Høringer og afgørelser 2020

Hillerød Kommune har afgjort af projekt omkring udvidelse af eksisterende §3 sø til vanding af golfbane ikke skal miljøvurderes.
I henhold til § 11 i bekendtgørelse om beskyttede naturtyper (Bek. nr. 1067 21. aug. 2018) offentliggøres det hermed, at Hillerød Kommune den 3. april 2020 har meddelt dispensation til etablering af badebro og badezone i Teglgårdssøen jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.
Hillerød Byråd har den 25. marts 2020 godkendt at sende forslag til lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård i høring.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en badebro i Teglgårdssøen
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en ny 924 m² fremvisningshal samt en 347 m² ny staldbygning.
Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i perioden 2. marts – 1. juli 2020. Hillerød Kommune har meddelt Ikano A/S tilladelse til bortledning/grundvandssænkning i forbindelse med etablering af kloak ved byggemodning af området kaldet cirkelbuen, matrikel 3v og 6b, Ullerød By, Ullerød Afgørelsen kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Ejendommen ligger i landzone, og er omfattet af lokalplan 125 for Ny Harløse landsby. Lokalplanen har ikke bonusordning. Det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1.
Hillerød Kommune har den 10. oktober 2019 modtaget ansøgninger om udledning af separat regnvand til Havelse Å fra et nyt boligområde på Krogvej, 3320 Skævinge, matr. nr. 9bc Skævinge By, Skævinge.
Hillerød Kommune har den af 10. oktober 2019 modtaget en ansøgning fra DJ Miljø & Geoteknik P/S, der på vegne af Nørrepark ApS, søger om at udlede grundvand i forbindelse med en byggemodning af Krogvej 7c, 3320 Skævinge, matr. nr. 9bc Skævinge By, Skævinge.
Byrådet har besluttet at sende forslag til klimastrategi med handleplan i høring fra den 28. februar til den 2. april 2020.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Fornyet tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Cirkelbuen til Pøle Å. Hillerød Kommune har d. 8. januar 2020 modtaget en ny ansøgning vedr. udledning og nedsivning af oppumpet grundvand til Pøle Å via offentlig kloak.
Hillerød Kommune har behandlet ansøgningen om landzonetilladelse til etablering af to vandhuller med areal mellem 600 og 800 m² hver, og med en maksimal dybde på ca. 150 cm.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til etablering af en spang over et privat vandløb ved Gørløse Å og Langebjerg Ås.
Byrådet i Hillerød Kommune har besluttet, at en del af det offentlige vejareal Møllersvej (litra (7000)”ab” Hillerødsholm, Hillerød Jorder) planlægges nedlagt som offentligt vejareal, jf. vejlovens § 15.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har den 8. januar 2020 givet landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende golfbaneanlæg og sø, Hillerød Golfklub.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Havelse Å ved Strøvej i forbindelse med etablering af et nyt højspændingskabel fra Borup til Frederikssund, der skal erstatte den eksisterende luftledning.
Hillerød Kommune meddeler den 8. januar 2020 en fornyet indvindings- og anlægstilladelse til Gartneriet Klostergården. Der meddeles tilladelse til indvinding af 15.400 m3 grundvand pr. år fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.514 på Lille Lyngbyvej 35B i Skævinge. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har udarbejdet en strategi for, hvordan vi får mere natur i byområder. Strategien er bl.a. udarbejdet på baggrund af en workshop for borgere og foreninger. Strategien er i høring til den 30. januar 2020.
By og Miljø har den 13.11.2019 modtaget en ansøgning efter lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven).
Hillerød Kommune meddeler 20. december 2019 virksomheden Erik Wegener Hansen fornyet indvindings- og anlægstilladelse til markvanding. Der meddeles tilladelse til indvinding af 30,000 m3 grundvand pr. år, fra den eksisterende boring med DGU-nr. 186.729 på Lille Lyngbyvej 33 i Skævinge. Mængden svarer til den tidligere tilladelse. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her