Etablering af Salpetermosestien skal ikke miljøvurderes

11-11-2021

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10a: ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg” Og af 10e: ”Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter som ikke omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Formålet med projektet er at skabe gode forbindelser for den lette trafik til og fra hospitalsområdet. Stierne etableres som led i de overordnede planrammer jfr. bl.a. den reviderede Fingerplan for Hovedstadsregionen.
Den nordligste del af projektet omfatter en delstrækning, som på nuværende tidspunkt udgøres af Amtmandsvej, mens den sydlige del udgøres af den nuværende Salpetermosevej. Arbejdstitlen for projektet er Salpetermosestien.
Salpetermosestien følger i hele dens længde på ca. 800 meter, den eksisterende vej/grussti. Mod nord grænser stien op til Milnersvej ved Frederiksborghallen, og mod syd kobles den på stisystemet ved det nye hospital. På flere delstrækninger af den nuværende Amtmandsvej og Salpetermosevej benyttes vejen i dag af lokal biltrafik for områdets beboere.

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 10. december 2021.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. Salpetermosestien her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2145 eller pr. mail lisga@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-11-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her