Etablering af Smørkildefingeren – landskab og stamvej skal ikke miljøvurderes

03-12-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt:

  • 10e) Bygning af veje, havne og haveanlæg, herunder fiskerihavne.
  • 10f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbyg og regulering af vandløb.
  • 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand.
  • 10j) Anlæg af vandledninger over større afstande.
  • 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Nærværende projekt og screening omhandler stamvejen i Smørkildefingeren og landskabskilen nord for Smørkildefinger. Projektet afgrænses mod syd af Overdrevsvejen, mod vest af Roskildevej og mod øst af arealet for Nyt Hospital Nordsjælland og mod nord af det eksisterende boligområde Amtmandsvænge. Arealerne inden for projektområdet er ejet af Hillerød Kommune. Den del af stamvejen, som forløber mellem parcel 1.3 og 2.3 er købt af region Hovedstaden, men etableres i sammenhæng med den øvrige del af stamvejen, og indgår dermed i projektet og screeningen. Projektet omhandler ikke storparcellerne, der forventes byggemodnet af fremtidige købere på et senere tidspunkt.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber mandag den 4. januar 2021.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. Smørkildefingeren – landskab og stamvej her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2141 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 03-12-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her