Lokalplan for erhvervsområdet i Favrholm i høring

28-06-2021

Hillerød Byråd har onsdag 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholm og forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 i høring. Der inviteres til borgermøde den 18. august 2021.

Du kan se forslag til lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholm her

Du kan se forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 her

 Miljørapport vedr. forslag til lokalplan 460 og kommuneplantillæg nr. 23

Planforslagene er i offentlig høring fra

mandag 28. juni til mandag 30. august 2021.

 

Indhold i forslag til lokalplan 460

Området som omfattes af lokalplan 460 er i Kommuneplan 2017 fastlagt til erhvervsområde og område til sundhedsinstitutioner som hospital og psykiatri samt en landskabskile. Nærværende forslag sikrer disse formål, og Hillerød Kommune anlægger i den forbindelse en stamvej og stier i området, som sikrer gode adgangsforhold for områdets kommende virksomheder samt det nye hospital, der ligger øst for lokalplanområdet.

Ved lokalplanens udarbejdelse er der ikke projekteret for specifik bebyggelse. Derfor vil Lokalplan 460 sammen med kommunens arkitekturpolitik og det kommende udbudsmateriale danne grundlag for fremtidige grundejeres udformning af konkrete byggeprojekter.

På baggrund af ovenstående er formålet med Lokalplan 460 følgende:

 • at sikre det planlægningsmæssige grundlag for lokalplanområdets anvendelse til virksomheder inden for lifescience samt anvendelse til offentlige formål, herunder sundhedsinstitutioner
 • at fastlægge landskabskilens afgrænsning samt fastlægge bestemmelser for, hvordan regnvand skal indgå synligt, rekreativt og naturligt i området
 • at sikre indblikskilerne til Frederiksborg Slot
 • at forebygge miljøkonflikter inden for området og i forhold til omgivelserne
 • at sikre en arealreservation til eventuel fremtidig udvidelse af Nyt Hospital Nordsjælland.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillæg nr. 23

For at sikre overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 23, som indeholder følgende ændringer:

 • Geografisk afgrænsning ændres, FH.B.1 reduceres og omfatter herefter ikke lokalplanområdet
 • Visuel forbindelse mellem Favrholm Campus og Nyt Hospital Nordsjælland udgår
 • Bygningshøjde ændres fra 15 m til 22 m
 • Bebyggelsesprocenten ændres fra 50 % til 60 % for den enkelte ejendom for ramme FH.E.3
 • Produktionserhverv: De angivne miljøklasser for området ændres fra 1-4 til 1-5
 • Omtalen af lovgrundlag for gasledning opdateres.

Invitation til borgermøde

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde

Onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00-19.00

på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til:
Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.  Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest mandag 30. august 2021.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesideen.

Miljøvurdering af lokalplan 460 og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser, af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planerne er herpå miljøvurderet på kulturhistorie, beskyttet natur, trafik og vand. På baggrund af miljøvurderingen er det vurderet, at planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Miljøvurderingen fremgår af planernes redegørelse.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. 7232 2146, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 28-06-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her