Forslag til lokalplan og tilladelser for Upcyclingcenter Nordsjælland i høring

03-11-2020

Hillerød Byråd har onsdag den 28. oktober 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland i 8 ugers offentlig høring.

Udover forslag til lokalplan 449 sendes følgende materiale i høring i 8 uger:

 • Forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017
 • Bygherres miljøkonsekvensrapport samt Hillerød Kommunes udkast til afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingsloven
 • Udkast til miljøgodkendelse
 • Udkast til indvindingstilladelse


Indhold i lokalplanforslaget

Baggrunden for at udarbejde et nyt plangrundlag for området er, at Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen ønsker at udvide virksomhedens eksisterende aktiviteter på Højlundevej 8, 3540 Lynge til matrikel 12a, Uvelse By, Uvelse.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at virksomheden kan udvide deres aktiviteter og etablere et genanvendelsesanlæg for byggeaffald med henblik på øget genanvendelse. Dette indebærer, ud over den primære aktivitet med håndtering og sortering af byggeaffald, bl.a. aktiviteter som nedknusning af byggeaffald, neddeling af have- og parkaffald, håndtering og rensning af forurenet jord og afrensning af materialer forurenet med bl.a. PCB. Derudover vil der i et mindre omfang forekomme detailsalg af genbrugsmaterialer.

Samtidig skal lokalplanen være med til at sikre, at den ønskede udvidelse af virksomhedsaktiviteten sker under størst mulig hensyntagen til det eksisterende miljø og landskab. Derfor sikrer lokalplanen, at der etableres de afværgeforanstaltninger, der er vurderet nødvendige for at undgå en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Dette indebær blandt andet, at der anlægges regnvandsbassiner mv. til at sikre, at der ikke sker overløb af forurenet overfladevand til naboområder, at der sker den nødvendige grundvandsbeskyttelse, og at der anlægges en støjvold, så den øgede virksomhedsaktivitet ikke bliver til gene for naboerne. Støjvolden vil landskabsmæssigt bearbejdes, så karakteren i det beskyttede landskab så vidt muligt fastholdes.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland her


Indhold i forslaget til kommuneplantillægget

Forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 har blandt andet til formål at ændre den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 8,5 m til 12 m i rammeområde UV.LS.L.3, der omfatter en del af virksomhedens nye areal, da de her ønsker at etablere materialehaller med en højde op til 12 m. Derudover indeholder kommuneplantillægget også en ændring i kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdige landskaber, som ikke kun gælder for virksomheden på Højlundevej.

Se forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 her


Miljøvurdering af lokalplan nr. 449 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser, af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan nr. 449 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2020.

Se Miljørapport vedr. lokalplan 449 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2017 her


Indholdet i miljøkonsekvensrapporten

Miljøkonsekvensvurderingen er virksomhedens egen belysning af Upcyclingcentrets indflydelse på miljøet. Miljøkonsekvensvurderingen indeholder blandt andet en nærmere beskrivelse af affaldshåndteringsanlægget og dets indretning, samt en vurdering af projektets påvirkning på miljøparametrene trafik, støj, luft og lugt, overfladevand og spildevand, jord og grundvand, råstoffer og affald, landskab samt internationale naturbeskyttelsesområder.

Se Miljøkonsekvensrapporten ved Upcyclingcenter Nordsjælland her


Indholdet i udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven udgør Hillerød Kommunes vurdering af virksomhedens miljøkonsekvensrapport, herunder en afgørelse om, hvorvidt kommunen vurderer, at miljøkonsekvensrapporten kan danne grundlag for en tilladelse til projektet.

Det er Hillerød Kommunes samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til projektet, da det hverken i sig selv, eller i kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter vil medføre væsentlige miljømæssige gener. De ændringer, som projektet medfører, vurderes ikke at have en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende imod, at projektet tillades.

Se udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven vedr. Upcyclingcenter Nordsjælland her 


Indholdet i udkast til miljøgodkendelse

I udkast til miljøgodkendelsen stilles i alt 243 vilkår til anlæggets indretning og drift, som sikrer, at affaldshåndteringsanlægget indrettes miljømæssigt forsvarlig, og ikke vil påvirke sine omgivelser i væsentlig grad. Blandt de væsentligste vilkår er krav til, hvordan bygningsaffald skal opbevares og håndteres, modtagekriterier for affald, samt vilkår for regn- og spildevandshåndtering og til beskyttelse af grundvandet. Da virksomheden vil udlede sanitært spildevand og tag- og overfladevand til dræn og vandløb via et minirenseanlæg, indeholder miljøgodkendelsen også en integreret udledningstilladelse.

Se udkast til miljøgodkendelse vedr. Upcyclingcenter Nordsjælland her


Indholdet i udkast til indvindingstilladelsen

Virksomheden har sit eget vandindvindingsanlæg, hvorfra der indvindes grundvand fra en boring på Højlundvej 8. Da udvidelse af virksomheden vil medføre et forøget vandforbrug, har Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen søgt om at få udvidet sin indvindingstilladelse fra 1.500 m3 til 11.500 m3 årligt. Med udkast til vandindvindingstilladelse gives mulighed for dette, samt stilles en række vilkår til beskyttelsesforanstaltninger.

Se udkast til indvindingstilladelse vedr. Upcyclingscenter Nordsjælland her

Høringsperiode

Materialet er i høring fra den 4. november 2020 til og med den 2. januar 2021.

Digitalt borgermøde

Vi inviterer til digitalt borgermøde torsdag den 26. november kl. 17-19. På mødet vil Hillerød Kommune præsentere lokalplanen og de forskellige tilladelser, og virksomheden vil gennemgå miljøkonsekvensrapporten og fortælle om upcyclingcentret, samt hvad de vil gøre for, at det ikke kommer til at påvirke miljøet og naboer mv. Du vil få mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams Live-event. Alt hvad du skal gøre for at deltage er at klikke på mødelinket nedenfor, når borgermødet starter torsdag den 26. november.

Link til borgermøde om Lokalplan 449

 

Hvordan kommer jeg med til online borgermødet - læs om den praktiske afvikling af mødet og find teknisk vejledning

Borgermødet foregår på den digitale platform Microsoft Teams. 
Vi tænder for livesignalet 15 minutter før mødet går i gang. Der vil ikke være lyd på, men på skærmen vil der fremgå et billede med velkomst til borgermødet.
På selve mødet vil andre hverken kunne se eller høre dig, men til gengæld vil det være muligt at stille skriftlige spørgsmål.

For at få den bedste mødeoplevelse anbefaler vi, at du bruger en computer.

Sådan bruger du computer:

 1. Når du trykker på mødelinket, skal du vælge ”se på internettet i stedet”.
 2. Deltag som anonym deltager.

For en instruktion trin for trin med billeder klik her


Sådan bruger du tablet eller smartphone:

Du kan kun deltage via app på tablet eller smartphone.

Kort instruktion:

 1. Når du trykker på mødelinket, vil du blive bedt om at downloade Microsoft teams appen.
 2. Download appen og deltag som gæst.

For en instruktion trin for trin med billeder klik her


Vil du stille et spørgsmål?

Oppe i højre hjørne af din skærm, finder du et ikon med et spørgsmålstegn. Her kan du stille skriftlige spørgsmål. Du kan skrive dit navn over spørgsmålet.

Læs mere om det tekniske

Systemkrav og understøttede platforme

 • Understøttede operativsystemer: Windows 7 og nyere (32-bit og 64-bit), macOS X 10.10 og nyere
 • Understøttede webbrowsere: Chrome (sidste 3 versioner), Edge RS2 og nyere, Firefox (sidste 3 versioner), Internet Explorer 11, Safari
 • Understøttede mobiloperativsystemer: Android 4.4 og nyere, iOS 10 og nyere.

Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslagene, miljøkonsekvensrapporten, udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven, miljøgodkendelse eller indvindingstilladelsen, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 2. januar 2021.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2147, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 11-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her