Etablering af Frederiksbro etape 3 skal ikke miljøvurderes

17-09-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b, 10 e, 10 g og 13 a.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Ansøger ønsker at gennemføre etableringen af Frederiksbro etape 3, der består af to byggerier i det nordøstlige hjørne af Frederiksbro. Der skal i projektets anlægsfase blandt andet foretages en tørholdelse af byggegruben og ske pælefundering.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • At jordtilkørsel forventes at foregå uden støjgener for nærliggende boligområder
  • At bygningerne udformes med støjisolerede facader i overensstemmelse med lokalplanens forskrifter
  • At pælefundering erfaringsmæssigt ikke fører til overskridelse af støjgrænseværdierne for bygge- og anlægsarbejder ved lignende afstande til boliger
  • At der er redegjort tilstrækkeligt for jordhåndtering, og Hillerød Kommune forventer at kunne meddele tilladelse efter jordforureningslovens § 8.
  • At der ikke er fundet dybereliggende sandlag, og at der derfor ikke vurderes at være risiko for grundbrud eller påvirkning på grundvandet, herunder grundvandsstanden i nærliggende naturområder
  • At de visuelle ændringer af projektet primært vurderes at have en påvirkning inden for Frederiksbro, imens påvirkning på omkringliggende byområder forventes at være begrænset. Arkitektoniske vurderinger vil foretages senere.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 15. oktober 2020.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. Frederiksbro etape 3 her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2147 eller pr. mail vicsc@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 17-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her