Lokalplan 458 for Favrholm Station vedtaget

26-03-2021

Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 endeligt vedtaget lokalplan 458 for Favrholm Station samt Kommuneplantillæg nr. 22.

Lokalplanen indgår i realiseringen af Helhedsplan Favrholm, som Hillerød Byråd godkendte i 2014. Lokalplanområdet omfatter rammeområde FH.T.1, der er udpeget til station og parkering, samt en mindre del af FH.C.1 og FH.C.2, som begge er udlagt til Centerområde. Stationen skal stå færdig ultimo 2023 eller senest ved åbningen og ibrugtagning af Nyt Hospital Nordsjælland i 2024, så det sikres at stationen kan betjene Nyt Hospital Nordsjælland.

Favrholm Station bygges på bar mark og under hensyntagen til, at der på sigt vil komme en ny bydel og lægge sig op ad stationen. Der er i den overordnede disponering af arealet taget hensyn hertil, idet der bevidst er arbejdet med en markant grøn struktur af store træer der kan være med til at danne overgang mellem stationen og byen samt virke skalaformidlende.

Lokalplan 458
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se alle ændringerne i høringsnotatet.

Kommuneplantillæg nr. 22
Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden ændringer.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 458 for Favrholm Station medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Se lokalplan 458 for Favrholm Station her

Se tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 her

Se høringsnotat vedr. lokalplan 458 her

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 23. april 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.
Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 26-03-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her