Byggemodning ved Krogvej og Kaj Sommers Vej i Skævinge skal ikke miljøvurderes

27-02-2020

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra b (anlægsarbejder i byzonen), litra e (bygning af veje, havne og havneanlæg), litra g (dæmninger og andre anlæg til opstuvninger eller varig oplagring af vand) og litra m (arbejder i forbindelse med indvindig af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand) samt punkt 11, litra b (anlæg til bortskaffelse af affald.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg

Projektet omfatter byggemodning af et område i Skævinge på lidt over 12.000 m2, så det er klargjort til etablering af boligbyggeri. Projektet omfatter:

 • 23 rækkehus parceller og 4 parcelhusgrunde
 • Veje, stier og parkering
 • Kloakering
 • Et åbent rensnings-/forsinkelsesbassin
 • Midlertidig grundvandssænkning
 • Støjvold.

I afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, er særligt lagt vægt på:

 • At projektet er i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området.
 • At det i ansøgningen er vist, at regnvand håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne i Hillerød Kommunes Spildevandsplan 2018-2021.
 • At det i ansøgningen er vist, at etablering af støjvolden kan sikre en overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier.
 • At det i ansøgningen er beskrevet, at jord håndteres i overensstemmelse med gældende regler, herunder at Hillerød Kommune vil kontaktes, såfremt der konstateres tilstedeværelse af kraftigt forurenet jord.
 • At det vurderes, at projektet ikke vil få negativ indflydelse på vandløb eller internationale naturbeskyttelsesområder.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 26. marts 2020.

Se afgørelse med bilag om at projekt byggemodning ved Krogvej og Kaj Sommers Vej i Skævinge ikke skal miljøvurderes her  

Spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2147 eller pr. mail vicsc@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 11-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her