Høringer og afgørelser 2020

Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførsel af to carporte og overdækning på ejendommen Strøbjergvej 15. Matr. nr.: 6 a, Sigerslevøster By, Strø.
Hillerød Byråd har den 16. december 2020 endeligt vedtaget lokalplan 455 for store udvalgsvarebutikker ved Slangerupgade.
Tilladelse til midlertidigt brug af UV-anlæg på Ullerød Vandværk fra d. 18 december frem til d. 18 juni 2021. Klagefrist er 4 uger fra dato for offentliggørelse.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler dispensation fra vandløbsregulativet til at etablere beplantning langs Nødebogrøften nærmere end 5 m.
Denne landzonetilladelse erstatter landzonetilladelse af 20. november 2020. Ændringen består i, at etablering af sovesal på 1. sal i Tibberuphus/hovedbygningen, samt udvendig trappe er taget ud af projektet.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en 495 m² ny lagerhal på virksomheden Nordisk Perlite, beliggende Hammersholt Erhvervspark 1. Matr. nr.: 3 aa, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en 150 m² tilbygning til eksisterende kontorbygning på virksomheden Nordisk Perlite, beliggende Hammersholt Erhvervspark 1-7, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 3 ø, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Kommune har d. 4. december 2020 meddelt Unicon A/S revideret miljøgodkendelse af deres betonblandeanlæg på Falkevej 18, 3400 Hillerød. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 4. januar 2021.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse og dispensationer til, at HOFOR A/S kan etablere nye boringer, borehuse, kørevej, krydse åer og midlertidig bortlede grundvand i forbindelse med renovering af Attemose Kildeplads.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til at nedlægge 172 m af Stenfeltlillegrøften. Nedlæggelsen af en kort strækning af vandløbet er nødvendigt i forbindelse med udviklingen af Ullerød Nord.
Hillerød Kommune har d. 23. november meddelt ejer af Kurreholmvej 35, 3330 Gørløse dispensation til krav om 15 meter fra læskur til dræn i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 20. december 2020.
Hillerød Kommune har givet en tilladelse efter husdyrbrugsloven til etablering af et hestehold på Nordhøjvej 2, 3400 Hillerød. Tilladelsen indeholder desuden en landzonetilladelse til at drive hestepension på ejendommen. Tilladelsen er med klageadgang. Fristen er 4 uger, det vil sige til og med 22. december 2020. Se afgørelsen for nærmere information om, hvem der er klageberettigede.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til anvendelsesændring fra bolig til café og overnatning, samt opførsel af en toiletkassette på Kagerupvej 12, 3400 Hillerød - Tipperuphus.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Natur, Miljø og Klimaudvalget har den 3. november 2020 godkendt at sende forslag til 3 nye vandløbsregulativer i offentlig høring.
Børn, Familie og Ungeudvalget behandlede den 4. november 2020 en erfaringsopsamling ift. den nuværende organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog og godkendte at sende forslaget om en ny organisering i høring.
Landzonetilladelse til ændret benyttelse af eksisterende ridebane på ejendommen Kirkevænget 5. Matr. nr.: 6 a, Alsønderup By, Alsønderup
Landzonetilladelse til opførsel af orangeri på 21 m2 på ejendommen Enghaven 14. Matr. nr.: 4 t, Uvelse By, Uvelse
Hillerød Byråd har onsdag den 28. oktober 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 449 for Upcyclingcenter Nordsjælland i 8 ugers offentlig høring.
Hillerød Byråd har den 28. oktober 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 458 for Favrholm Station samt kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 i høring.
Landzonetilladelse til uisoleret garage på 84 m2 samt carport på 41 m2 på ejendommen Amtsvejen 9. Matr. nr.: 16 i, St. Lyngby By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har d. 22. oktober meddelt Dansk Biogødning tillæg til miljøgodkendelse af gylletank på Krogvej 19. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 19. november 2020.
Hillerød Kommune har d. 23. oktober meddelt Elos Medtech Pinol dispensation til krav om driftsjournal i Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 20. november 2020.
Landzonetilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus med sammenbygget carport på ejendommen Gøgevænget 7. Matr. nr.: 1 u, Gøgehuset, Nødebo
Landzonetilladelse til opførelse af 53 m² garage på ejendommen Brydetoften 3. Matr. nr.: 4 m, Strø By, Strø
Hillerød Kommune har d. 15 oktober 2020 meddelt tilladelse til midlertidig UV-behandling af vand fra Nr. Herlev-Freerslev Vandværk. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen af tilladelsen. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.
Indretning af forsamlingslokale med køkken i tiloversbleven bygning samt parkeringsarealer på ejendommen Hillerødvej 20. Matr. nr.: 11 a, Alsønderup By, Alsønderup
I forbindelse med udviklingen af Ullerød Nord ønskes det at nedlægge de øverste 172 m af Stenfeltslillegrøften
Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til 3 nye regulativer for offentlige vandløb, som nu sendes i forhøring.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Tilladelse til midlertidigt brug af UV-anlæg ved afgang værk på Øllingegård Mejeri's Vandværk, Borupvej 69 3320 Skævinge
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af café og selskabslokale i eksisterende bygning på ejendommen Markebækvej 2. Matr. nr.: 29 b, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Svend Elvius, Roskildevej 179, 3400 Hillerød. Tilladelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Klagevejledning fremgår af afgørelserne. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 5. oktober 2020.
Hillerød Byråd har den 26. august 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 i høring. Samtidig fremlægges miljørapport af forslag til lokalplan 453 og Udbygningsaftale for Slangerupgade 48 B-D offentligt.
Landzonetilladelse til Shelter, trætophus, multibane, bålhytte, parkourbane og kombigyngestativ på ejendommen Kildeportvej 20. Matr. nr.: 5 c, Nødebo By, Nødebo
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til, at NOVO Nordisk A/S kan etablere fire 100 meter dybe boringer og indvinde ind til 35.000 m³ grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning af boringerne. Boringerne etableres på matrikel 1ld og 1op, Favrholm, Hillerød Jorder i tilknytning til Brennum Park, Bygning 24 A. Afgørelsen er gældende til 1. oktober 2021.
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus på 183 m2 samt garage på 106 m2 på ejendommen Borupvej 73. Matr. nr.: 10 l, Gørløse By, Gørløse
Byrådet har den 26. august 2020 besluttet at sende Strategi for fysisk planlægning 2020 i høring i 8 uger fra den 1. september 2020 til den 27. oktober 2020. Samtidig indkaldes idéer og forslag til ændring af den eksisterende kommuneplan.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Byråd har den 26. august 2020 endeligt vedtaget lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård.
Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2021 skal 8 uger i offentlig høring. Eventuelle høringssvar sendes til Miljo@hillerod.dk . inden den 23. oktober 2020
Hillerød Byråd har den 26. august 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 455 for store udvalgsvarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød i høring.
I forbindelse med vandområdeplansprojekt, i henhold til de statslige vandplaner, meddeler Hillerød Kommune hermed restaureringstilladelse.
Hillerød Kommune har d. 21. august meddelt dispensation til dyrehold i byzonen. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 21. september 2020.
Byrådet har den 24. juni 2020 på baggrund af indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget behandlet en sag om status på skolernes budget til specialundervisning.
Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Nyt Hospital Nordsjælland, Hospitalsvej 1, 3400 Hillerød. Godkendelsen meddeles i henhold til §33 i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning fremgår af godkendelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 7. august 2020.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her