Høringer og afgørelser 2020

Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Nyt Hospital Nordsjælland, Hospitalsvej 1, 3400 Hillerød. Godkendelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning fremgår af godkendelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 7. august 2020.
Børn, Familie og Ungeudvalget har den 8. juni 2020 behandlet en sag om den fremtidige organisering af 10. klassetilbud i Hillerød Kommune. Efterfølgende har byrådet og besluttet at sende sagen i høring.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af et nyt vandhul som kompensation for spidssnudet frø, i forbindelse med etablering af ny shunt fra Hillerød motorvejens forlængelse ved Hillerød Syd
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til , at NOVO Nordisk A/S kan indvinde og reinfiltrere ind til 1.000.000 m³ grundvand pr. år. til energiproduktion. Der må årligt ledes en varmemængde på op til 2.200 MWh til grundvandsmagasinet. Energiproduktion sker fra det eksisterende anlæg ved Brennum Park, Bygning 24 A, 3400 Hillerød. Tilladelsen gælder ind til den 10. september 2022. Tilladelsen meddeles i henhold til vandforsyningslovens § 20 og miljøbeskyttelseslovens § 19. Tilladelsen kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Hillerød Byråd har 27. maj 2020 endeligt vedtaget lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs samt Kommuneplantillæg nr. 17.
Budget 2021 – 2024 sendes nu i høring. Frist for at afgive høringssvar er mandag d. 17. august 2020 kl. 12.00.
Hillerød Kommune har behandlet ansøgningen om lovliggørelse af byging 3 der er et 57 m2, udhus/hobby værksted og bygning 4 der er et 48 m2 hønsehus. Ejendommen ligger i landzone. Da bygningerne udgør et areal over 50 m2, forudsætter det ansøgte derfor landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1.
Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af et regnvandsbassin, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensationen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.Ejendommen matr. nr. 7000ø, Trollesminde, Hillerød Jorder i Hillerød Kommune
Hillerød Kommune meddeler d. 24 juni 2020 tilladelse til øget vandindvinding i en 2-årig anlægsperiode for Hillerød Golfklub, og til indvinding af overfladevand fra udvidet §3 sø til vanding af golfbaner. Tilladelsen er meddelt som vilkårsændringer til den eksisterende vandindvindings- og anlægstilladelse der stadig er gældende frem til 11. januar 2033.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Ændringsforslaget til ”Regulativ for husholdningsaffald” i Hillerød Kommune vedrører indsamlingsordning for haveaffald. I 2021 ændres haveaffaldsordningen således, at der kun afhentes stort haveaffald. Småt haveaffald afhentes ikke længere. Haveaffaldsordningen vil fortsat være er en tilmeldeordning og der afhentes en gang i foråret og en gang i efteråret. Der betales til ordningen via grundgebyret. Har du kommentarer til regulativet, skal det sendes til miljo@hillerod.dk. Kommentarerne skal være Hillerød Kommune i hænde senest den 17. august 2020.
Den først annoncerede tilladelse er tilbagetrukket pga. ændringer af det befæstede areal som leder til rense- og forsinkelsesbassin, og derfor er bassinets størrelse også ændret. Resten af tilladelsen er uændret. Tilladelsen omfatter godkendelse af udvidelsen af det eksisterende rense/forsinkelsesbassin, samt udledning til Havelse Å via Freerslevhegn grøft. Rensebassinet skal udvides på baggrund af, at der etableres en shunt fra Hillerødmortorvejens forlængelse til Peder Oxes Alle. Shunten etableres for at undgå trafikkø på motortrafikvejen ved afkørslen.
Hillerød Kommune giver hermed Ullerød Vandværk tilladelse til opsætning af UV-anlæg på vand fra afgang værk. Tilladelsen meddeles i henhold til § 21 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 118 af 22/02/2018).
By og Miljø giver hermed tilladelse til ridebane efter § 35, stk. 1. i lov om planlægning.
Hillerød Kommune har meddelt MGE Bolig Hillerød P/S tilladelse til midlertidig bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med etablering af Svanesøen i den Grønne Kile på matrikel 1 xl, Hillerødsholm. Derudover har Hillerød Kommune meddelt tilladelse til, at MGE Bolig Hillerød P/S kan lede det terrænnære grundvand til spildevandskloak. Hillerød Kommune meddeler tilladelse til, at der frem til udgangen af september 2021 kan bortledes i alt 16.800 m³ grundvand iblandet overfladevand. Afgørelserne kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Hillerød Kommune har d.d. meddelt dispensation for afstandskravet fra stald og møddingsplads til nabobeboelse på en landbrugsejendom. Afgørelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger. Klagen skal derfor være indgivet senest den 15. juli 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Hillerød Kommune meddeler den 16. juni 2020 en fornyet indvindings- og anlægstilladelse til Joel Klerk Planteskole Aps. Der meddeles tilladelse til indvinding af 29.000 m3 grundvand pr. år fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.683 på Lille Lyngbyvej 37a i Skævinge. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har d.d. meddelt dispensation for afstandskravet fra stald og møddingsplads til nabobeboelse på en landbrugsejendom. Afgørelsen kan påklages inden for en frist på 4 uger. Klagen skal derfor være indgivet senest den 15. juli 2020. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har På møde den 6. maj 2020 besluttet at meddele landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en ridebane med målene 20 x 60 m til privat brug på ejendommen Kulsvierkrogen 1, matr. Nr. 6b Alsønderup By, Alsønderup.
Børn, Familie og Ungeudvalget har den 8. juni 2020 behandlet en sag vedrørende en mulig udvidelse af talentidrætsklasserne på 7.-9. klassetrin til to spor.
Denne tilladelse omfatter godkendelse af LAR-anlægget i Frederiksbro med udledning til Pøle Å via Høje Grøft. Frederiksbro – Hillerød Kommune I forbindelse med planlægningen af et nyt boligkvarter, er der udarbejdet lokalplan 415 for Frederiksbro, der endelig er vedtaget af byrådet den 30. marts 2016. Heri er det beskrevet, at regnvandet skal håndteres på grunden i integrerede LAR-løsninger og indgå som et rekreativt element.
LANDZONETILLADELSE SAMT DISPENSATION FRA LOKALPLAN Etablering af 3 siloer til kornopbevaring på ejendommen Borupvej 65. Matr. nr.: 2 f, Borup By, Gørløse Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget giver hermed tilladelse til det ansøgte efter § 35, stk. 1. i lov om planlægning, samt dispensation fra lokalplan 2.45.E, § 6.
I forbindelse med vandområdeplansprojekt, i henhold til de statslige vandplaner, sender Hillerød Kommune hermed restaureringstilladelse i 8 ugers høring.
I forbindelse med vandområdeplansprojekt i henhold til de statslige vandplaner giver Hillerød Kommune hermed dispensation til gennemførsel af et restaureringsprojekt i Følstrup Bæk og Egelundsbækken.
I forbindelse med vandområdeplansprojekt giver Hillerød Kommune hermed tilladelse til etablering af et sandfang, i Følstrup Bæk, som ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Opførelse af garage med halvtag på ejendommen Byskellet 5. Matr. nr.: 184 , Hillerød Overdrev
Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane på ejendommen Egestedvej 5. Matr. nr.: 25 , St. Lyngby By, Ll. Lyngby
Landzonetilladelse til etablering af klimasø på ejendommen Lille Lyngbyvej 37A. Matr. nr.: 6 a, Meløse By, Ll. Lyngby
Landzonetilladelse til opførelse af carport/udhus på ejendommen Gøgevænget 4. Matr. nr.: 1 fx, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har afgjort af projekt omkring udvidelse af eksisterende §3 sø til vanding af golfbane ikke skal miljøvurderes.
I henhold til § 11 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (Bek. nr. 1067 21. aug. 2018) offentliggøres det hermed, at Hillerød Kommune den 3. april 2020 har meddelt dispensation til etablering af badebro og badezone i Teglgårdssøen jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.
Hillerød Byråd har den 25. marts 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård i høring. Høringsfristen er forlænget til 17. juni 2020.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en badebro i Teglgårdssøen
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en ny 924 m² fremvisningshal samt en 347 m² ny staldbygning.
Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i perioden 2. marts – 1. juli 2020. Hillerød Kommune har meddelt Ikano A/S tilladelse til bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med etablering af kloak ved byggemodning af området kaldet cirkelbuen, matrikel 3v og 6b, Ullerød By, Ullerød Afgørelsen kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Ejendommen ligger i landzone, og er omfattet af lokalplan 125 for Ny Harløse landsby. Lokalplanen har ikke bonusordning. Det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1.
Hillerød Kommune har den 10. oktober 2019 modtaget ansøgninger om udledning af separat regnvand til Havelse Å fra et nyt boligområde på Krogvej, 3320 Skævinge, matr. nr. 9bc Skævinge By, Skævinge.
Hillerød Kommune har den af 10. oktober 2019 modtaget en ansøgning fra DJ Miljø & Geoteknik P/S, der på vegne af Nørrepark ApS, søger om at udlede grundvand i forbindelse med en byggemodning af Krogvej 7c, 3320 Skævinge, matr. nr. 9bc Skævinge By, Skævinge.
Byrådet har besluttet at sende forslag til klimastrategi med handleplan i høring fra den 28. februar til den 2. april 2020.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Fornyet tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Cirkelbuen til Pøle Å. Hillerød Kommune har d. 8. januar 2020 modtaget en ny ansøgning vedr. udledning og nedsivning af oppumpet grundvand til Pøle Å via offentlig kloak.
Hillerød Kommune har behandlet ansøgningen om landzonetilladelse til etablering af to vandhuller med areal mellem 600 og 800 m² hver, og med en maksimal dybde på ca. 150 cm.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en spang over et privat vandløb ved Gørløse Å og Langebjerg Ås.
Byrådet i Hillerød Kommune har besluttet, at en del af det offentlige vejareal Møllersvej (litra (7000)”ab” Hillerødsholm, Hillerød Jorder) planlægges nedlagt som offentligt vejareal, jf. vejlovens § 15.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har den 8. januar 2020 givet landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende golfbaneanlæg og sø, Hillerød Golfklub.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Havelse Å ved Strøvej i forbindelse med etablering af et nyt højspændingskabel fra Borup til Frederikssund, der skal erstatte den eksisterende luftledning.
Hillerød Kommune meddeler den 8. januar 2020 en fornyet indvindings- og anlægstilladelse til Gartneriet Klostergården. Der meddeles tilladelse til indvinding af 15.400 m3 grundvand pr. år fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.514 på Lille Lyngbyvej 35B i Skævinge. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan vi får mere natur i byområder. Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af en workshop for borgere og foreninger. Strategien er i høring til den 30. januar 2020.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her