Miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Roskildevej 179 samt afgørelse om ikke-VVM-pligt

07-09-2020

Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Svend Elvius, Roskildevej 179, 3400 Hillerød. Tilladelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Klagevejledning fremgår af afgørelserne. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 5. oktober 2020.

Se miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af ren jord på Roskildevej 179 her

Se afgørelse efter miljøvurderingsloven vedr. terrænregulering på Roskildevej 179 her

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b, Anlæg til bortskaffelse af affald. Projektet er derfor også screenet efter miljøvurderingsloven § 8, stk. 2. Hillerød Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Der kan læses mere om projektet samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 5. oktober 2020.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Der ønskes at hæve terrænet af et lavtliggende vandlidende landbrugsareal beliggende umiddelbart nord for Havelse Å mellem Hillerødmotorvejens forlængelse og Roskildevej, matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Terrænhævningen ønskes etableret med en højde på op til 0,5 meter ved påfyldning af tilført jord, og der kan modtages op til 30.000 m3 ren jord.

Terrænhævningen skal sikre, at der fremover fortsat kan opretholdes en økonomisk tilfredsstillende landbrugsproduktion på arealer ved, at dyrkningsfladen hæves i forhold til de højeste niveauer for det lokale terrænnære grundvand.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2170 eller pr. mail miljo@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her