Etablering af vertikal jordvarme, Stjernevænget 1, Skævinge, skal ikke miljøvurderes

02-03-2021

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2d. dybdeboringer.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Etablering af vertikal jordvarme til brug for opvarmning af boligen på matriklen.
Ved vurderingen har Miljø lagt vægt på, at jordvarmeboringen overholder de relevante afstandskrav, og derudover at jordvarmeboringen på Stjernevænget 1 ikke vurderes at ligge i et indvindingsopland til et vandværk.

Nordsjællands Museum har lagt vægt på, at der ikke tidligere er registreret fortidsminder eller arkæologiske fund på ejendommen. På baggrund af den vedhæftede projekttegning og projektets størrelse, anser museet det ikke for sandsynligt, at der påtræffes hidtil uregistrerede, væsentlige fortidsminder i forbindelse med etablering af anlægget, hvis det placeres som vist på tegningsbilag.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 30. marts 2021.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. etablering af vertikal jordvarme, Stjernevænget 1, Skævinge her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2145 eller pr. mail lisga@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 02-03-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her