Høringer 2021

Hillerød Kommune har givet tilladelse til midlertidigt brug af UV-anlæg på Ullerød Vandværk fra d. 29 juli 2021 til d. 29 januar 2022.
Hillerød Kommune har d. 27 juli 2021 meddelt svømmebadet på Lokesvej 7, 3400 Hillerød, tillægsgodkendelse til etablering af UV-anlæg til deres svømmebadsanlæg.
Etablering af boliger ved Dyremosegård skal ikke miljøvurderes
Hillerød Kommune lovliggør en omlægning af et dræn ved den kommende Favrholm Stationforplads ved Overdrevsvejen 200, 3400 Hillerød. Et dræn er flyttet udenom et kommende regnvandsbassin.
Hillerød Kommune ønsker at fremme vedhæftede ansøgning om restaurering om at åbne et dræn til et åbent vandløb
Hillerød Byråd har onsdag 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 460 for erhvervsområdet i Favrholm og forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 i høring. Der inviteres til borgermøde den 18. august 2021.
Budget 2022 – 2025 sendes nu i høring. Frist for at afgive høringssvar er mandag den16. august 2021 kl. 12:00 .
Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til Kommuneplan 2021 i høring.
Landzonetilladelse til opførelse af en ny garage/hobbyrum på ejendommen Hillerødvejen 97. 4 ac, Stenholtsvang, Nødebo
Hillerød Byråd har den 21. juni 2021 godkendt at sende forslag til Boligpolitik 2021 i høring.
Landzonetilladelse til opførelse af skur på 36 m² ejendommen Gl. Frederiksborgvej 3. 2 d, Funkevang, Hillerød Jorder
Landzonetilladelse til Opførelse af cykel- og redskabsskur ejendommen Hammersholt Byvej 4. Matr.nr. 27 , Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til ridebane på 20x60m på ejendommen Baunevej 18, 3400 Hillerød
Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på ejendommen Krogvej 24. 26 a, Skævinge By, Skævinge
Tillægsgodkendelse til Bendstrup Vognkoloni, Damvejen 24A, 3400 Hillerød Hillerød Kommune har d. 3 juni 2021 meddelt Bendstrup Vognkoloni tillægsgodkendelse til etablering af kulfilter til deres svømmebadsanlæg.
Hillerød Kommune meddeler ønsker at fremme vedhæftede reguleringsansøgning om retslig lovliggørelse af omlægning af et dræn ved den kommende Favrholm Stationforplads. Et dræn er flyttet udenom et kommende regnvandsbassin
Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af omlasteplads for storskrald på Hillerød Forsynings genbrugsplads, Solrødgårds Alle 2, 3400 Hillerød
Dispensation, Afstandskrav fra læskur til naboskel, Ved Freerslev Hegn 7
Landzonetilladelse til opførelse af 84 m² garage på ejendommen Borupvej 52. 44 a, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Kommune har d. 26. maj 2021 meddelt Jan Nygaard A/S tilladelse til tilslutning til offentlig kloak på Lodbrogsvej 5, 3400 Hillerød. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 23. juni 2021.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af 110m² sommerhus og en 24m² terrasse på ejendommen Uggeløsevej 1, 3550 Slangerup
Hillerød Kommune meddeler hermed tilladelse til restaurering i Følstrup Bæk. Restaureringsprojektet går ud på at udlægge 3 gydebanker med tilhørende skjulesten. Gydebanker og skjulesten udlægges så de ikke påvirker opstrømsliggende ejendomme.
Hillerød Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane på 20 x 40 m på ejendommen Baunevej 18, 3400 Hillerød, matr. nr. 2 d, Alsønderup By, Alsønderup.
Fra 12. maj til 11. juni er forsøgsordning med parkeringszoner på Bakkegade i høring.
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførsel af ny hestestald på ejendommen Gl. Frederiksborgvej 4. 10 l, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Byråd har den 28. april 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 463 for et bydelshus i Ullerød Nord i høring.
Ved Kornmarkskolen i Skævinge skal der etableres en ny kunstgræsbane. Drænvandet fra kunstgræsbanen skal henholdsvis nedsives og udledes til recipienten,
Landzonetilladelse til lovliggørelse af spa- og pool-område samt kælder på ejendommen Nordvej 10. Matr. Nr. 3b Alsønderup By, Alsønderup
I forbindelse med etablering af et nyt ejendomskompleks på Frederiksværksgade 150, 3400 Hillerød, er der ansøgt om at lovliggøre nedsivning af alt regnvand på egen grund.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til et enfamiliehus på 337 m2 heraf 104 m2 udnyttet tagetage og 79 m2 kælder. Derudover meddeles der tilla-delse til opførsel af et orangeri på 30 m2.

16-04-2021
I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland etableres Ny Favrholm station. Ved etablering af Ny Favrholm station udvides eksisterende banedæmning for at gøre plads til nye spor og perroner langs eksisterende spor. Fra Ny Favrholm Station udledes en mindre del af regnvandet direkte via dræn og grøfter til Pøle Å.
Hillerød kommune har givet tilladelse til opførelse af redskabsskur og drivhus ejendommen Fuglebjergvej 9. 14 b, Herlev By, Nr. Herlev
Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 endeligt vedtaget vandløbsregulativer for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften, Gadevangsrenden, Lyngby Å, Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at udvide NOVO Nordisk A/S eksisterende grundvandskøleanlæg, Brennum Park, Bygning 24 A, 3400 Hillerød.
Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 godkendt at sende forslag til lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 24. marts 2021 endeligt vedtaget lokalplan 458 for Favrholm Station samt Kommuneplantillæg nr. 22.
Hillerød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Følstrup Bæk
Landzonetilladelse til rampeanlæg samt slusehus ejendommen Hamm. Erhvervspark 2. 3 a, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune ønsker at fremme et forslag til restaurering ved udlægning af gydebanker i Følstrup Bæk, og sender dermed ansøgning og udkast til restaureringstilladelse i 8 ugers høring
Hillerød Kommune har besluttet at sende et udkast til ajourført erhvervsstrategi i bred skriftlig høring, med henblik på at modtage konkrete anbefalinger til udmøntning af strategiens målsætninger. Hillerød Kommune inviterer efter endt høringsperiode alle parter til møde med Hillerød Kommune om det videre strategiske arbejde med at sikre et godt lokalt erhvervsklima. Der vil blive meldt en dato ud snarest muligt.
Hillerød Byråd den 24. marts 2021 meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Central renseanlæg Syd (HCRSyd).
Hillerød Kommune har meddelt Ikano Bolig A/S tilladelse til midlertidig bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med kælderudgravninger til boligblok 2 og 5 i Cirkelbuen, 3400 Hillerød på matrikel nr. 3v, Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Byråd har den 24. februar 2021 endeligt vedtaget Strategi for fysisk planlægning 2020.
Hillerød Kommune har meddelt tilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus med integreret garage på ejendommen Harløsevej 171, 3400 Hillerød.
Hillerød Kommune har meddelt MGE Bolig Hillerød P/S tilladelse til midlertidig bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med etablering af bygning 12 på Laurbærvænget, 3400 Hillerød, matrikel nr. 1 bii, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Slotsgade skal fornys og forskønnes. Det sker i forbindelse med et stort projekt, hvor hele den centrale del af midtbyen skal frakobles det nuværende kloaksystem.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har 3. marts 2021 besluttet at offentliggøre et forslag om trafiksanering med pudebump på Nødebovej, som er udarbejdet i dialog med lokalrådet. Formålet er at give beboerne mulighed for at kommentere forslaget. Når kommentarer foreligger træffer udvalget beslutning om trafiksaneringen på sit møde 7. april 2021.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk inden den 26. april 2021

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her