Lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D i høring - borgermøde holdes online

11-09-2020

Hillerød Byråd har den 26. august 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 i høring. Samtidig fremlægges miljørapport af forslag til lokalplan 453 og Udbygningsaftale for Slangerupgade 48 B-D offentligt.

Nyhed opdateret 24. september 2020 - borgermøde holdes online p.g.a. situationen omkring Covid-19 med stigende smittetal

Formålet med lokalplanen er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for at udlægge et område til boliger, udvalgsvarebutikker og udadvendte serviceerhverv, kulturelle og sociale formål. Med denne lokalplan realiseres rammeområdets mål med at få plads til udvalgsvarebutikker i bymidten. Derudover er det planens formål at sikre en sammenhængende arkitektonisk bearbejdning af byggeriet, sikre støjniveauet så indendørs og udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for støj, samt sikre indblikskilen til Frederiksborg Slot.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Tillægget til kommuneplanen indeholder ændringer for bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Herudover udgår matrikel nr. 6g Hillerødsholm, Hillerød Jorder af rammeområdet og bliver et selvstændigt rammeområde, SB.C.61 – Slotsbyen, Munkeengen Vest. Bebyggelsesprocenten ændres fra 80 for området under et, til 175 i det nye rammeområde, mens etageantallet ændres fra 3 til maksimalt 5 etager. Resten af kommuneplanens bestemmelser for rammeområderne forbliver uændrede.

Høringsperiode

Planforslagene er i høring fra den 1. september til og med den 27. oktober 2020.

Se forslag til lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D med miljørapport her

Se forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 her

Se Udbygningsaftale for Slangerupgade 48 B-D her


Online borgermøde

På grund af udviklingen i Covid-19 er det desværre ikke muligt at arrangere fysiske borgermøder, som vi plejer. Derfor inviterer Hillerød Kommune til et fælles online borgermøde for lokalplan 453 og 455, som begge omhandler Slangerupgade.

Borgermødet bliver holdt online:

Torsdag den 8. oktober 2020 fra kl. 17.00 – 19.00

Borgermøderne vil blive holdt som afgrænsede møder og varer hver ca. en time.

I tidsrummet fra kl. 17.00 – 18.00 vil forslag til lokalplan 453 blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

I tidsrummet fra kl. 18.00 – 19.00 vil forslag til lokalplan 455 blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. Alt hvad du skal gøre for at deltage er at klikke på mødelinket nedenfor, når borgermødet starter torsdag den 8. oktober.

Du deltager i borgermødet ved at klikke på dette link:

Link til borgermøde om lokalplan 453 og 455

  

Hvordan kommer jeg med til online borgermødet - læs om den praktiske afvikling af mødet og find teknisk vejledning

Borgermødet foregår på den digitale platform Microsoft Teams. 
Vi tænder for livesignalet 15 minutter før mødet går i gang. Der vil ikke være lyd på, men på skærmen vil der fremgå et billede med velkomst til borgermødet.
På selve mødet vil andre hverken kunne se eller høre dig, men til gengæld vil det være muligt at stille skriftlige spørgsmål.

For at få den bedste mødeoplevelse anbefaler vi, at du bruger en computer.

Sådan bruger du computer:

  1. Når du trykker på mødelinket, skal du vælge ”se på internettet i stedet”.
  2. Deltag som anonym deltager.

For en instruktion trin for trin med billeder klik her


Sådan bruger du tablet eller smartphone:

Du kan kun deltage via app på tablet eller smartphone.

Kort instruktion:

  1. Når du trykker på mødelinket, vil du blive bedt om at downloade Microsoft teams appen.
  2. Download appen og deltag som gæst.

For en instruktion trin for trin med billeder klik her


Vil du stille et spørgsmål?

Oppe i højre hjørne af din skærm, finder du et ikon med et spørgsmålstegn. Her kan du stille skriftlige spørgsmål. Du kan skrive dit navn over spørgsmålet.

Læs mere om det tekniske

Systemkrav og understøttede platforme

  • Understøttede operativsystemer: Windows 7 og nyere (32-bit og 64-bit), macOS X 10.10 og nyere
  • Understøttede webbrowsere: Chrome (sidste 3 versioner), Edge RS2 og nyere, Firefox (sidste 3 versioner), Internet Explorer 11, Safari
  • Understøttede mobiloperativsystemer: Android 4.4 og nyere, iOS 10 og nyere.

Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 27. oktober 2020.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 453 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser, af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planenerne må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan 453 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017. Miljørapporten fremgår af planernes redegørelse.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2146, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 24-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her