Projekt oprensning, grundvandssænkning og bortskaffelse af affald ved Åmosevej skal ikke miljøvurderes

02-01-2020

By og Miljø har den 13.11.2019 modtaget en ansøgning efter lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven).

Projektbeskrivelse
På Åmosevej er der lokalplanlagt for et nyt boligområde med almennyttige boliger. Projektet dækker over flere matrikler, som hidtil har være anvendt til blandt andet elektromekanisk værksted, autoværksted, jernplads, skrot- og produkthandel.

I dag er der parkeringsplads i grus på størstedelen af arealet. Det samlede areal er på ca. 8.582 m2.

Det konkrete projekt, der er screenet efter miljøvurderingsloven, involverer ikke byggemodningen, men oprensning, midlertidig grundvandssænkning, bortskaffelse af forurenet jord samt indbygning af ren jord.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 Infrastrukturprojekter; b. anlægsarbejder i Byzone; g. dæmning og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand; m. arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand.

Forud for Hillerød Kommunes afgørelse er der foretaget høring af Hillerød Kommunes: Naturteam, Trafik-, Vej- og Park-sektion, Miljø-team og Byggesags-team samt Museum Nordsjælland.


Afgørelse
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven. Myndighedens vurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet er vedlagt som bilag 2.

I afgørelsen er der især lagt vægt på at:

  • Projektet handler om at forbedre miljøet, ved at oprense og bortskaffe forurenet jord
  • At der er tale om et mindre område på lokalt plan
  • At projektet ikke giver anledning til kumulative effekter i forhold til den efterfølgende byggemodning eller tilsvarende projekter
  • At projektet ikke er beliggende i nærheden af Natura2000 eller giver anledning til miljøpåvirkning af et Natura2000-område

Se afgørelse inkl. bilag vedr. projekt med oprensning, midlertidig grundvandssænkning, bortskaffelse af forurenet jord samt indbygning af ren jord på Åmosevej

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk den 2. januar 2020.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. §49 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 30. januar 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen. Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Miljø- Fødeklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Siden blev senest opdateret d. 07-04-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her