Spring menu over

Den jord du gerne vil flytte kan være forurenet, og derfor skal du undersøge, om jorden f.eks er områdeklassificeret og skal anmeldes til kommunen.

Der skal altid ske en anmeldelse af flytning af forurenet jord, også selv om jorden ikke kommer fra et af de nedenstående arealer.

Jordflytning fra følgende arealer, skal du altid anmelde til kommunen: 

Undtagelse: Udgør den samlede jordflytning mindre end 1 m3 kan jorden, uden foregående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg.

Kommunens genbrugsstation modtager mindre mængder ikke forurenet eller lettere forurenet jord

 

Sådan anmelder du en jordflytning

Inden jorden flyttes, skal du anmelde jordflytningen til kommunen via jordweb.

Jorden må først flyttes, når kommunen har godkendt din anmeldelse i jordweb.

Det er ejer, bruger, bygherre eller den, der er ansvarlig for flytningen af jorden, herunder entreprenøren, der skal sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Du anmelder flytning af jord på www.jordweb.dk

Øvrig information

Anmelderen skal sikre sig, at jorden kommer til det rigtige modtageanlæg. For at vide det, skal man vide, hvilke forurenende stoffer, der er i jorden og i hvilke koncentrationer.

Du kan vælge enten at få analyseret jorden, inden den køres væk, eller at køre jorden til et karteringsanlæg, der kan udtage de nødvendige prøver.

Du kan se krav til antallet af jordprøver i nedenstående skema.

Jordens placering inden flytning

Minimumsprøveantal ved jordflytning

Hvis jorden køres til et sted, hvor anvendelse kræver, at jorden er ren

Jord fra kortlagte arealer

1 prøve pr. 30 ton*

1 prøve pr. 30 ton*

Jord fra klassificerede områder (byzone) og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området)

1 prøve pr. 120 ton

1 prøve pr. 30 ton

*Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt.

Tabellen angiver et minimumsprøveantal. Det kan være at modtageren af jorden kræver flere analyser. 

Prøverne skal udtages som repræsentative prøver. Hvis der er en hot-spot forurening, skal den først afgrænses mod den øvrige jord med en prøve pr. 30 ton. 

Hvis større områder eller jordlag betragtes som samlede partier, kan jordpartiet kategoriseres ved brug af 50 %-reglen. Det er en forudsætning, at jorden der sammenlægges kan betragtes som et parti, dvs. at jorden kommer fra det samme areal, der indeholder de samme forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentrationer.

Der skal tages mindst tre prøver af jordpartiet, og følgende skal være overholdt: 

Gennemsnittet for hver enkelt forureningskomponent må ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori/klasse. 
Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori/klasse med mere end 50 %. 

I de tilfælde, hvor der eksisterer et afgrænset område med kraftig forurening, anbefales det, at det graves bort først. 

For at sikre, at al den kraftigt forurenede jord er fjernet, kan der enten udtages yderligere jordprøver til dokumentation eller foretages en opklassificering af den tredjedel af de jordfelter, som støder umiddelbart op til en kraftig forurening.

Opklassificeringen skal ske, hvis der er mere end 2 jordklasser i mellem felterne og være både vertikalt og horisontalt.

Det vil sige: 
En klasse 0 opklassificeres til klasse 1, hvis den støder op til et felt med klasse 2, 3 eller 4.

En klasse 1 opklassificeres til en klasse 2, hvis den støder op til et felt med klasse 3 eller 4.

En klasse 2 opklassificeres til en klasse 3, hvis den støder op til et felt med klasse 4.

Pr. 1. januar 2022 opkræver Hillerød Kommune gebyr for anvisninger af jordflytninger, som er erhvervsaffald. Gebyret består af et grundgebyr og en timepris.

I grundgebyret er der indeholdt en halv times sagsbehandling incl. tidsforbrug på gebyropkrævning. Hvis en jordflytningssag tager længere tid end 30 minutter, opkræves der en timepris for den tid, kommunen bruger ud over de første 30 minutter. Timeprisen opkræves for hvert påbegyndt 15 minut.

Gebyret opkræves hos den der anmelder jordflytningen.

Se gebyret for 2024 i dette takstblad

Miljø

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo