Lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord i høring

03-05-2021

Hillerød Byråd har den 28. april 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord i høring.

I 2016 blev lokalplan 400 for Ullerød Nord udarbejdet. Lokalplanen har til formål at realisere Ullerød Nord med nye, varierede og attraktive bykvarterer med boliger, daginstitution og grønne områder. Cirkelbuen er et af disse nye bykvarter i den nordøstlige del af Ullerød Nord.

IKANO Bolig A/S vandt i 2018 et udbud af Cirkelbuen blandt andet på grund af byggeri med etablering af fælleshus, hvorfor huset er en vigtig del af IKANO Boligs vision for Cirkelbuen.
Den eksisterende lokalplan 400 for Ullerød Nord giver imidlertid ikke mulighed for opførelse af et bydelshus og således heller ikke i Cirkelbuen. For at muliggøre etablering af et bydelshus i Cirkelbuen skal der derfor udarbejdes en ny lokalplan, som kun omhandler etablering af et bydelshus.

Bydelshuset skal være rammen om Ullerød Nords fællesskabende aktiviteter. Huset bygges op omkring værdier og nøgleord så som; nærvær, kendskab til sine naboer, tryghed, og samvær på tværs af alle slags naboskel og barrierer. Bygherre anmoder om at opføre bydelshuset som et saddeltagshus i én etage på i alt ca. 200 m2. Der etableres 4 parkeringspladser og 1 handicapparkeringsplads i forbindelse med fælleshuset.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Høringsperiode

Lokalplanen er i høring fra den 4. maj 2021 til den 1. juni 2021.

Se forslag til lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord her

Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen.
Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 1. juni 2021.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.
Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planen.
Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.
Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på vores hjemmeside.

Miljøvurdering af lokalplan 463

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 463.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.
Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.
Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.
Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.
Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2132, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 14.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 17.00 og fredag fra kl. 10.00 – 12.00.

Siden blev senest opdateret d. 03-05-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her