodning

Stade: Anlægsarbejder pågår med afslutning af hovedentreprise og mangelarbejder 1. kvt. 2022. Udarbejdelse af beplantningsplan mv. pågår.

Tidsplan: Anlæg 2020-2023, beplantningsplan og legepladsprojekt fremlægges for udvalget i november 2021 og udføres 2022- 1. kvt. 2023. Forslag til sti til Enebakken fremlægges for ABT 1. kvt. 2022.

 

Smørkildefingeren (Favrholm)

Stade: Hovedprojektering pågår

Tidsplan: Udførelse maj 2022 – maj 2024.

Mere info: Favrholm

 

Favrholm - stier

Stade: Ekspropriation og åstedsforretninger ultimo september.

Erstatningsnatur er etableret.

Tidsplan: Projektering 2020 - 2021. Primære anlæg 2022 - 2023

 

Favrholm, to signalkryds på Overdrevsvejen

Stade: Anlæg færdiggjort og primær aflevering til Vejdirektoratet foretaget. 

Tidsplan:  Udeståender med Vejdirektoratet afsluttes i 4 kvartal 2021 eller 1. kvartal 2022

 

Turistbusparkering

Stade: Tre buslommer til afsætning nær slottet og depotpladser på Roskildevej er etableret. Projektering Lille Markedsplads med 7 busholdepladser pågår.

Tidsplan: Projektering afsluttes i 2022 men udførelse kan først ske når HHM arbejdsplads rømmes forventeligt i løbet af 4. kvt. 2023

 

Slotsvænget - klimaløsning og istandssættelse

Stade: Arbejdet pågår

Tidsplan: 2021-2022

Trafiksaneringsprojekter 2021

Stade: Projektering igangsættes august – september 2021

Tidsplan: Udførelse september-oktober 2021

 

Planlægning af trafiksaneringsprojekter 2022 - 2025

Stade: Igangsættes 3-4. kvartal 2021

Tidsplan: ABT december 2021

 

Dialog med Skævinge lokalråd om trafiksaneringsbehov

Stade: Opsamling af tidligere ønsker og forberede dialogmøde 4.kvt

Tidsplan: Forvaltning planlægger møde med lokalråd  m.fl. i 4. kvt. 2021

Batzkes Bakke, Københavnsvej  

Stade: Beboerinitiativ 1. halvår 2021

Tidsplan: Granskning  af projektmateriale og materiale til fondsansøgning 2-3. kvartal 2021

Trafik, vej og park

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo