Strategi for fysisk planlægning 2020 vedtaget

17-03-2021

Hillerød Byråd har den 24. februar 2021 endeligt vedtaget Strategi for fysisk planlægning 2020.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision ”Læring og Livskraft” og understøtte arbejdet med verdensmålene.
Strategien indeholder tre temaer:

  1. Livet i byerne
  2. Trafik og mobilitet
  3. Det grønne hjerte.

I hvert tema er der 3-5 fokusområder, hvor byrådets målsætninger og initiativer er beskrevet. Strategien bygger både på Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” samt andre kommunale politikker og strategier. En vigtig del af Strategi for fysisk planlægning er at sikre, at kommunens øvrige tiltag/målsætninger understøttes af den fysiske planlægning. Strategi for fysisk planlægning er også Hillerød Kommunes Agenda 21 strategi.

Se Strategi for fysisk planlægning 2020 her

Høringssvar til strategien

I høringsperioden indkom der 16 høringssvar. Høringssvarene omhandler alle dele af strategien, men også enkelte emner, som behandles i regi af andre strategier, politikker og planer.

Se alle høringssvar samt et resume med forvaltningens bemærkninger her

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

  • At der skal udarbejdes udviklingsplaner for kommunens byzone-byer.
  • At der i forbindelse med Kommuneplan 2021 besluttes, om der skal planlægges for et aflastningsområde i Hillerød Vest.
  • At der tilføjes et afsnit om CO2 reduktion og fossilfri varmeforsyning.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser og indsat et nyt forord.

Du kan læse mere om byrådets behandling af planstrategien i referatet fra byrådsmødet her

 

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 14. april 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 17-03-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her