Etablering af den grønne kile ved Frederiksbro skal ikke miljøvurderes

25-05-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a, ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)”.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Gennem boligområdet er der planlagt en gennemløbende grøn kile, med blandt andet Svanesøen. Svanesøen, der skal strække sig hele vejen fra den nordlige del af Frederiksbro til Bøllemosen mod syd, vil fungere som den primære løsning på regnvandshåndteringen i det nye byområde, og samtidig optræde som et rekreativt element i landskabet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • At der er lavet en samlet plan for regnvandshåndteringen, som er dimensioneret i henhold til krav fastsat af Hillerød Kommune
  • At ændringen fra nedsivning af regnvand til udledning til Pøle Å vurderes at nedsætte risikoen for forurening af grundvandet
  • At ansøger har fremlagt en tilstrækkelig jordhåndteringsplan for bortkørsel af jord indeholdende blandt andet en redegørelse for forklassificering og føring af miljøteknisk tilsyn
  • At bortkørsel af jord sker ad Trollesmindeallé før nedlægning/omlægning af den nordlige del
  • At den midlertidige grundvandssænkning hverken vurderes at få væsentligt negativ indflydelse på hverken grundvandsforholdene eller nærliggende §3 områder.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 22 juni 2020.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. Frederiksbro Etape 0 

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2147 eller pr. mail vicsc@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her