Spring menu over

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogiske konsulenter i dagtilbud børn, udfører et årligt pædagogisk tilsyn, og mindst et uanmeldt pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud i kommunen. Læs mere her om hvordan vi føre tilsyn.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

I Hillerød Kommune får alle børn tilbudt en sprogvurdering i alderen omkring 3 år. Det gælder uanset, om barnet er indmeldt i et dagtilbud eller passes hjemme – og om barnet har dansk som modersmål eller andetsprog. Vi anvender ministeriets sprogvurderings materiale ”Sprogvurdering 3-6” med digital understøttelse via Sprogvurdering.dk og desuden et supplerende materiale, hvis barnet er ny på dansk.

  • For børn optaget i et dagtilbud foregår sprogvurderingen i dagtilbuddet, og den bliver foretaget af en pædagog, der allerede kender barnet. Barnets forældre bliver inviteret efterfølgende til en samtale om sprogvurderingens resultater.
  • Hvis et barn i 3 års-alderen ikke går i dagtilbud, bliver forældrene kontaktet af kommunen med henblik på at lave en aftale om en sprogvurdering. I den forbindelse bliver der også fulgt op med en samtale om barnets resultater.

Bemærk, at det ifølge Dagtilbudsloven (§11 og §12) er obligatorisk at deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogstimulering, hvis sprogvurderingen viser et behov for det. Det gælder både for børn i og uden for dagtilbud. Ved behov kan det være nødvendigt at foretage opfølgende sprogvurderinger og inddrage relevante fagpersoner (fx logopæd).

Året inden skolestart sprogvurderes alle børn, hvor der er bekymring eller usikkerhed omkring den sproglige udvikling. I den forbindelse anvendes det samme materiale "Sprogvurdering 3-6”, hvor opgaverne selvfølgelig er tilpasset den nye aldersgruppe.

Dagtilbudsloven (§11 og §12) siger, at et barn skal have tilbudt en obligatorisk 30 timers-plads i et dagtilbud, hvis følgende forhold er opfyldt:

  • Barnet er 3 år eller ældre
  • Barnet går ikke i dagtilbud
  • Barnet har dansk som andetsprog
  • En sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter med henblik på udviklingen af det danske sprog

Hvis barnet bliver passet hjemme i alderen omkring 3 år eller senere, vil familien blive kontaktet med henblik på en sprogvurdering – og herefter vil barnet få tilbudt en obligatorisk 30 timers-plads i et dagtilbud, hvis betingelserne er opfyldt.

Kravspecifikation for private dagtilbud

Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven § 20. Af loven fremgår det, at Byrådet skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og Byrådet skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud for aldersgruppen 26 uger til skolestart med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud.

Hillerød Kommune har på den baggrund udarbejdet en kravspecifikation.

Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som evt. kommende private tilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. kravspecifikationen er en metode til at sikre ligeværdighed, synlighed og gennemskuelighed. Kravspecifikationen indeholder de krav, Hillerød Kommune i forvejen stiller til egne kommunale dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det.

Et privat dagtilbud er, ligesom alle øvrige dagtilbud under Dagtilbudsloven, underlagt det kommunale tilsyn. Det medfører at Dagtilbud Børn, i lighed med tilsyn på de kommunale institutioner, på vegne af Byrådet skal gennemføre tilsyn på private institutioner.

Dagtilbud Børn

Telefontider
Mandag og tirsdag kl. 10 – 14
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo