Afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for boliger ved Dyremosegård

09-07-2021

Etablering af boliger ved Dyremosegård skal ikke miljøvurderes

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

 

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10. Infrastrukturprojekter, b anlægsarbejder i byzone, samt punkt 11 Andre projekter, c rensningsanlæg.

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

 

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektet omfatter realiseringen af lokalplan 457, med etablering af veje, stier og regnvandsbassinkort.

 

Projektets samlede areal er 8,5 ha.

 

Ved realiseringen af lokalplan overgår markarealet til parcel- og række-husområde.

 

Området bebygges med parcelhuse og rækkehuse. Bebyggelsesprocent for de enkelte parceller er angivet i lokalplanen og der kan derfor ikke på nuværende tidspunkt sættes tal på det bebyggede areal eller den samlede bygningsmasse.

 

Der er i henhold til spildevandsplanen og lokalplanen regnet med en befæstelsesgrad på 40 % svarende til et befæstet areal på 33101 m2

 

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 973 af

  1. juni 2020 om miljø vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

 

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

 

  • At regnvandsbassinet kan rumme en T100 og at strømningsvejene er sikret, så der ikke sker oversvømmelser, samt at der ikke opføres bebyggelse nær strømningsvejene.

 

  • Anlægsarbejdet overholder de fastsatte vejledende grænseværdier for støj og der arbejdes inden for normal arbejdstid.

 

  • I anlægsfasen kan der i meget tørre perioder være øget mængde af støv fra området. Generne for de omkringboende vil blive mindsket ved vanding af de støvende materialer.

 

  • På modsatte side af Borupvej er et regnvandsbassin der er registreret som §3 – afstanden hertil er 22 m. Dette bassin vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

 

  • Der er 2400 m til Freerslev Hegn, Natura 2000 – Habitatområde. Det vurderes ikke at projektet kan påvirke området.

 

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 06.08.2021.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. Afgørelse i henhold til lov om miljø vurdering for boliger ved
Dyremosegård her:

Se afgørelse i henhold til lov om miljøvurdering for boliger ved Dyremosegård her 

Se bilag med VVM-screening her 

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2145 eller pr. mail byplan@hillerod.dk

Siden blev senest opdateret d. 28-07-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her