Spring menu over

Påbud om forbedret rensning

Hvis din ejendom ikke opfylder kravene til spildevandsrensningen i området, stiller kommunen krav om yderligere rensning af spildevandet. Det betyder, at du på din ejendom, skal etablere et spildevandsanlæg, der opfylder de gældende rensekrav for området. Spildevandet skal som minimum passere en separat eller integreret bundfældningstank, som skal være tæt, trykprøvet og godkendt efter de nyeste krav og regler.

Du skal søge kommunen om tilladelse til etablering et privat spildevandsanlæg.

Typer af rensningsanlæg

Minirenseanlæg er mindre renseanlæg, som fungerer efter samme principper, som kendes fra de store, traditionelle renseanlæg. Det rensede vand fra minirenseanlæg udledes til vandløb via dræn eller til nedsivning. Der skal foretages serviceeftersyn mindst én gang om året på et minirenseanlæg.

Ved etableringen af et minirenseanlæg, er der krav om, at det er typegodkendt. I Danmark findes der flere typegodkendte minirenseanlæg på markedet. Der findes minirenseanlæg til alle de fire renseklasser.

Vejledende retningslinjer for minirenseanlæg
• Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af en autoriseret kloakmester
• Ved nedsivning skal anlægget etableres 300 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet
• Ved nedsivning skal anlægget etableres 150 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
• Ved tilslutning til dræn, skal anlægget etableres 15 meter fra vandindvindingsanlæg, både med og uden drikkevandskvalitet
• Anlægget skal placeres mindst fem meter fra veje, naboskel, bygninger, vandløb og søer
• Spildevand fra minirenseanlæg må ikke ledes ud på jordoverfladen, til lukkede vandmiljøer eller til grøfter, som ikke er vandførende hele året.

Ansøgningsskema til etablering af minirenseanlæg

Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank, en fordelerbrønd og to eller flere sivestrenge. Sivestrengene skal dimensioneres efter vandmængde og jordbundsforhold. Et typisk nedsivningsanlæg består af to eller flere sivestrenge på hver 15 meter.

Jordbundsforhold, høj grundvandsstand og afstand til f.eks. drikkevands- og markvandingsboringer kan medvirke til, at der ikke kan etableres nedsivningsanlæg på din ejendom. Et nedsivningsanlæg opfylder alle renseklasser, dvs. renseklasse SOP.

Vejledende retningslinjer for nedsivningsanlæg
• Kommunen skal give skriftlig tilladelse til etablering af anlægget
• Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af autoriseret kloakmester
• Der skal være mindst 1,25 m og så vidt muligt 2,5 m fra bunden af sivestrengene til højeste grundvandsstand
• Hævet nedsivningsanlæg må højest være 0,5 m hævet over terræn, hvis det ønskes højere end de 0,5 m skal der indhentes landzonetilladelse hos Kommunen
• Sivestrengene skal placeres mindst 300 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, typisk private drikkevandsboringer
• Sivestrengene skal placeres mindst 150 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
• Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn og vandløb
• Anlægget skal placeres mindst 5 m fra naboskel, vejskel og bygning.

Ansøgning om nedsivning af regnvand

Der findes to typer af pileanlæg: lukkede og åbne pileanlæg. For at du kan etablere et pileanlæg i landzone, skal der indhentes landzonetilladelse hos kommunen.

For begge typer af pileanlæg er det nødvendigt, at anlægget dimensioneres korrekt i forhold til spildevands- og nedbørsmængden for din husstand. Pileanlæg er pladskrævende med et areal på 200-400 m2. Du skal påregne høst af pil hvert 3. år. Et pileanlæg opfylder renseklasse SOP.

Et lukket pileanlæg etableres med en membran i bunden. Spildevandet kommer derfor ikke i kontakt med den omkringliggende jord og da der ikke er udløb fra anlægget, udledes der ikke renset spildevand til recipienterne. For pileanlæg gælder samme krav som for en samletank.

I et åbent pileanlæg anvendes ingen membran. Derfor nedsives den del af spildevandet, der ikke optages af pilen. Der gælder de samme regler for et åbent pileanlæg, som for et nedsivningsanlæg.

Vejledende retningslinjer for etablering af pileanlæg

Åbne:
• Etablerer du anlægget i landzone, skal kommunen give landzonetilladelse, inden tilladelsen til etablering af anlægget gives
• Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af en autoriseret kloakmester
• Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn og vandløb
• Der skal være mindst 1,25 m og så vidt muligt 2,5 m fra bunden af sivestrengene til højeste grundvandsstand
• Sivestrengene skal placeres mindst 300 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, typisk private drikkevandsboringer
• Sivestrengene skal placeres mindst 150 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
• Anlægget skal placeres mindst 5 meter fra veje, naboskel og bygninger

Lukkede:
• Etablerer du anlægget i landzone, skal kommunen give landzonetilladelse, inden tilladelsen til etablering af anlægget gives
• Anlægget og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af en autoriseret kloakmester
• Pileanlægget skal etableres mindst 15 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet
• Pileanlægget skal etableres 15 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner enkeltejendomme
• Pileanlægget skal etableres 30 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 2-9 ejendomme
• Pileanlægget skal etableres 50 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 10 ejendomme eller derover
• Anlægget skal placeres mindst 25 meter fra søer, dræn og vandløb
• Anlægget skal placeres mindst 5 meter fra veje, naboskel og bygninger

 

Ansøgning om etablering af pileanlæg

I et rodzoneanlæg siver spildevandet vandret gennem et grus-filter beplantet med tagrør. Rodzoneanlægget placeres på en tæt membran, så der ikke siver spildevand ned i jorden. Efter rensning gennem grus-filteret, udledes spildevandet til et vandområde. Et rodzoneanlæg lever op til renseklasse O.

Ansøgning om nedsivning af regnvand

I et biologisk sandfilter siver spildevandet lodret ned gennem et sandlag, hvor der sker rensning af spildevandet. Sandlaget lægges i et udgravet bassin, der er tætnet med en membran. Under sandlaget opsamles det rensede vand og det ledes ud til vandløb eller sø.

Et sandfilteranlæg kan også laves uden fast bund. For denne type anlæg gælder de samme regler som for nedsivningsanlæg (link til nedsivningsanlæg).

Et sandfilteranlæg lever op til renseklasse SO og O.

En samletank er en stor tank, hvor alt spildevandet fra din ejendom ledes til. Den skal etableres af en autoriseret kloakmester. Samletanke har mange forskellige størrelser og vi vurderer på en konkret ansøgning, hvor stort et volumen, der er nødvendigt for din husstand.

En samletank opfylder samtlige renseklasser, dvs. SOP.

Vejledende retningslinjer for samletanke
• Samletanken skal være typegodkendt og opfylde kvalitetskrav til opbevaring af husspildevand, humane affaldsprodukter eller tag- og overfladevand
• Samletanken og tilhørende spildevandsledninger skal etableres af en autoriseret kloakmester
• Samletanken skal etableres 15 meter fra vandindvindingsanlæg, også selvom der ikke stilles krav til drikkevandskvaliteten
• Samletanken skal etableres 30 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 2-9 ejendomme
• Samletanken skal etableres 50 meter fra vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, og som forsyner 10 ejendomme eller derover
• Samletanken skal placeres mindst 2 meter fra veje og naboskel, og 5 meter fra beboelse

Ansøgning om samletank i jord

Har du en bundfældningstank, så er den med i Hillerød Forsynings tømningsordning.

Alle bundfældningstanke (septiktanke/trixtanke osv.) skal tømmes en gang om året. Du skal som grundejer sikre, at der er fri adgang til tanken, før den skal tømmes. Hvis der ikke er fri adgang til tanken, når slamsugeren kommer, bliver du opkrævet et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Der er fire forskellige renseklasser, som gælder i det åbne land, hvor der findes private spildevandsanlæg. For alle renseklasser gælder, at spildevandet som minimum skal passerer gennem en separat eller integreret bundfældningstank, som skal være tæt, trykprøvet og godkendt efter de nyeste krav og regler.

Det betyder renseklasserne:
SOP - gælder for afløb til de mest følsomme miljøer, dvs. mindre vandløb med udløb til søer.

SO - gælder for afløb, der skal renses for organisk stof og kvælstof, med udløb som ikke ender i en sø.

OP - gælder for afløb til mere robuste vandløb, hvor det ikke er nødvendigt at rense for ammoniak, men udelukkende for organisk stof og fosfor.

O - gælder for afløb til store vandløb med direkte udløb til fjord eller hav, hvor det er tilstrækkeligt at rense for organisk stof.

Hvilken renseklasse, der gælder for din grund, hænger sammen med den forurening, der er fundet i vandområder nær dig. Find den renseklasse, der gælder for din grund på kommunekortet.

Renseklasser finder du under mappen ”Forsyning” og ”Spildevand”.

Miljø

By og Miljø
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, 3400 Hillerød

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo