Etablering af parkeringspladser ved Trollesmindealle 27 skal ikke miljøvurderes

01-09-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b, anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven. 

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektet består af to delopgaver samt flere mindre opgaver. Første del omfatter nedrivning af 3 eksisterende bygninger, og der etableres parkeringsplads i asfalt med afvanding. Afvanding af parkeringspladsen
anlægges som traditionel gravitationssystem, hvor regnvandet opsamles i vejbrønde og ledes via regnvandsledninger til forsyningens kloak. Anden del af projektet omfatter asfaltering af eksisterende parkeringsplads i grus samt afvanding som traditionel gravitationssystem. Der ønskes, at udlægge asfalt direkte på den eksisterende grus.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 29. september 2020.

Se afgørelse iht miljøvurderingsloven vedr. etablering af p-pladser ved Trollesmindealle 27 inkl. bilag her

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2123 eller pr. mail johbu@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her