Forslag til Kommuneplan 2021 i høring

25-06-2021

Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring.

Kommuneplanen er digital og du kan se den her 

Indhold i kommuneplanforslaget

Byudvikling

Kommuneplanen udpeger areal, der kan benyttes til byudvikling i fremtiden. I dette kommuneplanforslag er der ikke udlagt nye områder, men der er fastholdt mulighed for udvikling i lokalsamfundene. Anvendelsen af det nuværende hospital er ændret, så der kan lokalplanlægges et boligområde med plads til erhverv og uddannelse.

På nuværende tidspunkt er forslag til boligpolitik i høring. Indholdet herfra om boligtyper og udearealer er indarbejdet i afsnittene ”Anvendelse – bolig” og ”Arkitektur og Byliv – Byliv”.
Der er et nyt mål om, at der skal udarbejdes udviklingsplaner/landsbyvisioner for kommunens 10 byzonebyer og 12 landzonebyer. Dette er i overensstemmelse med den seneste ændring af planloven, hvor kommunerne er blevet forpligtiget til at have en strategisk og involverende tilgang til planlægning i landsbyerne.

Detailhandel

Der er udpeget et areal til store udvalgsvarebutikker i den vestlige del af Hillerød. Der gives i første omgang mulighed for at planlægge 3 butikker og yderligere butikker tidligst i 2026. Hillerød bymidte skal være kommunens primære handelscentrum, og der må derfor ikke placeres tøj- og dagligvarebutikker i det område der er udlagt til store udvalgsvarebutikker.

I Favrholm er der ændret på placeringen af kommende butikker. Der bliver nu mulighed for en dagligvarebutik sydvest for den kommende Favrholm Station i stedet for nord for. Samtidig flyttes mulighed for butikker i erhvervsområdet nord for overdrevsvej til boligområdet syd for Overdrevsvej.

Parkering og vejstøj

Der er indarbejdet nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen, som overodnet betyder, at der fremover skal etableres flere parkeringspladser både til boliger og erhverv stationsnært, hvilket vil sige i Hillerød by og Favrholm. Fx stiger parkeringskravet til boliger stationsnært med 50%, og for butikker stiger kravet til det tredobbelte.

Der er udarbejdet en ny støjkortlægning af støj fra veje. Kortlægningen er indgået i arbejdet med at udpege arealer langs nogle af kommunens større veje, hvor der kan være mulighed for at etablere støjdæmpende foranstaltninger som fx støjvolde.

Grøn og Blå struktur

Som følge af planlovsændringen i 2017 er der udpeget Grønt Danmarkskort i forslag til Kommuneplan 2021. Inden for det Grønne Danmarkskort skal kommunen prioritere naturindsatsen. Der er samtidig udpeget nye lavbundsarealer, hvor der fremadrettet kan etableres vådområder til gavn for biodiversitet, CO2 udledning og vandmiljø. Arealet til lavbundsarealer er blevet ca. 50% større.

Ud over ovennævnte er der foretaget en del mindre ændringer. Ved byrådets dagsorden er der et bilag med ændringer i rammer og retningslinjer.

Se byrådets behandling af sagen her

Høringsperiode

Forslag til Kommuneplan 2021 er i høring fra den 25. juni til den 10. september 2021.

Invitation til borgermøde

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde

Torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00.

Mødet bliver holdt på Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå Kommuneplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslaget, skal du gøre det via den digitale plan. Klik på den orange knap "Din kommentar". 

Du kan også sende dit høringssvar pr. brev til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 10. september 2021.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort.

Når byrådet har vedtaget den endelige kommuneplan, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af kommuneplan

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af kommuneplanens ændrede rammer og retningslinjer, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport.

Screeningen findes digitalt som en del af kommuneplanen og kan ses her

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 26. juli 2021.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Plan-klagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2124, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 27-07-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her