Etablering af cykelsti ved Tamsborgvej skal ikke miljøvurderes

24-06-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b, Bygningsarbejder i byzoner.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektet omhandler etablering af cykelsti i vestlig side af Tamsborgvej i Hillerød. Strækningen er 620 meter lang og i dag findes kun cykelsti i vejens østlige side. Ved projektet ombygges det eksisterende fortov, samt en del af kørebanen til delt sti med særskilt gangareal og særskilt cykelareal. Formålet med projektet er at sikre bedre trafiksikkerhed for cyklister. Cykelstien skaber forbindelse i den vestlige side af Tamsborgvej fra Jespervej i nord gennem Skansevej og til Købehavnsvej i syd.

Det er Hillerød Kommunes samlede vurdering, at projektet ikke vil kunne påvirke naturområder eller andre miljøforhold væsentligt negativt, og derfor ikke kan forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Det vurderes derfor at, projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 22. juli 2020.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. cykelsti på Tamsborgvej her 

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2123 eller pr. mail johbu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her