Sløjfning af delstrækning af Stenfeltlillegrøften skal ikke miljøvurderes

17-11-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10f, anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

I forbindelse med anlæggelsen af stamvejen, der skal sikre trafikbetjeningen af det nye byområde Ullerød Nord sløjfes en delstrækning af Stenfeltlillegrøften fra station 0 til station 172. På en del af den sløjfede vandløbsstrækning anlægges en del af vejen og den resterende delstrækning af vandløbet fyldes op med ren overskudsjord fra området.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • Projektet er med til at sikre etablering af en naturlig vandstand i mosen.
  • Der vil ikke ske bebyggelse eller befæstelse af arealer i forbindelse med det anmeldte projekt.
  • Der vil ved sløjfning af vandløbsstrækningen ikke være behov for grundvandssænkning.
  • Evt. støvgener vil begrænse sig til anlægsområdet og være af kortvarig karakter.
  • Nærmeste fortidsmindeareal areal ligger ca. 900 meter væk.
  • Nærmeste arealfredningen ligger 1,4 kilometer væk.
  • Nærmeste Natura 2000-område ligger 550 meter væk.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 16. december 2020.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. Sløjfning af delstrækning af Stenfeltlillegrøften her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2121 eller pr. mail mikmu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 17-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her