Udvidelse af eksisterende §3 sø til vanding af golfbane skal ikke miljøvurderes

03-04-2020

Hillerød Kommune har afgjort af projekt omkring udvidelse af eksisterende §3 sø til vanding af golfbane ikke skal miljøvurderes.

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f, anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, Pkt. 10m, Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1, samt Pkt. 13a, Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektet omhandler en udvidelse af eksisterende §3 sø på matrikel 26a, Favrholm, Hillerød Jorder, til brug for vanding af golfbane (erstatningsgolfbane). Den udvidede sø får et areal på 2.100 m2. Bundkoten er i kote 22,00. Minimums vandspejlkote er i kote 24,15 og maksimums vandspejlskote er i kote 24,20. Derudover kan vandspejlet sænke sig som følge af naturlig tørke, og i denne periode vil der ikke blive indvundet vand fra søen.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • at projektet ikke, i hverken anlægs- eller driftsfasen, får negativ påvirkning af nærliggende beskyttede naturtyper, bilag IV arter eller Natura 2000-områder.
  • projektet udvider en eksisterende §3 sø, der får fladere brinker. Projektet er dermed en forbedring af de eksisterende forhold, mens der sikres en minimumskote på vandstanden i søen med den anvendte pumpe.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 1. maj 2020.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. projekt omkring udvidelse af eksisterende §3 sø til vanding af golfbane her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2145 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her