Restaurering af Følstrup bæk skal ikke miljøvurderes

16-04-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 f – anlæg og veje.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektet omfatter mindre restaureringer i form at udlægning af groft materiale i form af skjulesten og gydegrus i Egelundsbækken, etablering af 3-4 gydebanker i Følstrup Bæk umiddelbart nedstrøms bakken ved Oddendam Mose, udlægning af skjulesten på en ca. 270 m lang strækning i Følstrup Bæk nedstrøms de etablerede gydebanker samt etablering af sandfang nedstrøms bakken ved Oddendam Mose.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at projektet ikke påvirker Natura 2000 områder, bilag IV arter og fredede fortidsminder.

Der kan læses mere om projektet samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 14. maj 2020.

Se afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven inkl. bilag vedr. restaurering af Følstrup Bæk her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2123 eller pr. mail johbu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her