Plangrundlag og tilladelser for Klima- og Miljøpark Solrødgård vedtaget

28-11-2019

Hillerød Byråd har den 27. november 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 442, Kommuneplantillæg nr. 14, miljøkonsekvensrapport (VVM) samt tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård, som blandt andet indeholder Hillerød Centralrenseanlæg Syd, ny genbrugsstation og nyt vandværk. Derudover er der meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand til Pøle Å-systemet og Havelse Å-systemet.

Lokalplan 442 skal sikre det planmæssige grundlag for forsyningsvirksomheden på Solrødgård. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af et Klima- og Miljøcenter, der samler områdets driftsfaciliteter som garager, værksted, kontorer samt undervisnings- og formidlingslokaler. Desuden overføres størstedelen af lokalplanområdet fra landzone til byzone med lokalplanen. Dog fastholdes en grøn kile i landzone i overensstemmelse med Fingerplan 2019. Dette muliggøres og sikres med kommuneplantillæg nr. 14.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage en række ændringer i lokalplanen i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Alle ændringerne kan ses i høringsnotatet vedr. lokalplan 442, se nedenfor.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård

Høringsnotat lokalplan 442

Kommuneplantillæg nr. 14

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden rettelser.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017

Klagevejledning vedr. lokalplan og kommuneplantillæg

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet senest den 2. januar 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Tilladelse efter miljøvurderingsloven

Afgørelsen om at der meddeles tilladelse efter miljøvurderingsloven er truffet på baggrund af Miljøkonsekvensrapport udarbejdet af Hillerød Forsyning, samt de høringssvar der er indsendt i forbindelse med den offentlige høring af projektet. 

En tilladelse efter miljøvurderingsloven kan påklages senest 4 uger efter offentliggørelsen. Grundet julen er denne forlænget til den 2. januar 2020. Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård

Høringsnotat vedr. tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård

Et ikke teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten, som giver et hurtigt overblik over projektet

Miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård

Bilag 1-24 til miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård


Tilladelse til udledning af renset spildevand

Som en del af etableringen af Klima- og Miljøpark Solrødgård har Hillerød Byråd den 27. november 2019 meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Central renseanlæg Syd (HCRSyd). Tilladelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Udledning sker til Pøle Å-systemet og Havelse Å-systemet. Tilladelsen muliggør, at der kan udledes 18 l/s til Havelse Å og 188 l/s til Pøle Å indenfor en række opsatte vilkår.
Samlet set vil udledningen fra HCRSyd betyde, at der udledes en mindre mængde næringsstoffer til vandmiljøet end tidligere.

En udledningstilladelse kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet senest 4 uger efter offentliggørelsen. Grundet julen er denne forlænget til den 2. januar 2020. Klagevejledning fremgår af tilladelsens afsnit 4.

Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å og Havelse Å 

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til lokalplan og kommuneplantillæg, kan du ringe til byplanlægger Tommy Dybdal Nielsen på tlf. nr. 7232 2144.
Spørgsmål til miljøkonsekvensrapport og tilladelse efter miljøvurderingsloven kan rettes til Marianne Brink Sørensen på tlf. 7232 2154.
Alternativt kan Klima, Natur og Byplan kontaktes på tlf. 7232 2146.

Telefontiden er mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 03-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her