Hillerød Kommunes strategi for fysisk planlægning 2020 – Hjertet i Nordsjælland

01-09-2020

Byrådet har den 26. august 2020 besluttet at sende Strategi for fysisk planlægning 2020 i høring i 8 uger fra den 1. september 2020 til den 27. oktober 2020. Samtidig indkaldes idéer og forslag til ændring af den eksisterende kommuneplan.

 

Strategien er den samlende plan for den fysiske udvikling af Hillerød Kommune i de kommende 12 år og indeholder de tre temaer: Livet i byerne, Trafik og mobilitet samt Det grønne hjerte.

Du kan se Strategi for fysisk planlægning 2020 - Hjertet i Nordsjælland her

Høringssvar og forslag til ændringer i kommuneplan

Hvis du ønsker at komme med høringssvar til strategien eller foreslå ændringer til kommuneplanen, skal du benytte platformen:

Sammen om Hillerød


Alternativt kan du sende en mail til byplan@hillerod.dk eller et brev til Hillerød Kommune, Byplan, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Husk altid at oplyse dit fulde navn og adresse. Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af strategien. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 27. oktober 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag

Samtidig med høringen af Strategi for fysisk planlægning indkalder Hillerød Kommune idéer og forslag til ændring af den eksisterende kommuneplan. Byrådet har med strategien besluttet, at der kan foretages en fuld revision, og der kan derfor foreslås ændringer til alle emner herunder fx nye byudviklingsområder eller andre arealanvendelsesændringer.

Agenda 21-Strategi

Strategi for fysisk planlægning er også Hillerød Kommunes Agenda 21-strategi, som er en strategi for kommunens arbejde med bæredygtighed. For at synliggøre det arbejde, er der i de enkelte kapitler vist, hvilke dele af FN’s 17 verdensmål, der kan påvirkes ved udmøntning af strategien.

Proces

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb. Når byrådet har vedtaget den endelige planstrategi, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil strategien blive annonceret her på hjemmesiden samt på Erhvervsstyrelsens Plandata.dk.

Miljøvurdering

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af planstrategiens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af Strategi for fysisk planlægning 2020. Se Klagevejledning nederst.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her