Lokalplan for bydelscenter ved Ullerød Superbrugs vedtaget

30-06-2020

Hillerød Byråd har 27. maj 2020 endeligt vedtaget lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs samt Kommuneplantillæg nr. 17.

Baggrunden for planerne er et ønske fra Ullerød SuperBrugs om at udvide butikken med 1.085 m2 til et samlet areal på 4.225 m2. Lokalplanen indeholder nye parkeringsarealer og en centerløsning med flere butikker på SuperBrugsens areal. Lokalplan 417 erstatter lokalplan 349, der maksimalt gav mulighed for at opføre 3.500 etagemeter til dagligvarer.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

  • Vaskehallen er taget ud som mulighed i lokalplanen, hvilket giver mulighed for, at der kan etableres flere parkeringspladser.
  • SuperBrugsens udvidelsesmuligheder reduceres fra 5.200 m2 til 4.925 m2 (etagemeter).
  • Der skal etableres hegning om alle offentligt tilgængelige parkeringspladser.

Herudover skal der i forbindelse med udvidelsen af SuperBrugsen udføres en række trafikale forbedringer i området, herunder etablering af et egentligt fodgængerfelt på den hævede flade over Ullerødvej.

Kommuneplantillæg nr. 17
Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet med følgende rettelser:

  • SuperBrugsens udvidelsesmuligheder reduceres fra 5.200 m2 til 4.925 m2 (etagemeter).

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Se lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød Superbrugs her

Se tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 her

I høringsperioden er der indkommet 24 høringssvar. I høringsnotatet kan du se alle høringssvar, vurderingen af dem og en oversigt over de ændringer, som er foretaget i Lokalplan 417 og tillæg nr. 17 til kommuneplan 2017 inden den endelige vedtagelse.  

Se høringsnotat og alle høringssvar vedr. lokalplan 417 her

 

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 29. juli 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800
Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Offentliggørelse

Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan 417 og Kommuneplantillæg nr. 17 vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens Plandata.dk onsdag den 1. juli 2020.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her